Papyri.info

sign in

p.oxy.20.2276 = HGV P.Oxy. 20 2276 = Trismegistos 30489DDbDP transcription: p.oxy.20.2276 [xml]

III-IV spc Oxyrhynchus

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.12 -]π̣ο̣λ̣α̣  ̣[- ca.16 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Διοσκο]υρίδη[ς ὁ ἐμὸ]ς̣ ἀδελφ̣[ὸς   ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]εν τοὺς τα̣ῦτα ἐ̣κλαβόντας
[καὶ] ὑ̣π̣οσχόμενοι παρέξειν̣ μετὰ δεήσεως πολ-
5[λῆς σ]υνεφωνήθησαν λαβε̣ῖ̣ν (δραχμὰς) μ καὶ παραστ̣ῆ̣-
[σαι   ̣  ̣  ̣] Διοσκουρίδου χάρτ[ην ᾗ ἐν]εγράφη τά τε ῥω-
[μ]α̣ϊκὰ καὶ̣ ἡ τούτων ἑρμηνεία. αὖ̣θίς τε
[πα]ρ̣ελθόντες πρὸς αὐτοὺς ἄ̣μεινο̣ν ἔφασαν
[παρα]θέσιμ\α/(*) γεγον̣[έ]ν̣α[ι] τὰ\ς/   ̣[  ̣]υ̣[  ̣  ̣]α̣ρ  ̣τ̣ε̣  ̣
10[  ̣  ̣  ̣]α αὐτοῖς δ̣ὲ σκεψαμέν[οι]ς   ̣  ̣σ̣τ̣ε̣  ̣  ̣μ̣α
[  ̣  ̣  ̣]υ ἐλογίσα\το/ μᾶλλον σ̣υνε̣[υ]πορήσε̣ι̣ν̣   ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]μ̣μάτων δοῦναι τὰς (δραχμὰς) μ καὶ διαπέμ̣[ψ]α̣ι̣·
κ̣αίτ̣οι ἢ μηδὲν λαβόντα ὑπολαμβ[ά]ν̣εις
[ἢ ἠ]μεληκέναι; τὰ οὖ̣ν π̣ραχθέντα ταῦ̣τ[ά]
15ἐ̣στιν. ὑπ̣έ̣σχε̣το δὲ ἐξελθόντα αὐτὸ̣ν ἐπὶ τ̣ὰ
ἐνχειρισθέν̣τα αὐτῷ ὑπὸ τῆς βουλῆς γενό̣-
μενον αὐτὸν ἐνταυ(*) ἀ[ν]α̣[κο]ινώσασθαι αὐτὰ̣
[τ]ῷ Διδύμῳ καὶ παρʼ αὐτο[ῦ] μαθεῖν τὰ μετὰ τα̣ῦ̣-
τ̣α καὶ τὰ περὶ τῆς ἀπολύσεως πραχθέντ̣α̣·
20κ̣αὶ Κρίτων \δὲ/ ὁ τ̣οῦ Ἐπιμάχου ἐνέγκας μοι τάδ̣ε̣ τ̣ὰ̣
γ̣ράμματα τ̣ο̣ῦ̣ αἰτήσαν̣τος ἀ̣πὸ σοῦ διαπεμφθέν̣-
[τ]α̣ τὸ κέρμα. τ̣ο̣ῦτο δὲ πυθό̣μ̣ενος ὁ ἀδελφός̣ μ̣ου
[Διο]σ̣κουρίδ[ης ἐ]ποίησεν ἐκεῖνον̣ ἀποκασ̣ταθῆν̣[αι](*)
[κ]α̣ὶ̣ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ναι δ̣[ί]καιον   ̣  ̣ν̣ον πρ[ο]ί(*)στασθαι
25[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αταγ̣ρ̣άψαντος κ̣α̣ι̣  ̣ουσπερ καὶ πέμ-
[ψει πρός] σ̣ε̣. κἀγὼ(*)(*) παρὰ β̣οηθῶν τοῦ Δ[ι]δύ̣μ̣ο̣[υ]
[φυλα]κ̣ειτῶν(*) α̣ὐ̣τοῦ ἕτερόν τι καταλαβῶμαι
[γράψ]ω̣ σοι. ἀσπάζομαι κατʼ ὄνομα τὰ̣ ἀβάσκ̣[αν]τ̣ά̣
[σο]υ παιδία, μεθʼ ὧν ἐρρωμένην σε ν(*) κ̣υ̣[ρίῳ]
30[θ]ε̣ῷ εὔχομαι.
v
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ναρίῳ σ̣υνβίῳ Αὐρηλ(ίου) ☓ Ἀπολλωνίο̣υ̣   ̣[  ̣  ̣]υλ  ̣  ̣α̣  ̣ε̣ξ̣
☓ π(αρὰ) Αὐρηλ(ίου) Ἀρτεμιδ̣ώρου

Apparatus


^ r.9. corr. ex [παρα]θ̣εσι⟦ν⟧
^ r.17. l. ἐνταῦ<θα>
^ r.23. l. ἀποκα<τα>σταθῆν[αι]
^ r.24. πρ[ο]ϊστασθαι papyrus
^ r.26. l. καὶ ἐγὼ
^ r.26. l. εἰ
^ r.27. l. φυλακειτῶν
^ r.29. l. <ἐ>ν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.