Papyri.info

sign in

p.oxy.24.2407 = HGV P.Oxy. 24 2407 = Trismegistos 30449DDbDP transcription: p.oxy.24.2407 [xml]

IIIspc Oxyrhynchus

r
(δραχμαὶ) Απ̣ Ἐπεὶφ β̣ (δραχμαὶ) α[  ̣  ̣  ̣ Ἐ]πεὶφ ιγ (δραχμαὶ) Ασ̣ζ̣ Μεσορ̣ὴ̣ [  ̣  ̣ (δραχμαὶ)   ̣]σ̣μ Μ[εσ]ο̣ρὴ̣ ε (δραχμαὶ) α  ̣  ̣  ̣ καὶ εἰσδ̣[έδωκα] τ[ὰ] μ̣ε̣τ̣α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀπὸ τῶν [κ]ελευ̣[σθέντων]
ὑπὸ̣ [τ]ο̣[ῦ δ]ια[σ]ημοτάτου ἡ̣[γε]μόνος δο̣[θῆνα]ι ἀπὸ   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ογο[  ̣] μετὰ τ̣ὰ̣ ἐξο̣δ̣ια[σ]θέντα τάλ(αντα) δ ἀπ[- ca.9 -]  ̣[  ̣  ̣]β̣  ̣ω̣ν̣ο̣ς τὰ λοιπὰ τάλαν[τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ητ̣[  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣  ̣] ταλ(αντ ) λθ (δραχμαὶ) Ετ, ὡς λ̣οιπὸν τάλ(αντον) α (δραχμαὶ) Ατμ ὁ σύλ̣λ̣ο̣γ̣ος ἐφώνησ[ε]ν· εὐγενη(*) σύν̣[δ]ι̣κ̣ε̣, κ̣α̣λῶς ἐδιῴ̣κησ̣ας· τῷ ἁγνῷ κα̣ὶ̣ π̣[ιστῷ καὶ ]φιλο-
πόλι(*) ἐ̣μαρτυ̣[ρήθη. Μενέλαο]ς̣ σ̣ύ̣ν̣δικο̣ς εἶπ(εν)· ὁ μὲν λόγο̣ς̣ ο̣ὗ̣τος παρετ̣έ̣θ̣η̣ ὑμῖν, προτεθήσεται δὲ κ̣[αὶ] δη[μοσ]ίᾳ κ̣α̣ὶ̣ καταχωρισθήσεται. ἔ̣τι [δὲ ὁ λόγος]
5τῶν ν ταλ(άντων) καὶ τ̣ῶν λ ἀνεν[ε]χθήσετα̣ι̣ τῷ̣ [κυ]ρίῳ μ[ο]υ διασημοτάτ\ῳ/(*) ἡγεμόνι, κα̣ὶ̣ δ[οκιμάσ]ε̣ι̣ [αὐτοῦ τ]ὸ μεγαλεῖον. ἄλλο. [Μενέλαος]
σύν̣[δικος] εἶπ(εν)· οἰδ̣ὲ̣(*) ἑ̣ν̣ὶ ἀγνοεῖται, οἵαν φροντί̣δα ἔχ̣ει ἡ συνδικία {σ̣υν}, καὶ πως(*) ἅνπασας(*) τὰς̣ κελ̣[εύσε]ι̣ς̣ [τὰς ἡγ]ε̣μονικὰς κ[αὶ] τῶν ἄλλ̣[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
διετέλεσα δια[νύ]ω̣ν, ἔτι μὴν καὶ αὐτ̣ὴν τὴν δι[οί]κησιν τῆς πόλεως. διαμέμνησθ\ε/ \δ/ὲ(*) ἡ̣νί̣κ̣α̣ [δ]ιῖλον(*) τ̣[ὸ] λεύκωμα τῶ̣ν̣ ἀρχόντ̣[ων εἰς τὰς δύο ]
φυλ̣[ὰς κ]α̣ὶ ἀν̣η̣[νέχθ]η̣ τ̣ῷ κυρίῳ μου διασημ̣οτάτῳ ἡγ[ε]μό̣νι, ἐφʼ ὅ̣σ̣ο̣ν̣ ψῆφος ἐγένετο τ̣ῆ̣ς̣ ν̣ο̣μῆς, ὅ̣τ̣ι τ̣οίν̣υν εὐχομένων ὑμῶν [ἐπεγένοντο]
ταῖς δ̣υ̣σὶ [φυ]λ̣α̣ῖ̣ς καὶ ἄλλοι ἐπαυξ̣ηθέν̣τ̣ας(*), δώδεκα [τὸν ἀρ]ιθμόν. ἀναγκαῖον ἡ̣γησά̣μην, κα[ὶ δὴ κ]α̣ὶ τό̣[τε] δι̣ελ[άλ]ησα ἐ̣π̣[ὶ τ]ῶν ὑ̣πομνημ̣ά̣[των, τοῦ]
10χρόνου̣ [πε]π̣λ̣η̣ρωμ̣ένου καταλ̣έ̣ξα̣ι τοὺς ἐπ̣ι̣γεν[ομ]ένους εἰς τὰς δ̣ύ̣ο̣ φυλὰς ὑπὲρ το̣ῦ τὴν ἰσομοιρ[ί]αν ἔ̣χειν̣ κ̣αὶ μ̣ὴ [τὸ] δεύ̣τ̣[ερ]ον ἐκτεῖ[σαι, ἀλλὰ]
ἀπὸ μιᾶ[ς   ̣  ̣]σμιας. εἰσὶ δὲ οἱ προ\σ/γενόμ[ε]ν̣οι̣(*)· κα̣ὶ̣ ἑξ[ῆς] λέγοντος, ὁ σύλλογος ἐφώνησεν. εὐγενη(*) σύνδι̣κ̣ε̣, κ̣αλ̣[ῶς ἐδιῴκησα]ς̣· ὠκ̣εα̣[ναὶ ]φιλο-
πόλι(*), ὠκεαναὶ ἰ̣(*)δ̣ι̣οπ[ο]ιέ, [ἄ]ξιε τοῦ ἡγεμόνος μι̣ᾷ̣ ἀπʼ αἰῶνο[ς] σ̣υ̣ν̣δικίᾳ· τοιούτους δ̣εῖ γ̣ίγν̣[εσ]θ̣α̣[ι. Ἀ]πολλ[όδω]ρος ἄρ̣[ξας] εἶπ(εν)· ἐπὶ τῶν [ὑπομνημά-]
τ̣ων̣ ἀ̣σ̣φαλίζομαι, ὅτι ἐν τῷ ἀριθμῷ τῶν δώδεκα [Ε]ὐ̣ήμερος ἀδελφὸς διʼ ἐπιστάλματος τ̣[ο]ῦ̣ νῦν συνδίκ̣[ου ἤδ]η̣ ἐ̣λ̣ιτουργ̣η̣[σε]ν(*). καὶ [ἀν]τ̣[ίγραφον ἀξιοῦμεν]
παραθέσθ̣αι {χ} ἡμῖν. Σερῆνος γενόμενος ὑπομνηματογράφος εἶπ(εν)· ἐπ̣ε̣ὶ οὖν προκατελέγ[η ο]ὗ̣[τ]ο[ς] ε̣[ἰ]ς̣ ταύ̣τ̣ην, ἀξιο̣[ῦ]μ̣εν̣ κα̣ὶ ἡ̣μ̣εῖ̣ς̣ [Πόσιν Εὐαγγέλου]
15εἰς τὴ̣[ν ἄ]λλη[ν] φυλὴν καταλ[εγ]ῆνα[ι. οἱ] ἀ̣π̣ὸ τῆς δευτέρας ἐφώνησαν. οὕτ[ως. κόλλασον] κ̣α̣ὶ ἡ̣μ̣ῖ̣ν̣ Π̣ό̣σ̣ι[ν] Ε̣ὐ̣α[γ]γέ[λ]ο̣υ τ̣ὸ̣ν̣ [φιλόπολιν, κό-]
λλα̣τον κ̣α̣ὶ̣ ἡ̣μῖν Πόσιν Εὐαγγέλου. [Σ]ερῆνος γενόμενος ὑπομνηματογράφος εἶπ(εν)· ἐπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣οιων ὁ σ̣ύν̣δ[ικος] κ̣αὶ η̣ ἐ̣γενε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ δαπανή-]
σας τὸν ἐν̣ι̣α̣[υ]τ̣ὸν ἠθέλησεν σήμερον διε̣λ̣εῖν τοὺς ἄρχοντας το̣ὺς ἐπαυ̣ξ̣η[θέ]ντας. [ἐπειδ]ὴ̣ [δὲ γ] ε̣ἰ̣ς τὴν φυλὴν τ̣αύ̣τ̣η̣ν̣ κατελέγησαν̣, [ἀναγκαῖ-]
όν ἐστιν κα̣ὶ̣ τοὺς ἴσους γ κατατεθῆναι ε̣ἰς τὴν ἄλλην φυλήν. ὁ σ̣ύ̣λλ[ογ]ο̣ς ἐφώ̣ν̣η̣σ̣ε̣ν̣· ο̣ὕτ̣ως οὕτ̣ω̣ς̣, εὐγενη(*) σύνδικε. Σ̣[ερῆνος γενό-]
μενος [ὑπο]μνηματογράφος εἶπ(εν)· εἰσὶ δὲ Ἰσίδω̣[ρο]ς καὶ Ἰσχυρίων κα̣ὶ Εὐδα[ίμ]ω̣ν Καλλιμάχου. οἱ ἀπὸ τῆς πρώτης φυλῆς ἐφώνησαν. Ἰσί-
20δωρος̣ ἀ̣λ̣[λ]ό̣τριός ἐστιν. ὁ ἐπιμελητὴς ἡμῶ[ν πα]ρ̣ὰ̣ τοῖς ἱπ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐ̣στί̣ν̣. Μεν̣έ̣λ̣α̣ος σύνδικος εἶπ(ε)· τ[ὸ] ὑ[πό]τ̣αγ̣μ̣α ἐποιήσαμεν ὑ(*)π[ὲ]ρ τοῦ τὴν [ἰσο-]
τιμίαν ἔχειν καὶ τὴν ἰσ̣ο̣μοιρίαν τὰς δύο φ[υ]λά̣[ς]· κα[ὶ κατὰ] τ̣ὸ̣ δ̣ικαιό̣τατον ἔδε̣[ι] ἁπαξα̣πλῶ̣ς̣ τοὺς ἐπεξε[υρ]ε̣θέν̣[τ]ας κλ̣[ήρῳ] λαχ[εῖν],
καθὰ ἡ σύνθασις(*) τοῦ παντὸς λευκώματος καὶ τ̣[ῶ]ν̣ δ̣ύο φ[υλῶν ἐγέν]ε̣τ̣ο̣ ὑπὲρ τοῦ μὴ πρὸς χάριν μήτε πρὸς ἀπέχθειαν το[ὺς μὲν] τα[ύ]τη[ς]
εἶναι, τοὺς δὲ ἐκείνης· ἀλλ’ ἐπειδὴ ἠθελήσατε τοὺς προκαταλημ̣[φθέντ]α̣ς̣ ταῖς̣ [λ]ε̣ιτ̣ου[ργία]ις ε̣[ἶ]ναι τῆς̣ πρώτης φυλῆς, καὶ οἱ ἴ(*)[σοι δο]θήσο̣ν̣[ται]
τῇ ἑτέρᾳ φυλῇ· οἱ δὲ λιτουργήσαντές(*) εἰσιν Ἰσχυρίων κ̣α̣ὶ̣ Ε̣ὐδαίμων, [ὁ] μ̣ὲ̣ν̣ οὖν Ἰ̣’σ̣χ̣[υ]ρ̣[ίων καὶ Εὐδαίμ]ων Κα̣λ̣λ̣ι̣μ̣ά̣χου καταλεγήσο̣ν̣[ται] εἰς τὴ̣ν̣ π̣[ρώτην]
25τὴν τότ̣ε̣ κα̣ὶ̣ [ἔτι νῦ]ν̣ σήμερον λειτουργοῦσαν. ἀντὶ δὲ τούτων [δώσομ]ε̣[ν] κ[αὶ τ]ῇ δευ̣[τ]έρ̣ᾳ [τῇ ἀρχο]μένῃ λει̣τ̣[ο]υ̣[ργ]ε̣ῖ̣ν ἀπὸ τῆς α̣[ὔ]ριον̣ Πόσιν̣
Εὐαν̣γέλου καθ[ὼς ἠ]θ̣ελήσα̣τ̣ε καὶ Ἰ(*)σίδωρον Ἀμαραντοῦ. ο[ἱ ἀπὸ τ]ῆς π̣ρ̣ώ̣[τ]ης φυλ[ῆς ἐφώ]νησαν. ο̣ὕ̣τ̣ω̣ς̣ ο̣[ὕ]τ̣ω̣ς̣ εὐγενη(*) [σ]ύ̣ν̣δ̣ι̣[κε],
κ̣α̣λ̣ῶ̣[ς] ἐ̣δ̣ι̣[ῴ]κ̣η̣σ̣[α]ς. οἱ ἀπὸ τῆς δευτέρας φυλῆς ἐφώνησαν. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣  ̣  ̣π̣  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σθω. ἀν[ί]σως ἐπο̣ί̣η̣[σ]α̣[ς]· Με[νέλ]αο̣ς̣ σ̣ύν[δικος εἶπ(εν)]·
[ἐ]γ̣ὼ̣ μ̣ὲν [ο]ὖ̣ν̣ τὸ ἴσον ἠθέλησα δοῦναι ταῖς φυλαῖς. ἀλλ’ ἐπε̣[ιδὴ   ̣  ̣]ο̣ε̣φη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣οντος κ[α]ὶ̣ ὁ ἄλλος πρ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] δ̣[ο]θήσετ[αι]
[τ]ῇ πρώτῃ. Π̣ακτ̣ο̣υμήνιος Νεμεσιανὸς γενόμενος ὑπο[μνηματογράφος εἶπ(ε)· τοῦτ]ο̣ ο̣ὐ̣κ̣ [ἐχρῆν] σ̣ή̣μ̣ερ̣ο̣ν̣ πεποιῆσ̣θ̣α̣ι̣, ἀ̣λ̣λ̣ʼ ὁ̣π̣[η]ν̣ίκα οὗ[τοι]
30ὠ̣ν̣[ο]μάσ̣θ̣ησαν, καὶ οὐκ’(*) ὅτε σὺ πέπαυσο τῆς λειτουρ[γείας, τοῦτο ἔδει γενέσθαι. Με]ν̣[έλα]ο̣ς̣ [σύνδικος εἶπ(ε)· Πόσις Εὐαγγέλ]ου̣ δοθή̣σ̣ε̣τ̣αι τῇ μ̣[ι]ᾷ φ̣[υλῇ τῇ]
v
[λειτουργ]ούσῃ καὶ Εὐδαίμων δ̣ο̣θ̣ή̣σ̣ε̣[τα]ι̣ τῇ [ἑτέρᾳ] \μ [⁦ -ca.?- ⁩]/[ Ν]εμεσια[νὸ]ς \[Ἀ]π̣όλλωνος/ [γ]ε̣νόμενος ὑπομνημα[τογράφος εἶπ(ε)]· φθά[σας] ἠ̣σφαλ[ισ]άμ̣[ην] ὅτι τοῦ̣[τ]ο ο[ὐ]κ ἐχρῆν̣ σή-
[μερον γε]ν̣έ̣σ̣θ̣αι, ἀλλ’ ἡνίκα οὗ̣τ̣οι ὠν̣ομ̣ά[σθησ]α[ν ἐχ]ρ̣[ῆ]ν̣ αὐτῶν̣ τὸν κλῆρον [γ]εν̣έσθαι. Μενέλα[ος] σύνδικος εἶπ(εν)· ἐγὼ [μὲ]ν̣ οὖν μ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣
[ἐπὶ τῶν γε]νομένων ὑπομνημάτων ἡνίκα [τ]ὸ̣ λεύ[κω]μα διῖλον(*) εἰς τὰς δύο φυλὰς προ̣ενεγκάμεν[ο]ς ὅτι ὅσο̣ι̣ ἐφευ̣ρ̣ί̣[σ]κ̣ο̣νται μ̣ετ̣ὰ [τὸν] κ̣λῆ[ρον τῶ]ν̣ ἄ̣[λλω]ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δι]α̣ιρε̣θ̣ήσονται εἰς τὰς δύο φυ̣λ̣ὰς [ὑ]π̣[ὲρ] τοῦ τὸ ἰ(*)σ̣ό̣τ̣ι̣μον εἶ[ν]αι, καὶ κα̣τὰ τοῦτο μεμν[η]μέ̣ν̣ος ὧν τ̣ότε̣ δ̣ιελάλησ[α] τ̣[οὺς ἐπεξε]υ̣ρεθέντας
35[διεῖλον εἰς] τὰς δύο φυλάς. Νεμεσιανὸς ὑπομ[νηματογρ]ά̣φο[ς] εἶπ(ε)· φ̣θ̣άσας ἠσφαλισάμην. Μενέλ̣[αος σ]ύ̣νδικος εἶπ(ε)· τ̣ῶν οὖν ἄλλω̣ν̣ ἓ̣ξ̣ χ̣α̣  ̣ε̣  ̣  ̣ν̣ σ̣ε̣τ  ̣κ̣λη̣
[Νεμεσιανὸ]ς γενόμενος ὑπομνηματογράφος εἶπ(ε)· τ̣ὰ [τέ]κνα τῶ̣ν̣ πατέρων τὰ φθάσαντα ἤδη εἰς τὴν φυλὴν λ̣ειτουρ[γ]είτω, τ̣ο̣ῦ̣τ̣’ʼ ἐστὶν τ̣ῶ̣ν γον̣έω̣[ν] κ̣α̣ὶ̣ ἀναγ-
[καίων. ἐχρῆ]ν ἤδη τοὺ̣[ς] φθ[ά]σ̣αντας συνεδρεύειν̣. ὁ σ̣ύ̣λλογος ἐφ̣ώνησεν. οὕτως οὕτως, πάντες συνεδρευέτωσα̣ν̣ ἀπὸ τῆς λ̣, συνεδρ[ευ]έ̣[τω]σ̣αν
[ἀπὸ λ τοῦ Φαῶ]φι μηνός̣· εἰ δὲ̣ μή, ἐκτιθέστωσαν(*) Με̣ν̣έ̣λ̣αος σ̣ύ̣ν̣δι̣κος εἶπ(ε)· ποίο̣υ̣ς̣ ο̣ὖ̣ν βούλε[σ]θαι(*) συνεδρεύειν. ὁ σ̣ύ̣λ̣λ[ο]γ̣ο̣ς̣ ἐ̣φώ̣ν̣η̣σ̣ε̣ν̣· τ̣οὺς μαλ̣λ̣οκο̣υρ̣ῆ-
[τας](*)[ καὶ τ]οὺ̣ς ἤδη φ[θ]άσαντ̣α̣ς. Φιλόξενο̣ς̣ ἄ̣[ρ]ξ̣ας εἶ̣[π(εν)· ἀ]ν̣αγκαῖον [ο]ὖν ἐσ̣τ̣ὶν̣ ὑποβ̣αλεῖν τοὺς ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣α[ς] αὐτούς. Μενέλαος σύ̣ν̣δ̣ι̣κ̣ο̣ς̣ εἶ[π(εν)]· ὑπο̣βλ̣η̣θ̣ῆ̣[ναι]   ̣  ̣  ̣
40[- ca.9 -]εχε̣ι ὁ εν  ̣  ̣ω̣  ̣ Ἥ̣[ρω]ν̣ Εὐημέρου̣ εἶπ(ε)· κατ̣ὰ̣ τί γὰρ ὅλοι ο[ὐ] συνήδρευσαν, ἢ τίνος κελεύσα[ντο]ς μέ̣χ̣ρ̣ι̣ σήμερο[ν] ο̣ὐ̣ συνήδρε[υ]σαν; κ̣α̣ὶ̣ τ̣[οῦ]τ̣ο ο̣ὐ̣κ̣ ἔ̣σ̣τ̣α̣ι̣
[οὐδενὶ συ]νχω̣ρῆ̣[σα]ι̣ ο  ̣ ἀ̣λ̣[λ]ʼ ἤ̣δη ἐχ̣ρ̣ῆν τοὺς̣(*) σ[υ]νε̣δ̣ρεύειν, καὶ εἰ μὴ συνήδρευσαν, ἐκτεθῆ̣ναι. Μεν̣έλα[ο]ς σύνδικος εἶπ(εν)· ἁπαξαπ̣λῶς [οἱ ἐκ] τοῦ λευ-
[κώματος ἀ]ν̣ενεχθέ̣[ν]τες τῷ κυρίῳ μ[ο]υ ἡ̣[γ]εμό̣ν̣ι̣ ὅ̣λ̣ο̣ι̣ συνήδρευον, καὶ οἱ μὴ συνεδρεύσατες ἐξετέθησαν. Π̣ακτουμήνι[ος] Νεμεσ[ια]νὸς [γ]ενόμενος
[ὑπομνηματο]γράφος εἶπ(εν)· οὐκ ἐχρῆν σήμερον τοῦτο [γ]ενέσ̣θαι. Μενέλαος σύνδικος εἶπ(ε)· μὴ ταράτ̣[τ]ῃ̣ς̣ τ̣ὸν σύλλογον. Νεμεσιανὸς εἶπ(ε)· μὴ σ̣κα[νδαλίζῃς τὸν σ]ύλλο-
[γον. Ἥρων Ε]ὐ̣η̣μέρου ε̣ἶ̣π(ε)· π̣άντες συνεδρευέτωσαν. [Πακτο]υ̣μ̣ήνιος Νεμεσιανὸς γενόμενος ὑπομνηματογρ̣ά̣φ̣ο̣ς̣ ε̣ἶπ(ε)· δ̣ιὰ τί γὰρ ἔκ’τοτε [τοῦ]τ̣ο̣ [οὐ]κ̣ ἐγένε[τ]ο
45[μέχρι το]ῦ̣ δεῦρο; βουλόμενος τούτους σ̣κ̣ε̣π̣τ̣ά̣[ζειν](*)[ σήμερον] μετὰ τὴν συνδικίαν τοῦτο ἐποίησας. Μ[ενέλα]ο̣ς̣ σ̣ύ̣ν̣δικος εἶπ(εν)· ἁπ[α]ξ̣[α]π̣[λ]ῶ̣ς οἱ ἑρε̣-
[θέντες](*) κ̣αὶ̣ καταλεγέντας(*) εἰς τὰς δύο φυλὰς [σ]υ[νή]δ̣ρ̣ε̣υ̣σ̣α̣ν̣ ὅσ[οι δ]ὲ̣ ἐλε̣ιποτάκτησαν(*) οὗτοι ἐξετέθη̣σ̣α̣ν̣· καὶ ἐὰν πιστευθῇς, ὅσ̣[ο]υ̣ς̣ ἐὰ̣ν δ[υ]ν̣η̣θ̣ῇ̣ς̣
[ἐπε]ξ̣ε̣[υρεῖ]ν τῇ σεαυ̣τ̣οῦ̣ πίστ̣ει, κατάλεξον̣· Πακτ̣ο[υ]μ̣ήνιος Ν̣[εμε]σιανὸς γενό(μενος) ὑπομ(νηματογράφος) (εἶπεν)· ἐ̣[ὰ]ν πι̣στ̣ε̣υθῶ, οὐ̣ παρὰ σο̣ῦ αὐτὸ̣ ἔχω. Μ[ε]νέλα[ο]ς σύνδικ̣(ος) ε̣ἶ̣π̣(εν)·
[ὡ]ς̣ οὐδ̣[ὲ ἐ]γὼ παρὰ σοῦ. ὁ γὰρ ἀξιολογώτ̣α̣τ[ο]ς̣ σ̣ύλ[λο]γ̣ο̣ς οἶδε[ν] ὅ̣[π]ω̣[ς] ἐ̣διῴκησα̣ τὴν συ[νδικ]ίαν. Ἥρων Εὐημέρου εἶπ(εν)· ἠσφαλ̣[ισάμη]ν̣ ὅ̣τ̣ι
[  ̣]ω τῷ [συ]λλόγῳ ἐν̣ ᾧ ἐ̣ξ̣ετέθην [ο]ὐδὲ̣ν̣ [εἰ]σήχθη̣. Μ̣ε̣ν̣έ̣λ̣α̣ο̣ς̣ [σύνδι]κ̣ο̣[ς εἶπ(ε)· μ]ὴ̣ συνχ[ύσῃς] τὸν σύλλογον προφ̣ά̣σ̣ει εἴκ̣οσι   ̣  ̣  ̣σ̣ων̣
50[  ̣  ̣]ω̣ν̣· [εἰσ]ένεγκον τὸ πρόστιμον. Ἥρων Εὐημέρου εἶπ(ε)· σὺ εἶ ὁ πάν[τα] συνχ[έω]ν. [Με]ν[έλ]αος σύνδικος εἶπ(εν)· ἤδη ἀρχὴ συσκευῆς καὶ συνχύσεως
ε[  ̣]κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ ἐπισ  ̣  ̣ιν πεπαύμεθα ἤ̣δη καὶ   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣εις. τ[ὸ] π̣ρ̣ό[στι]μον [εἰ]σ̣ένεγκον̣. [Ἥρ]ων Εὐ̣ημ̣έρου εἶπ(εν)· οὐδὲν ὀφείλω. Μενέλαος σύνδικος εἶπ(εν)·
ἐ[γὼ σὲ ἀπ]α̣ιτῶ. ὁ ἡγεμὼν σὲ ἀπ̣[α]ι̣τεῖ. μὴ̣ [με κολ]α̣κεύῃ[ς]· Π̣α̣κ̣τ̣[ο]υ̣μ̣[ήνι]ος Νεμεσιανὸς γενό(μενος) ὑπομ(νηματογράφος) (εἶπεν)· ἑκαστου(*) ἠ̣σφαλ[ί]σ̣α̣το ἰ(*)δίῳ κινδύνῳ.
[Μενέλαος] σύνδικος εἶπ(ε)· γένοιτο. τὴν τύχη[ν τοῦ συλ]λόγου ἐπαυξήσε[ι τὸ ἐ]πεξευρεῖν πλείονας ἄρχοντας. τοῦτό μοι [ἔ]παινος καὶ κλέος ἐστ[ί]ν,
[πλέ]ο̣ν̣ [ἐξε]υρε̣[ῖ]ν καὶ μὴ ἐ̣λαττο̣νῖν(*) τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω  ̣[  ̣]  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ει̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ ἡμῖν διελεῖν αὐτοὺς εἰς τὰς δύο φυλάς. εἰ [δὲ] καὶ ἕτερο̣ι̣ ὑπ̣ο̣β̣[άλλουσιν],
55[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣νται. ὅσους μέντοιγε ἐγὼ [ὑπέβαλον], το[σ]οῦ[τοι]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ιν τῶν ἄλλων ἓ̣ξ̣   ̣ο̣ οἱ γὰρ ἓ̣ξ̣ διῃρέ[θ]ησ[αν] εἰς τὰς δύο φυλὰ[ς]
μ̣η̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ατ  ̣[  ̣]  ̣  ̣απ̣ίων Θ̣αλα̣μηγοῦ,   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δώρο̣[υ, Ἡρ]α̣κλε̣ί̣δ̣η̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣, Ἡρακλείδης Ἀνελαίου, Πόσις Διδύμου̣. [ο]ἱ μ̣ὲ̣ν̣ [ἐ]π̣ε̣ξ̣ε̣υρ̣[εθέντες]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ι· ὑπο̣βλη[θ]ήσετ̣[αι]   ̣  ̣το[- ca.10 -]ων κ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]νω  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣όμενος τῶν ἐνταῦθα ἀγορανόμος ἔτος̣   ̣[  ̣  ̣]υ̣τ̣ε̣ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ωνο̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]εν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ σύλλογος ἐ]φώ̣νη̣[σεν. - ca.9 - τῷ ἡγε]μόνι περὶ τούτου. Πακτουμήνι̣ος̣ Νεμε[σια]ν̣ὸ̣[ς γενόμ(ενος)]
[ὑπομνηματ]ογ(ράφος) ε[ἶ]π̣(ε)· [- ca.45 -]σοστομιτων τ\ῶ/ν(*) πα̣ρὰ̣ γεουχ\ού/ντ[ω]ν̣(*) μ[⁦ -ca.?- ⁩]
60[- ca.10 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩

Apparatus


^ r.3. l. εὐγενὲς
^ r.3-4. l. [φιλο]|πόλει
^ r.5. corr. ex διασημοτατ⟦ου⟧
^ r.6. l. οὐδὲ
^ r.6. l. <ὅ>πως
^ r.6. l. ἅπασας
^ r.7. corr. ex διαμεμνησθ⟦αι⟧
^ r.7. l. [δ]ιεῖλον
^ r.9. l. ἐπαυξηθέντες
^ r.11. corr. ex προ⟦γ⟧γενομ[ε]νοι
^ r.11. l. εὐγενὲς
^ r.11-4. l. [φιλο]|πόλει
^ r.4. ϊδ̣ι̣οπ[ο]ιε, papyrus
^ r.13. l. ἐλειτούργη[σε]ν.
^ r.18. l. εὐγενὲς
^ r.20. ϋπ[ε]ρ papyrus
^ r.22. l. σύνθεσις
^ r.23. ἀλλ’ papyrus
^ r.23. ϊ[σοι] papyrus
^ r.24. l. λειτουργήσαντές
^ r.24. Ἰ̣’σ̣χ̣[υ]ρ̣[ίων] papyrus
^ r.26. ϊσιδωρον papyrus
^ r.26. l. ε̣ὐ̣[γε]νὲς
^ r.28. ἀλλ’ papyrus
^ r.30. l. οὐχ : οὐκ’ papyrus
^ v.32. ἀλλ’ papyrus
^ v.33. l. διεῖλον
^ v.34. ϊσ̣ο̣τ̣ι̣μον papyrus
^ v.36. τ̣ο̣ῦ̣τ̣’ʼ papyrus
^ v.38. l. ἐκτιθέσθωσαν
^ v.38. l. βούλε[σ]θε
^ v.38-39. l. μελλοκουρῆ|[τας(?)]
^ v.41. l. <αὐ>τοὺς
^ v.44. ἔκ’τοτε papyrus
^ v.45. l. σκεπά[ζειν]
^ v.45-46. l. αἱρε|[θέντες]
^ v.46. l. καταλεγέντας
^ v.46. l. ἐλιποτάκτησαν
^ v.52. l. ἕκαστος
^ v.52. ϊδιω papyrus
^ v.54. l. ἐλαττονεῖν
^ v.59. corr. ex τ⟦ο⟧ν
^ v.59. corr. ex γεουχωντ[ω]ν̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.