Papyri.info

sign in

p.oxy.20.2272 = HGV P.Oxy. 20 2272 = Trismegistos 17206DDbDP transcription: p.oxy.20.2272 [xml]

II spc Oxyrhynchus

r,1
γ
α̣
[λαξ]ῷ λαξεύο̣ντ̣ι [λίθους. εἰ]ς τὰς̣ [γ]ωνίας ἐπάνω τοῦ̣
θεμ̣ελ[ίο]υ (δραχμαὶ) ϛ
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ὑπ[ου]ρ̣[γο]ῦσι̣ν̣ [ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ καθαιρέσεως προπύλω-
[νος] διαπαλ̣α̣ι[ω]θ̣[έν]τ̣[ος] (δραχμαὶ) κη̣
[οἰκοδόμ]ῳ̣ ἐπισκευάσ̣αντι τὸν [ἔσ]ω πυλῶνα (δραχμαὶ(?)) ϛ̣
[λατόμ]ῳ τ̣[ο]μ̣ή̣σ̣α̣ντ̣[ι λί]θους ρ [εἰ]ς̣ τὰς γωνίας τῆς
στο̣ί̣ας [  ̣  ̣ τοῦ] π̣υ[λ]ώ̣ματος (δραχμαὶ) ι̣ (ὀβολοὶ) γ
10[  ̣]π̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ον τ̣ὸν [π]ρ̣οπύλωνα τοῦ μεγάλ(ου) χωρήμ(ατος) (δραχμαὶ) μ̣α̣
[τῷ]   ̣  ̣  ̣[  ̣]σ̣αν̣τ̣[ι   ̣  ̣]τος τοῦ ἔσω πυλῶνο[ς] (δραχμαὶ) ιβ
(γίνονται) μ̣ισ̣θ̣οῦ λαξοῦ (δραχμαὶ) σι̣ (ὀβολοὶ 2(?))
[ἄλλοι]ς̣ ὑπ̣ὲ̣ρ [συ]νλογῆς γύψου ἀπὸ Βουσείρεω̣ς̣ εἰς
τὸν πρ̣ο̣π̣[ύ]λ̣ω[ν]α καὶ ἄλλα (δραχμὴ) α̣ (τετρώβολον)
15[φο]ρ̣έτρου ὄ̣ν̣ο̣ι̣ς̣ ε̣   ̣[  ̣]  ̣ι ἐνέγκασι τον(*) γύψον ἀπὸ ὅρμ̣[ο]υ̣
Βουσείρ̣εως μ̣έχρι τῆς π[ό]λ̣ε̣ως (δραχμ (?))   ̣
[τι]μ̣ῆς χάλικος̣ σὺν φορέτρῳ ἀπὸ̣ τ̣ο̣ῦ ὅρμ̣ο̣υ̣ μ̣έχ̣ρι
τῆς καμεί[ν]ου(*) (δραχμ ) [  ̣]
[τι]μ̣ῆς ἀχύρου σὺν φορέτρῳ ἀγορασθέντος ἐ̣ν και-
20[ρ]ῷ ἀναβάσεως [ἐν] π̣εδίῳ̣ Τοσ̣μ̣  ̣  ̣κ̣ελι ἀχύρου ἐπ̣ὶ τῶν
ἁ̣λώνων σαργάν[ας] θ̣ ε̣ἰς καῦσιν καμείνο(υ)(*) [χ]άλικ(ος) καὶ γύ̣ψο(υ) (δραχμαὶ) θ
[κα]μεινοκαύστ[ῃ](*) ὑ̣π̣ὲρ σ̣τ̣[ο]ρ̣έσεως καὶ κ̣ύσεως(*) [κ]αὶ
κ̣αθαιρέσεως κ̣α̣μ̣εί̣ν̣ο(*) [γ]ύ[ψου καὶ] χάλ̣[ικ]ος (δραχμαὶ) ϛ
[κ]α̣ταφορᾶς τοῦ ὠπ̣τημ̣(ένου) χάλικ(ος) ἀπὸ τῆς καμείνο(υ)(*) μέ̣χ̣ρ̣ι το̣ῦ̣ ἔ̣ργ(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
25[κονι]άτῃ ἑψοῦντι [γύψ]ο̣ν καὶ κόπτοντι̣ κ̣αὶ σήθ[ο]ντι (δραχμαὶ) β
[να]ύ̣λου πλοίου ἐνέγ̣κ̣α̣[ν]τ̣ος ἄμμον ἀπ̣[ὸ   ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ς̣ ε̣ἰ̣ς
μεῖξιν κον[ί]α̣ς (δραχμαὶ) β
[φο]ρ̣έτρου τῆς ἄμμου̣ [ἀ]πὸ τοῦ ὅ̣ρμο̣υ̣ μ̣έ̣χ̣ρ̣ι τοῦ̣ ἔργ̣[ου] (δραχμὴ) α
[κο]νιακόποις ϛ κό̣[π]τ̣ουσι κονί̣α̣ν̣ ἐκ (δραχμῆς) α (δραχμαὶ) ϛ   ̣
30[ἄλλ]οις β κοσκ̣ινεύ̣ουσ̣ι̣ τὴν ἄμ̣μ̣ον κα[ὶ] κ̣αταμίσ-
[γ]ου̣σ̣ι τῇ [κ]ο̣νίᾳ (δραχμαὶ) β (διώβολον)
[ἄλ]λ̣οις β ὕδωρ τῆι ἄμμωι κ̣α̣ὶ̣ τ[ῆ]ι̣ ἡ[μ]μ[ένῃ γύψωι κ]α̣ὶ̣ τῶι
ὀπτωμένῳ(*) χάλικι ἐκ (δραχμῆς) α (ὀβολοῦ 3) (δραχμαὶ) β   ̣
[κ]ο̣νιάταις ὑπ(ὲρ) κονιατικῶν πλ[α]σμάτ(ων) (δραχμαὶ) ιϛ
35[τι]μῆς ξύλου ἐρικίνο̣υ̣ ἀγορασθέ̣ντ̣ο̣ς ἐκ τοῦ δημ̣ο̣σίου
[τ]ῷ θ Φαρμοῦθι εἰς χ̣ρ̣είαν τοῦ ἔργου τῶν̣ θ̣υ̣ρ̣ῶν̣ τ̣ο̣ῦ̣
Ἰ̣σιδείου λεγομ(ένου) Φιμίο̣[υ] σὺν προσ̣ν̣ά̣σι̣ν(*) α̣(ὐτοῦ) (δραχμαὶ) ν
[τι]μ̣ῆς ἄλ(λων) ξύλων λεπ[τ]ῶν ἐρικίν̣ων̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣εσμ(  )
τ̣ο̣ῦ̣ πρ̣[ο]δόμ(ου) το̣ῦ ἐργα(στηρίου) ἀγορασθ(έντων) παρὰ Λούπ̣ου τέκτ̣[ον]ο̣ς (δραχμαὶ) η (διώβολον)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48[  ̣]ντω[- ca.26 -]
ὡς το[- ca.26 -]
50καλυ  ̣[- ca.25 -]
τιμῆς   ̣[- ca.25 -]
πηχ  ̣[- ca.26 -]
τιμῆς [- ca.26 -]
τ̣ιμ̣ῆς ἄ[λλ - ca.23 -]
55τ̣[ιμῆς - ca.26 -]
ὁμοί̣ω̣[ς - ca.24 -]
(γίνεται) τι̣μ̣[ῆς] ξύ̣λων [⁦ -ca.?- ⁩ (δραχμ ) ⁦ -ca.?- ⁩]
δαπάν̣ης̣ τῶν αὐτῶν ξύλων
ναύλ̣ο̣[υ] πλοίο̣[υ ἐ]νέγκαντ̣ο(ς) αὐ[τὰ] ἀ̣π̣ὸ Νικο̣π̣[όλ(εως) ⁦ -ca.?- ⁩ (δραχμ ) ⁦ -ca.?- ⁩]
60φ̣ο̣ρέτρου̣ τετραπόδ̣ων [  ̣] μέχρ̣[ι τ]ο̣ῦ πλοί[ου ⁦ -ca.?- ⁩ (δραχμ ) ⁦ -ca.?- ⁩]
[φο]ρέ̣[τρου] δ[ούρ]ων ξενι̣κ̣ῶ̣ν̣ ο̣θ   ̣  ̣[  ̣]ι μ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣]ω̣ [⁦ -ca.?- ⁩ (δραχμ ) ⁦ -ca.?- ⁩]
φο̣ρ̣έτ[ρο]υ δουλοδόκης   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ (δραχμαὶ(?)) ϛ
μι̣σ̣θοῦ ἁμαξ[ῶ]ν̣ η ἐνε[γ]κ̣ασ̣ῶ̣ν̣ αὐ̣τὰ ἀπὸ̣ τ̣οῦ
ὅρ̣μου μέχ[ρ]ι τοῦ ἔργου (δραχμαὶ) ιϛ
65τέλους ε̣ἰ̣[σα]γωγί[ο]υ τῶν α[ὐτῶν] ξύλ[ων ἀ]ν̣α̣λεμφθ(*) (δραχμαὶ) μ
ἐργ(άταις) γ [ἐ]κ̣χοί(*)ζουσι ἐν τῷ Ἰ(*)σεί[ῳ] ἐ̣κτὸς τ̣οῦ̣
ἀγορασθὲν̣τ̣ο̣ς̣ ξύλου ἕως̣ ε̣ἰ̣ς τ̣ὸ̣ν̣ τ̣ό̣πον (δραχμαὶ) γ (τριώβολον)
μισθοῦ ἁμαξῶν̣ β ἐνεγκ(ασῶν) τὰ ξύλα ἀπ̣ὸ τοῦ Ἰ(*)σείο(υ) (δραχμαὶ) δ
ἄλ(λης) ἁμάξης α εἰ̣ς̣ τὸ τὰ λεπτὰ τῶν ξύλ̣ω̣ν ἀπὸ τοῦ Ἰσε̣ί̣ο(υ) (δραχμαὶ) β̣
70(γίνεται) δαπάνης ξύλων (δραχμαὶ) ρκδ (χαλκοῖ 2)
τιμ̣ῆς κόλλης τεκτονικῆς εἰς θύρ[αν προπ]ύλωνο(ς)
μνῶν γ δ´ (δραχμαὶ) ιθ (τετρώβολον)
τι̣μῆς ἄλλης κ[όλ]λ̣ης τεκτονικῆς ε̣[ἰ]ς̣ θύραν ταμείο(υ)(*)
καὶ πέσσου μνᾶς α (δραχμαὶ) ϛ
75τιμῆς νευρῶν ὁμ̣οίως ε[ἰς] τὴν̣ θ̣ύραν πρ̣[ο]πύλω(νος) (δραχμαὶ) δ
(γίνονται) τιμῆς κόλλης καὶ̣ νευ̣[ρ]ῶν (δραχμαὶ) κθ̣ (τετρώβολον)
v
⁦ -ca.?- ⁩

Apparatus


^ r,1.15. l. τὴν
^ r,1.18. l. καμίνου
^ r,1.21. l. καμίνο(υ)
^ r,1.22. l. καμινοκαύστῃ
^ r,1.22. l. κ<α>ύσεως
^ r,1.23. l. καμίνο(υ)
^ r,1.24. l. καμίνο(υ)
^ r,1.33. l. ὠπτημένῳ
^ r,1.37. l. προστάσιν
^ r,2.65. l. [ἀ]ναλημφθ(έντων)
^ r,2.66. [ε]κ̣χοϊζουσι papyrus
^ r,2.66. ϊσει[ω] papyrus
^ r,2.68. ϊσειο papyrus
^ r,2.73. l. ταμιείο(υ)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.