Papyri.info

sign in

p.oxy.24.2411 = HGV P.Oxy. 24 2411 = Trismegistos 16927DDbDP transcription: p.oxy.24.2411 [xml]

ca. AD 173? Oxyrhynchus

1
[⁦ -ca.?- ⁩]υναλλαενο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ τὰ ὑπογε-
[γραμμένα ⁦ -ca.?- ⁩ τῶν ὑπογ]εγραμμ̣έ̣νων
[⁦ -ca.?- ⁩]ων (ἀρουρ ) γ
5[⁦ -ca.?- ⁩]ων κατοικ(  )
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ων (ἀρουρ ) δ 𐅵
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ καὶ φυλ(  ) (ἀρουρ ) κ 𐅵
[⁦ -ca.?- ⁩]μ(  ) ἐπʼ ὀνόμ(ατος) τοῦ πα-
[τρὸς αὐτοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ων. περὶ δὲ Πιναῦα
10[⁦ -ca.?- ⁩](*) (ἀρουρ ) β καὶ κατοικ(  )
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπʼ ὀνό]μ(ατος) τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν (ἀρουρ ) ε 𐅵. καὶ οὕτως
[⁦ -ca.?- ⁩ β]ιβλιοφυλ(ακ ) πεποι-
[⁦ -ca.?- ⁩ π]ρ̣ο̣σ̣δοθέντος εἰσε-
15[⁦ -ca.?- ⁩] περὶ κώμ(ην) Κερκε-
[⁦ -ca.?- ⁩]ς τὰ ὑ[πά]ρχοντ(α)
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ε̣τα
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣π̣ο[  ̣  ̣  ̣]με-
[⁦ -ca.?- ⁩ τῆς βιβλιο]θήκης
20[τῶν ἐνκτήσεων ⁦ -ca.?- ⁩ στρ]α̣τη[γ]ων̣
[⁦ -ca.?- ⁩ (δραχμ )] Αφ. ἐγὼ αὐ-
⁦ -ca.?- ⁩ τ]ο̣σούτου ἄξια
[⁦ -ca.?- ⁩] ταλάντοις
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦτο
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ουχου
[⁦ -ca.?- ⁩ ὁ]μολογίας
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣
2
καὶ τοὺς̣ μέ̣χ̣[ρι τ]οῦ [ι]β̣ (ἔτους) τόκους̣ διατ[⁦ -ca.?- ⁩]
30τῷ ἑξῆς̣ ιγ (ἔτει) με[τα]δεδό[σ]θαι ε̣[ἰς] πρᾶσ̣ιν̣ ε̣ἰς τ̣[ὸ] ἐ̣ν̣ε̣σ̣τ̣(ὸς) (ἔτος) (δραχμ ) Βϡπ,
γίνοντ(αι) ἐπὶ τὸ αὐτὸ (τάλαντα) δ̣ (δραχμαὶ) Β̣ϡ̣π. [καὶ ἐ]ά̣ν̣ σοι δόξῃ γράψαι τῷ
τοῦ νομοῦ στρατηγῷ [τ]αῦτα π̣ρ̣ο̣κηρῦξα̣ι̣, κ̣α̣ὶ̣ <ἐὰν> μὲν μὴ πλείο-
να εὑρίσκῃ, παραδοῦναί μοι ἧ̣ς ὑπεσχόμην τειμ(ῆς)(*), παραδεχο-
μένου μοι̣ [το]ῦ̣ ὀφειλομένου̣ ἐπʼ ἀ[σφαλείᾳ κε]φαλαίου κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ν
35τόκων. ἐὰν [δὲ] πλ̣έ̣ο̣ν εὑρί̣σ̣κ̣ῃ [τ]ῶ̣ν [τα]λ̣ά̣ν̣τ̣ω̣ν̣ δ̣ύο , ἐμ̣ο̣ὶ ἀ-
ποδοθῆναι, π̣ρο̣[θύμ]ω̣ς̣ θ̣ε̣[λ]ησοντ[ι](*) [ἐξ]ωνήσασθαι αὐτά, τὸ̣
ὀφειλόμενόν μ̣ο̣ι κ̣ε̣φ̣[άλαι]ο̣ν̣ κ̣αὶ τοὺς̣ τόκους, ἵνʼ ᾧ εὐεργετη-
μένη. διευτύχι(*).
ὡς δὲ ταῦτα ἐκελε[ύσθη] παραδοθῆναι το[ῖς] δανεισταῖς
40πρὸς ὑπεροχὴν̣ μ̣ό̣νην̣. ἀπ̣ὸ̣ πλειόνων ὑποδειγμάτων ὑ-
πέταξά σοι ἀντίγ̣ρ̣αφ[ον] ἐπιστ[ολῆ]ς Μαλλίου Κράσσου γενομέ-
νου διοι[κητο]ῦ.
Μάλλιος Κρά̣[σσο]ς Ἡ̣ρώ̣δῃ στρ(ατηγῷ) Μενδησίο̣υ [χ]αίρειν.
βιβλίδιον Δ̣α̣μ̣αρίωνο[ς Ἰ]σ̣ι̣[δ]ώ̣ρου σημιωσάμενος(*) ἔπεμψά σοι.
45εἰ οὖν̣ τ̣ὸ δ[η]λούμενον [δ]ά̣ν̣ε̣ι̣ο̣ν ἐγένετο πρ̣ὶ̣ν Ἀπολλώνιον
τὸν ἕτερον τῶ̣ν ὑπ̣ο̣χ[ρέω]ν σ[τ]ρατηγῆσα̣[ι, κ]α̣ὶ τοῦτο τὸ δίκαιον ἔ̣κ̣-
τοτε ἐπ̣ὶ̣ τοῦ ὀ̣ν̣όμ̣[ατος αὐ]τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ν τῷ β̣ι̣β̣λιο̣φυλ(ακίῳ) τῶν ἐνκτήσε-
ων παρ[ετ]έθη(*), [τὸ δάνειο]ν ἀπερίλυτόν ἐστιν. ἐὰν, ὡς οἱ
χρημα[τ(ισταί(?)) φασιν ?, χρηματι(?)]σ̣μ̣οὶ ἐπενεχθῶσι ἐκ τοῦ ἐν Ἀλε-
50ξανδρ[είᾳ] β̣ι̣β̣λ̣ι̣ο̣[φυλ(ακίου), ἱκ(?)]α̣ν̣[ό(?)]ν ἐστιν τὰ ὑποθηκιμ[α]ῖα πρ̣ο-
κηρυχθ[έν]τα [ἀποδοθῆναι?,τ]ῆ̣ς̣ ὑ̣περοχῆς, ἐάν τις ἠν(*), ἐκ-
φερομέν[ης] τ̣[ὰ τοῦ δηλουμέ]ν̣ου Ἀπολλωνίου ὀφλήματα.
(ἔτους) κβ Ἀντω[νίνου Καίσαρος τοῦ] κ̣υρίου Τῦβι α. σεσημ(είωμαι)   ̣  ̣  ̣μ(  )
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἡρώδης στρατ]η̣γ(ὸς) ἀντέγρ(αψεν).
55Τααρτύσιος τ[- ca.15 -]  ̣  ̣σης̣ σοι, κύριέ μου, βιβλίδιον
βουλομεν̣[- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣  ̣τ  ̣σειποτε χρεως[⁦ -ca.?- ⁩]
τουτουτ[- ca.20 -]  ̣σεως ταλάντων [⁦ -ca.?- ⁩]
3
[3 lines missing]
61[  ̣  ̣]έ̣γ̣ρ̣αψά̣ [σο]ι   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αυτα δημ̣οσ̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣λι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
65σ  ̣  ̣υες̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σου̣ καὶ τοῦ μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
στ̣ωσι  ̣  ̣  ̣ β̣ουλ[ο]μενοι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ τη[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ οὐδενὸς ἑτέρου με  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ-]
70πείλη[φ]ας τὴν γ̣[ρα]φὴ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
τε δὲ̣ σημ[  ̣  ̣  ̣]σα κ̣α̣ὶ̣ με[⁦ -ca.?- ⁩]
ως καὶ τῆς δηλωθ[είσης ⁦ -ca.?- ⁩]
(ἔτους) κγ Ἀντωνίν̣ο̣υ̣ Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ τ̣[οῦ κυρίου ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ὑπετάγη τὰ προκείμ(ενα) γ̣ρ̣ά̣[μματα Κόσμῳ τῷ ἐπιτρόπῳ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
75καὶ ἀν[τέ]γραψ[εν. ⁦ -ca.?- ⁩]
Κόσμος Ἰσιδώ[ρ]ῳ [⁦ -ca.?- ⁩ χαίρειν. ⁦ -ca.?- ⁩]
αγραφει ὑπο[  ̣]χ̣η̣[  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἔτι καὶ νῦν προκη̣[ρυ ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣λαβησαμ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
80(ἔτους) κγ Ἀντωνίνου Κ[αίσαρος τοῦ κυρίου ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.9-10. A. Benaissa, Tyche 35 (2020) 224 (cf. ed.pr.) : περὶ δὲ τὴν Αὔα|[σιν] BL IX 195
^ 2.33. l. τιμ(ῆς)
^ 2.36. l. θε[λ]ησούσῃ
^ 2.38. l. διευτύχει
^ 2.44. l. σημειωσάμενος
^ 2.48. παρ[εδ]όθη prev. ed.
^ 2.51. l. ᾖ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.