Papyri.info

sign in

p.oxy.22.2349 = HGV P.Oxy. 22 2349 = Trismegistos 22219DDbDP transcription: p.oxy.22.2349 [xml]

AD 70 Oxyrhynchus

ἔτους τρίτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Σεβαστοῦ ἐν Ὀξυρύγχων πόλει τῆς Θηβαίδος.
ὁμολογεῖ Γάιος Ἰούλιος Σατορνεῖλος στρατιώτης λεγεῶνος δευτέρας καὶ εἰκοστῆς κεντερας(*) Βίου Σεουήρου ὡς (ἐτῶν) εἴκοσι ὀκτὼ μέσος μελίχρωος(*) μακροπρόσωπος
εὐθύρειν(*) οὐλὴ ῥινὶ μέσῃ ὢν τῇ στρατείᾳ διὰ τοῦ συνεσταμένου ὑπʼ αὐτοῦ κατὰ τὸν δετελειωμένον(*) καὶ ἀναπεπεμμένον ἐπὶ τοὺς {τόπου} τόπους
ἐκ τοῦ καταλογείου ἀπὸ διαλογῆς χρηματισμὸν οὗ χρόνος ἔτους δευτέρου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρείου
5τρίτῃ οὗ καὶ ἀντίγραφον ὑπόκειται ἀ̣π̣ηλευθερ̣ω̣μέν[ο]υ̣ ὑπ̣ʼ [αὐ]τ̣οῦ πρὸ τῆς στρατείας τότε χρηματιζοντος(*) Πτολεμαῖος Πτολεμαίου Φυλαξιθαλάσσιο\ς/
ὁ καὶ Ἀλθεαιοὺς(*) Διονυσίου τοῦ καὶ Θεοπόμπο[υ] Ἡρακλείδῃ Ἀπίωνος τοῦ Ἡρώδου τῶν ἀπὸ(*) Ὀξυρύγχων πόλεως ἐν ἀγυιᾷ ἐπεὶ διʼ ἧς πεποίηται
ὁ Ἡρακλείδης ἐκστάσεως ὦν εἷχεν̣ τοῦ Γαίου Ἰουλίου Σατορνείλου κατὰ παραχώρησιν ἀρουρῶν εἴκοσι τεσσάρων ἡμίσους οὐσῶν ἀπὸ κοινωνι-
κῶν ἐδαφῶν(*) περὶ Σενοκῶμιν τῆς πρὸς λίβα τοπαρχίας ἐστάθη ὥστε τὰ τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν εἴκοσι τεσσάρων ἡμίσους ἐκφόρια τοῦ διελθόντος
ἔτους εἶνα̣ι̣ [τ]οῦ Γαίου Ἰουλίου Σατορνείλου ἀποδε[ό]ν̣των <ὧν> διέγραψεν καὶ μεμέτρηκεν [ὁ] Ἡρακλείδης εἰς τὸ δημόσιον τὰ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν σιτ̣ι̣-
10κὰ καὶ ἀργυρικὰ δημόσια διὸ αὐτόθεν τοῦ Διονυσίου τοῦ καὶ Θεοπόμπου ἀπεσχηκότος εἰς τὸν τοῦ πάτρωνος λόγον κατὰ τὸν δηλούμενον
χρηματισμὸν παρὰ τοῦ Ἡρακλείδου \τὰς/ μετὰ \τὰ/ προκείμενα δημόσια λοιπὰς ὀφειλομένας ἐκφορίων τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν τοῦ αὐτοῦ ἔτους
πυροῦ ἀρτάβας πε[ντ]ή̣κ̣οντα δύο συνχωρεῖ(*) ὁ Γάιος Ἰούλιος Σατορνεῖλος μήτʼ αὐτὸν μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐτοῦ ἐνκαλεῖν μηδʼ ἐνκαλέσειν
μηδʼ ἐπελεύσεσθαι(*) τῷ Ἡρακλείδῃ μηδὲ τοῖς παρʼ αὐτοῦ(*) μήτε περὶ τῶν εἰς τὰ προκείμενα τεινόντων μηδὲ περὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπλῶς
μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας παρευρέσει μηδεμιᾷ ἢ χωρὶς τοῦ τὴν ἐ̣σ̣ο̣μένην ἔφοδον ἄκοιρον(*) εἶναι ἔτι καὶ ἐκτίνειν Γάιον Ἰούλιον
15Σατορνεῖλον ἢ τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ ἐπελευσόμενον τῷ Ἡρακλείδῃ ἢ τοῖς παρʼ αὐτοῦ καθʼ ἑκάστην ἔφοδον τό τε βλάβος καὶ ἐπίτειμον(*) ἀργυ(ρίου)(*)
δραχμὰς τριακοσίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας καὶ μηθὲν ἧσσον κυρία ἡ συνγραφηι(*) Ἀθηνόδωρος ὁ ἱερεὺς καὶ ἀρχιδι-
καστὴς(*) τῷ τοῦ Ὀξυρυγχείτου ἀγ̣ο̣ρ̣ανόμῳ ὄντι δὲ(*) καὶ μνήμονι χαίρειν. τῆς γεγενημένης ὑπογραφῆς ἐπὶ τῆς̣ δ̣ι̣αλογῆς τῶν ἐντεύξεω[ν]
ἀντίγραφο̣ν ὑπόκειται προσυποτέτακται δ̣ὲ καὶ ἡ διʼ αὐτῆς(*) δηλουμένη ἔντευξις. γεγράφαμεν οὖ<ν> σοι ⟦  ̣⟧ν̣(*) εἰδῆ̣ς̣. ἔρρωσο. ἔτους δευ̣τέρ̣[ο]υ̣
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβα̣στοῦ μ̣ηνὸς Καισαρείου τρίτῃ. ἔτους δευτέρου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ
20Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρείου γ χρηματισταὶ Ἀπολλώνιος(*) Δημητρίου Φιλομητόριος Ἀλέξανδρος Ζωίλου Ἀλθεαιοὺς(*) Εὐφράνωρ
Εὐφράνορος Ἀλθεαιοὺς(*) οἱ τὰς συντεύξεις(*) διαλέξαντος(*). ἀναγνωσθείσης(*) ἐντεύξεως Γαίου [Ἰ]ο̣υλίου Σατορνείλου διʼ <ἧ>ς συνείστα(*)
τὸν ἀπελεύθερον αὐτοῦ Δονύσιον τὸν κ̣α̣ὶ̣ Θεόπομπον περὶ ὧν ἐδήλου ἐπὶ τοῖς κατὰ τὴν σύ̣σ̣τασιν σεσημαμμένοις(*) ἐπὶ καὶ ὁ(*)
συνιστερόμενος(*) Διονύσιος ὁ καὶ Θεόπομπος παρὼν εὐδοκεῖ τούτοις λαβόντος(*) αὐτῶν ὑπογραφὰς καὶ εἰκόνας συνεκρείναμεν(*) ἔ-
χειν τῆς(*) σύστασιν ἐν χρηματισμῷ κα̣ὶ̣ γραφῆναι(*) τῷ(*) \τε/(*) τοῦ Ὀξυρυγχείτου καὶ Ὀάσεως ἀγορανόμους(*) οὖσι δὲ καὶ μνήμοσι συν-
25χρηματίζειν τῷ Διονυσίῳ τῷ καὶ Θεοπόμπῳ περὶ τῶν κατὰ τὴν σύστασιν καθὰ κα̣ὶ τῷ συνεστακότι̣(*) Γαίῳ(*) Ἰουλίῳ Σατορνείλῳ παρόντι
ἐξῆν ὃν τρόπον καθήκει. δεῖ ἴσα [μεταδ]ο̣θ̣(ῆναι). Δημητρίου τοῦ Φίλωνος Καισαρείου τοῦ καὶ Ζηνείου ⟦λο̣υ̣κ⟧ Λουκίῳ Πεδουκαίῳ Κόλων̣ι̣(*)
Γάιος Ἰούλιος Σατορνεῖλος στρατιώτης λεγεῶνος δευτέρας καὶ εἰκοστῆς κεντερας(*) Βίου Σεουήρου οὐ δυνάμενος τὸν εἰς τὴν χώραν
ἀνάπλουν ποιήσασθαι διὰ τὸ ἐν̣ σ̣τ̣ρα[τείᾳ εἶναι συ]νίστημι τὸν ἠλευθερωμένον ὑπʼ ἐμοῦ πρὶν τῆς στρατείας τότε χρηματίσδων(*)
Πτολεμαῖος Πτολεμαίου Φυλαξιθαλάσσ̣[ιος ὁ κα]ὶ Ἀλθεαιοὺς(*) [κ]αὶ π̣ροσ̣υ̣ν̣ε̣σταμένον ὑπʼ(*) ἐ̣[μο]ῦ̣ Διονύσιον τὸν καὶ Θεόπομπ[ον]
30ἐξῳκονομήσαντα(*) ἐκ̣ τοῦ̣ ἐμ̣οῦ ατοντ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κατος καὶ τ[- ca.9 -]ν μου τοῖς προσελευσομένοις τῷ ἀγορασμ̣ῷ τὰς ὑπα̣ρ̣-
χο̣ύ̣σας μο̣υ περὶ Σενοκῶμιν τ̣ο̣ῦ̣ Ὀξυρυγχείτου νομοῦ ἐκ τοῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ου καὶ Πολέμωνος κλήρων ἀπ̣ὸ ἀρουρῶν τεσσαράκο[ντα]
ἐννέα κο̣[ινῶ]ν καὶ ἀδιαιρ[έτω]ν̣ ἀρούρας ε[ἴκοσι τ]έσσαρα(*) ἥμισ[υ κ]αὶ οὔσας ἐν ὑποθήκῃ παρὰ(*) Ἡρ̣ώδῃ Ἀπίωνος τῆς̣ ε̣ὑρισκούσης
  ̣  ̣  ̣σ̣  ̣η̣ς [β]εβαι̣ώσεως ἐξα̣κ̣[ο]λ̣ο̣υ̣θ̣ούση̣ς̣ α̣[ὐτῷ   ̣  ̣  ̣]α̣ντος καὶ αγ̣ε̣[  ̣]  ̣τ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣η̣ς πεσου[μ]ένης τούτων τειμῆς(*) τῷ Ἡρώ̣δ̣ῃ τῷ ἐπ̣ʼ αὐ-
  ̣  ̣ς π̣ροσ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]μ̣μο̣νο̣  ̣[  ̣]λ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣σ̣θ̣αι κ̣εφαλαι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣τ̣ε̣μους μ̣[ε̣(?)]θʼ ὧν̣ [  ̣  ̣]δ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣[  ̣]  ̣α τῷ Ἡρώδῃ ἔτι δὲ καὶ ἔχον̣τ̣α τὴ̣ν̣ ολ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἐξ οὗ ἐὰν
35δ̣ια̣μισθοῦν τὰ ὑπάρχοντά μοι ἐ̣ν̣ τ̣ῷ αὐτῷ   ̣[- ca.12 - οἰκ]ό̣πεδα κα̣θ̣[ὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀπαιτήσοντ̣α οὐδὲ ὀ̣φείλοντ[α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῷ αὐτῷ
Ὀξυρυ̣γ̣χ̣ε̣[ίτ]ῃ̣ νομῷ καὶ Αὐά[σει](*)[- ca.19 -]α̣τε̣  ̣η̣σ̣με  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ο̣ιήσων̣ [ν]ενομ̣ι̣σμέν̣ω̣ς   ̣ω̣ τότε μ[- ca.13 -]
τ[ο]ῖ̣ς εὐδωσιδικοῦσι τὰς   ̣  ̣ ἀτελ̣ε̣ῖ̣ς̣ [- ca.25 -]  ̣α̣τοι̣ς̣ τε ο̣[- ca.15 -]  ̣ε̣φω̣τα ἐκ πάντω̣ν̣   ̣  ̣[- ca.15 -]
  ̣τησει μοι σὺν καὶ τῷ περιπ̣ο̣ι̣η̣θησομένῳ [- ca.21 -]  ̣ε̣του̣ς π̣ε̣[- ca.15 - τ]ῶν ἀρου[ρ]ῶν καὶ   ̣α̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣]  ̣απε̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]θερα  ̣  ̣ο  ̣αρσε̣ι̣κλειδα θ̣ηλ[- ca.21 -]οικια  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]μ̣ω̣[  ̣]   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ιβυβ[ -ca.?- ]
40τούτων υ[  ̣  ̣  ̣] π̣[ρό]τ̣ε̣ρ̣ον εν̣τ̣  ̣  ̣ περὶ ἁπάντων [- ca.22 -] τ̣ὸν Δι̣ο̣νύ̣[σιον τὸν καὶ Θεό]πομπ̣[ον -ca.?- ]
πᾶσ̣ι̣ καὶ ἐκπ̣ε̣π̣[ε]ῖ̣σθαι τὴν̣ ἑ̣αυτοῦ ε̣[- ca.19 -]ς̣ τοσου̣τ̣[- ca.9 -]τε̣ρ̣απ̣[  ̣  ̣  ̣]μοι ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣τ̣ρ̣[ -ca.?- ]
πρόσθεν χρόνοις περὶ συστάσεως ἑτ̣ε̣ρ̣[- ca.20 -]  ̣ιτοσε[  ̣]βικα[- ca.9 -]α̣ντεμε̣ [- ca.15 -] ε̣μ̣ο̣[ -ca.?- ]
ἕνεκα τοῦ μὴ δεόντως αὐτὸν συνεστάσ̣[θαι - ca.16 -]ς̣ διαλ̣[ο]γ̣ῆς   ̣[- ca.10 -]μω [- ca.15 -]ν̣υ̣ο̣[ -ca.?- ]
[τ]ὴν σύστασιν ἐν χρηματισμῷ καὶ γράψε̣(*) δέ[ομαι τῷ τοῦ Ὀξυρυγχίτου κ]α̣ὶ̣ Ὀάσε̣ως [ἀγορανόμ]ῳ μοι σω[ματίζειν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε [ -ca.?- Διονυ-]
45[σίῳ] τῷ καὶ Θεοπόμπῳ περὶ τῶν κατὰ τὴν [σύστασιν - ca.10 -]θαι καὶ ἐμοὶ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ συ]νευδοκε̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 2. l. κεντουρίας
^ 2. l. μελίχρως, BL 7.149 : μελίχρος prev. ed.
^ 3. l. εὐθύριν, P.J. Sijpesteijn, ZPE 28 (1978) 243 : εὐθύριν prev. ed.
^ 3. l. τετελειωμένον, D.Hagedorn (via PN) : τόνδε τειλειώμενον prev. ed.
^ 5. l. χρηματίζων
^ 6. l. Ἀλθαιεὺς
^ 6. P.J. Sijpesteijn, ZPE 28 (1978) 243 : ἀπʼ prev. ed.
^ 7-8. BL 7.149 : κοινῶν | κωμε̣δαφῶν prev. ed.
^ 12. P.J. Sijpesteijn, ZPE 28 (1978) 243 : συγχωρεῖ prev. ed.
^ 13. corr. ex ἐπελεύσασθαι
^ 13. BL 7.149 : μηδʼ ἐπιέναι αὐτοῦ (l. αὐτῷ) prev. ed.
^ 14. l. ἄκυρον
^ 15. l. ἐπίτιμον
^ 15. BL 7.149 : ἅρμοζ(ον) prev. ed.
^ 16. l. συνγραφή
^ 16-17. corr. ex αρχιδι⟦κ⟧ | καστης
^ 17. corr. ex καὶ, P.J. Sijpesteijn, ZPE 28 (1978) 244 : ⟦ι⟧δὲ prev. ed.
^ 18. corr. ex αὐτο̣ῦ̣
^ 18. l. ἵνʼ
^ 20. corr. ex απολλωνιοδ
^ 20. l. Ἀλθαιεὺς
^ 21. l. Ἀλθαιεὺς
^ 21. l. ἐντεύξεις
^ 21. l. διαλέξαντες, P.J. Sijpesteijn, ZPE 28 (1978) 244 : διαλέξαντες prev. ed.
^ 21. D. Hagedorn (digital image) (via PN) : ἀναγνωσθείσ<ης> τῆς prev. ed.
^ 21. l. συνίστα, BL 1.149 : συνειστᾶ (l. συνιστᾶ) prev. ed.
^ 22. l. σεσημασμένοις
^ 22. l. ἐπεὶ καὶ ὁ, BL 1.149 : om. prev. ed.
^ 23. l. συνιστορούμενος priv. ed. (or συνεσταμένος P.J. Sijpesteijn, ZPE 28 (1978) 244)(*)
^ 23. l. λαβόντες ( prev. ed.)(*)
^ 23. l. συνεκρίναμεν
^ 24. l. τὴν
^ 24. BL 1.149 : ὑ̣πο̣[γ]ραφῆναι prev. ed.
^ 24. l. τοῖς
^ 24. BL 1.149 : {τε} prev. ed.
^ 24. l. ἀγορανόμοις
^ 25. corr. ex συνεστακοτ  ̣
^ 25. corr. ex   ̣αιω
^ 26. BL 6.107 : Κολών̣ῳ̣ prev. ed.
^ 27. l. κεντουρίας
^ 28. l. χρηματίζων
^ 29. l. Ἀλθαιεὺς
^ 29. BL 1.149 : π̣α̣ρ̣ʼ prev. ed.
^ 30. l. ἐξοικονομήσοντα
^ 32. l. [τ]έσσαρα<ς>
^ 32. P.J. Sijpesteijn, ZPE 28 (1978) 244 : παρʼ prev. ed.
^ 33. l. τιμῆς
^ 36. l. Ὀά[σει]
^ 44. l. γράψαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.