Papyri.info

sign in

p.oxy.22.2339 = HGV P.Oxy. 22 2339 = Trismegistos 25937DDbDP transcription: p.oxy.22.2339 [xml]

Ispc Oxyrhynchus

r,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[- ca.20 -]ρ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣σ̣τ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.18 -]τ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]β̣ρ̣  ̣ω̣  ̣[- ca.20 -]  ̣ε̣
[  ̣  ̣]  ̣επ[  ̣]π̣[  ̣  ̣]  ̣ε̣τ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τούτων μα̣[  ̣  ̣]ε̣γ̣αι
5[  ̣  ̣]  ̣  ̣στ̣α̣[  ̣]ε̣κ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣δ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣αι
[Ἀ]πολλόδ̣ο̣τ̣ο̣ν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣]εριτου μέ[λ]λοντες κεφ̣αλίσαι
πρὸς τῶι Ποτε̣ιρ[ίῳ] ἵνα εἰδῇς ὅτι ἐὰν δα̣ρ̣ῇς οὐ μέλ-
λει ὁ νόμος ἐ̣ρημοῦσθαι οὐδὲ φοβούμεθα πόλε-
μον ἀτ̣υ̣χ̣ῆ̣σ̣α̣ι̣. [ε]ὐθέως ἐπι̣πληχθήσηι.
10καὶ ἐκέλευσ̣ε̣ν̣ α̣ὐτ̣ὸν φλαγέλλας μαστιγω-
θῆναι. ἔμελλον μαστιγοῦσθα(*) ὁ Πετείριος
r,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12[  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣ο̣ν̣ε̣[- ca.15 -]τ̣ε̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιτ  ̣[  ̣]απε̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣θ̣ε̣  ̣  ̣φ̣ο̣ρ̣  ̣[- ca.13 -]ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣υβουν δὲ
ε̣[  ̣  ̣]  ̣ινος ε̣γ̣ρ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣ο̣ καὶ τῆς ἀπονοίας ἀλλὰ
15  ̣[  ̣  ̣  ̣]ωπ̣ως̣ ἡγ̣ε̣[μ]ο̣ν[  ̣  ̣]  ̣  ̣σο  ̣[  ̣]  ̣α̣  ̣  ̣ο̣ ἀ̣π̣ο̣θέσθαι καὶ διὰ τὶ
εν̣τ[  ̣]  ̣δεν̣ασ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣]δ̣ωκαν ε̣  ̣ο̣ δὲ ἔμεινας ἐν τούτοις τοῖς μησὶν
——
ο̣ρ̣μους ἠργασζόμην(*) κ̣ο̣ὐκ(*) εἴδην(*) σ̣ο̣υ̣ τὸ ἔκθεμα ἀναφορὰν ἔ-
μελλον διδόν̣α̣ι̣ κατὰ τῶν ἀπαιδεύτων ἡμεῖς οὐκ ἔ̣σ̣μεν
χιλίαρχοι επεθο  ̣νη  ̣σ̣ιν
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20β̣η̣[ -ca.?- ]
[- ca.12 -]  ̣  ̣τ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣μ̣ε[- ca.20 -]
[- ca.9 -]ν̣ε̣ο̣[  ̣]  ̣υτ  ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣  ̣  ̣π̣ε̣[- ca.18 -]
[  ̣]  ̣[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ι̣ϛ̣ προστ̣ρ̣  ̣  ̣η̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οπ̣α̣ν̣  ̣α[  ̣]ολυ  ̣  ̣εκ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣δ  ̣ν̣  ̣τι ἐ-
25αν κείνη̣  ̣η̣  ̣  ̣ ἑ̣λ̣λ̣ηνικαὶ καὶ σταυρ̣ο̣π̣οίαν [π]ε̣ίσεται καὶ
πρὸς κα̣χεξ̣ί̣α̣ν̣ ε̣[  ̣]  ̣ο̣π̣  ̣  ̣  ̣ ἄλλους γε̣ρδίους ἐφηι(*) τοὺς μὲν
ἄρξαντες τ̣ὴ̣ν̣ ἀρχὴν [κα]τεί̣χομεν ἐν τῆι ἄκρᾳ τοῦτο
γὰρ ἡμεῖν(*) ἐδ̣ό̣κ̣ε̣ι̣ τὸν Πε̣τοιριν καὶ Ἐπόκην οἱ ἀδε

Apparatus


^ r,1.11. l. μαστιγοῦσθα<ι>
^ r,2.17. l. ἠργαζόμην
^ r,2.17. l. καὶ οὐκ
^ r,2.17. l. ᾔδειν
^ v.26. l. ἔφη
^ v.28. l. ἡμῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.