Papyri.info

sign in

p.oxy.22.2344 = HGV P.Oxy. 22 2344 = Trismegistos 22215DDbDP transcription: p.oxy.22.2344 [xml]

cAD336 Oxyrhynchus

ctr
1,msup[- ca.40 -]ακα̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣αρ  ̣[  ̣  ̣  ̣[  ̣]ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τιφαι̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Φλ̣α̣[ουί]ῳ Παιανίῳ(*) στρατη[γῷ Ὀξυρυ]γ̣χ̣ίτ̣ο̣[υ] π̣α̣ρὰ Διον[υσίο]υ ἐπισκόπου κ̣αθολικῆ̣[ς ἐκκλη]σ̣ί̣α̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ αὐ[τ]η(*) πόλε[ως] χ[  ̣]  ̣λ̣[- ca.20 -]
ο̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣κ̣οῦντί σοι τὴν ε̣σ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ μ̣ου ταύτην λ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐπιδίδ̣[ω]μι ἀ̣λ̣λ̣ʼ ἵνα ειχ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]η̣μένης λόγος ἐ̣π̣ι̣τ̣ηρῆται ἐ̣ν̣ τ̣ῷ [- ca.15 -]
[  ̣  ̣]ψ̣ε̣ν. τὸν βίον γὰρ του[- ca.10 -]  ̣  ̣ε\ρ/  ̣τιου ἐξερχομένου οὐδεὶς τῶν ἐν π[ό]λει τι̣ς̣ π̣[ο]λίτη̣ς ἄλλοι δέ σοι αὐτὸ [  ̣  ̣]τ̣ο̣[  ̣  ̣] α̣θ[- ca.12 -]δ̣ι̣
[  ̣  ̣  ̣]ι̣ως ἑκαστο  ̣  ̣[  ̣]ων π̣υ̣[  ̣]  ̣[- ca.13 -]  ̣  ̣  ̣θηναι καὶ πῶ̣ς καὶ παρὰ τίν̣ο̣ς̣ ἐβουλ̣ήθη ἀλλ̣[ὰ] τ̣ί δὴ μετὰ τὴν τελευτὴν [  ̣]  ̣[  ̣  ̣]υ̣ χρόνο̣ς τις̣ [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣]ππευσεν τοῦ̣ ετ[- ca.19 - Μακρο]βίου τοῦ καὶ τὴν κηδεμονίαν καὶ τῶν παιδ[ῶ]ν καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἐγ̣γράφων [ἐ]γκεχιρι[εμέ]ν̣ο̣υ̣(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐπεὶ δὲ τῆς ἀξ[- ca.14 -] ἐγὼ πάλιν καὶ π̣α̣ρ̣ʼ αὐτοῦ απου  ̣ερ[  ̣] ἀνε̣δ̣η̣[σ]άμ̣ην καὶ τὴν ἐγχειρισθε̣ῖ̣[σ]α̣ν̣ α̣ὐτ[ῷ] διοίκησ̣ι̣ν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣υπατην κα̣ι̣[- ca.21 -]ων ἢ χ̣ερὶ(*) σωθῆν̣αι ἢ βλαβῆναι διὰ τὴν̣ αλ[  ̣  ̣]υ̣  ̣ιαν αὐτοῦ καὶ   ̣  ̣ο̣λ[  ̣  ̣]η̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]τ̣ι̣χ̣[  ̣]υ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α
[  ̣  ̣]φρντ̣[ι]σαντ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.18 -]η̣κ̣[  ̣] πρ̣[ω]τ̣ο̣τύπω̣ς κα̣ὶ̣ τὴν ἐμὴν ἐπιστασίαν ἀπόλλυσθαι μέλλο[υσαν - ca.21 -]η̣
φ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣δ̣α̣τ̣[- ca.20 -] δ̣υναμ[ένο]υ τὴν φ[ρο]ντίδ̣α̣ αὐτῶν ποιεῖ̣[σθα]ι πρω̣τοτύπω̣ς̣ μ̣ὲν δ[- ca.14 - μέ]χρι
10ο̣ι̣α̣[  ̣  ̣]ητ̣[- ca.22 -]ξ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]θαι δ̣ι̣ὰ ταῦτα ταύτης ἀμελεῖν ἧς ο̣[  ̣]  ̣ε̣χ[  ̣] πρου̣[ρ]γιαίτ̣ερον δ̣ιχ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μι  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣λ̣ο̣  ̣
ἐν τῇ ετε  ̣[- ca.20 -]  ̣ον διὰ τοῦτο ταῦτά σοι τὰ ἔγγραφα ἐπ̣ι̣[δ]ί̣δ̣ω̣μ̣ι μήποτέ τις ἢ βλάβ̣ο̣[ς ἢ παρα]χ̣ερσία   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ι̣
ὀρφανο[- ca.26 -]  ̣ εἰς ἐμὲ τὸ αἴτιον ἀ̣ναδράμη   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ο̣υ νόμου καί σε κ̣άρτα ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ τὰ ἔγγραφα
[  ̣]τ̣[- ca.18 -]ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κε]φάλιον ἐν τῇ σῇ τάξι(*) ες̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣ι̣ωνδι[  ̣]α̣   ̣ν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ης τῶν παιδῶν αὐτοῦ [  ̣  ̣  ̣]αι  ̣[  ̣  ̣]νιας κ̣α̣ὶ̣ τ  ̣  ̣ω̣
χ̣[- ca.24 -]ι̣ου ἀ̣λ̣λ̣[ὰ αἰ]τίας ἀλλότ̣ριος καθεσ[τ - ca.14 - π]εποίημαι ἐν τῷ ὀλιγίστῳ χ̣ρ̣ό̣νῳ καὶ τὰ χωρία̣
15[- ca.13 -]ψ̣αντα ὡς ὑπ̣ε̣ρείληφ[  ̣] ἐὰν εστι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ταλ̣[- ca.18 -] ἀξιῶ π̣  ̣  ̣  ̣ῆναι Μακροβίῳ τῷ ἀδελφῷ μου
[- ca.14 -]νοιαν ὑποτιμ̣ή̣ση̣ται τὸν̣ κίνδυνο[ν - ca.24 -]ν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἀφορῶντος καὶ γενομένης ἀπολω-
[- ca.11 - κε]φ̣ά̣λιο̣ν ἢ αὐτοῦ ἢ τῶν προνο̣[ο]υ̣[μένων - ca.28 - ὀλί]γῳ χρόνῳ γενομένην
[- ca.16 - ἀ]ληθῆ ἐ̣ντ̣ε̣ῦ̣θε̣ν̣ [- ca.45 -]  ̣ιας καὶ δημοσίων πρα-
[- ca.75 - τοῦ] κυρίου μου <τοῦ> διασημο-
20[τάτου - ca.77 -]  ̣τρα α̣λ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fr,ms?
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣λ̣ι̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣ρχόντω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ γ]ράφεται [  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]διαμετα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ ctr.1. Παρανίῳ prev. ed.
^ ctr.1. l. αὐ[τ]ῆ<ς>
^ ctr.5. l. [ἐ]γκεχειρι[σμέ]νου
^ ctr.7. l. χειρὶ
^ ctr.13. l. τάξει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.