Papyri.info

sign in

p.oxy.24.2415 = HGV P.Oxy. 24 2415 = Trismegistos 30450DDbDP transcription: p.oxy.24.2415 [xml]

IIIspc Oxyrhynchus

1
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας)] Γρ, ᾧ παρ(άσημον)
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἀρτάβας) Γυι
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας)   ̣  ̣  ̣,] ᾧ παρ(άσημον)
[⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας)] Δρϙη 𐅵
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ το]ῦ Ὀξυρυγχ(ίτου)
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἀρτάβας) Ακ
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας)] Γφ, ᾧ παρ(άσημον)
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἀρτάβας) Γωο
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ τοῦ Κ]υ̣νοπολ(ίτου) (ἀρτάβας) φπ̣ε 𐅵
10[⁦ -ca.?- ⁩]κλ  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρτάβας) φιε
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣του (ἀρτάβας) Αφκβ
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας)] Γρ, παρ(άσημον)
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἀρτάβας) Γυι
[7 lines missing]
15 [⁦ -ca.?- ⁩ παρ(άσημον)]
2
[Διόσκο]υ̣ροι (ἀρτάβας) υλβ
[ἄλλο ὑπ]ὸ̣ Θεοκλῆν καὶ Ἡρᾶν ἀπὸ τοῦ Ὑψηλίτου
ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Γρ, παρ(άσημον) Ἄμμων (ἀρτάβας) Γυϙ
25[ὑπὸ Σιλ]βανὸν Βησᾶ ἀπὸ τοῦ Λυκοπολ(ίτου) ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Βχ, ᾧ παρ(άσημον)
Ἀπόλλων (ἀρτάβας) Βωξ
ὑπὸ Ἀμμώνιον καὶ Ἡρακᾶν(*) ἀπὸ τοῦ Μεγάλου
Ἑ̣ρ̣μ̣οπ̣ολ(ίτου)(*) ἀγ(ωγῆς) Βψ, παρ(άσημον) Ἑρμῆς (ἀρτάβας) Γα
ὑ̣π̣ὸ̣   ̣  ̣ινον ἀπὸ τοῦ Ἄνω Κυ̣ν̣οπολ(ίτου)
30[ἀγ(ωγῆς)] (ἀρτάβας(?)) Γτ, ᾧ παρ(άσημον) Διόνυσος (ἀρτάβας) Γχλ
χ̣ο̣ρ̣τ̣η̣γ̣ὸν ὑπὸ Παρίονα Σερήνου ἀπὸ τοῦ
Ὀξυρυγχίτου ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Α (ἀρτάβας) Ακβ̣
π̣[λοῖ(ον)] δ̣η̣μ̣ό̣σιον ὑπὸ̣ Σύρον ἀπὸ τοῦ Μετη-
λείτου ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Αω, παρ(άσημον) Ἄμμων (ἀρτάβας) Αϡ ρη
35ὑπὸ Παῆσιν Ἁτρῆτος ἀπὸ τοῦ Ὀξυρυγχίτου (ἀρτάβας) Αφ
ὑπὸ Ἀπόλλωνα καὶ Παρίονα ἀπὸ τοῦ
Λ̣υ̣κ̣οπολίτ(ου) ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Αυ, παρ(άσημον) Πύθιος (ἀρτάβας) Αφνϛ
ἄ̣[λλο] ὑ̣π̣ὸ̣ Ἁρποκρατίωνα ἀπὸ τοῦ Λεοντοπολ(ίτου)
παρ(άσημον) Χρησμ[ὸ]ς ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Βσ (ἀρτάβας) Βυμζ
40πλοῖ(ον) δ[η]μ(όσιον) ὑπὸ Πύθωνα Δωροθέου ἀπὸ τοῦ
Λ̣υ̣κ̣ο̣πολ(ίτου) (ἀρτάβας) Αφν, παρ(άσημον) Πύθιος (ἀρτάβας) Αψε
ὑ̣π̣ὸ Κολλοῦθον ἀπὸ τοῦ Προσωπίτου
3
ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) ων, παρ(άσημον) Π[ό]ντος (ἀρτάβας) ϡμε
πλοῖ(ον) ζευγματικὸν ὑπὸ Ἀγαθὸς(*) Δαίμονα Πατιήσιος
ἀπὸ τῆς Ἑλεαρχία̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩] (ἀρτάβας) φε
45πολύκωπον ὑπὸ Νε̣μ[ε]σιανὸν Διονυσίου ἀπὸ τοῦ
Ἡρακλεοπολίτ[ο]υ (ἀρτάβας) φε
ἄλλο ὑπὸ Ἱέρακα Σι[λ]βανοῦ ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἀπολλωνοπολ(ίτου)
ναυκ(λήρου) ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Αρ, παρ(άσημον) Ἀφροδίτη καὶ Ἀπόλλων̣ (ἀρτάβας(?)) ρια  ̣
ἄλλο ὑπὸ Δίδυμον̣ ἀπ̣ὸ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἀρ̣σ̣ιν̣ο̣ί̣τ̣ο̣υ̣ χορτηγὸν
50(ἀρτάβας) Αιε
πολύκ(ωπον(?)) ὑπὸ Πεκῦσιν Δ̣ιον̣(υσίου) ἀ̣π̣ὸ̣ τοῦ Ὀξυρυγχ(ίτου)
ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Α (ἀρτάβας) Αρ
ἄλλο ὑπὸ Θώνιον Ἀγαθοῦ ἀπὸ τοῦ Ὀξυρυγχ(ίτου)
ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Α (ἀρτάβας) Αρλζ
55ζευγματικὸν ὑπὸ Βελλῆ Κορνηλίου ἀπὸ τοῦ
Φθενότου (ἀρτάβας) υβ
ἄλλο ὑπὸ Κοπρῆ Πάσ̣εως ἀπὸ τοῦ Διοσπολ(ίτου)
Κάτω (ἀρτάβας) φβ
χορτηγὸν ὑπὸ Παρίον[α Σ]ερ̣ήνου ἀπὸ το[ῦ]
60Ὀξυρυγχ(ίτου) ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Α̣ ὅ̣λ̣α̣ι̣ (ἀρτάβαι) Αιϛ
ὑπὸ Ἡράκλειο[ν κα]ὶ̣ Ἀμβρόσιον ἀπὸ τοῦ Ὀξυρυγ[χ(ίτου)]
ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Α (ἀρτάβας) Αιϛ
ὑπὸ Παχὸ Κρονίου ἀπὸ τῆς Ἑλεαρχ(ίας) (ἀρτάβας) χ
4
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ντι μέρος δημοσίου ὑ[πὸ ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀπὸ τοῦ] Προσωπίτου [⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἄλλο] ὑ̣πὸ Ἰσίδωρον Θεοδώρου [ἀπὸ ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἄλλο] ὑ̣π̣ὸ̣ Ὀ̣ν̣ν̣ώφριν Ἀλεξάνδρου ἀπὸ [⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
70ἄλλο [ὑπ]ὸ Κόμωνα ἀπὸ τοῦ Ἄνω [⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλο ὑπὸ Ἀμβρόσιον Θέωνος [ἀπὸ ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἄλλο] ὑπὸ Ἰσίδω̣ρ̣ον Σώζοντ[ος ἀπὸ ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλο ὑπὸ Κρόν̣[ιο]ν Ἀρίστωνος [ἀπὸ ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλο ὑπὸ Δωρόθεον Γεμέλλου ἀ[πὸ ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
75ἄ̣λ̣λ̣ο̣ ὑπὸ Ἰσίδω[ρ]ον Κολλούθου [ἀπὸ ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλο ὑπὸ Σύρον ἀπὸ τοῦ Μετηλε[ίτου ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ὑ̣πὸ Διογένην Σαραπίωνος ἀπὸ [⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπὸ Πετοβάσ̣τιν ἀπὸ τῆς Ἑλεα[ρχίας ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπὸ Παυῆ Ἀνικήτου ἀπὸ τοῦ Ὀξυ[ρυγχ(ίτου) (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
80ὑ̣π̣ὸ̣ Δωρό̣θ̣ε̣ο̣ν καὶ Πύθωνα̣ [ἀπὸ ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλο ὑπὸ Κρονίωνα ἀπὸ Ἑρμο[πολ(ίτου)]
ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Β, παρ(άσημον) Ἰσάριν [⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλο ὑπὸ Οὔλπιον Ἀπολλώνιον [  ̣]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Αρν, παρ(άσημον) Ἄμμων [⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
85ἄλλο ὑπὸ Σαλούστιον ἀ[πὸ] τοῦ Νειλ[οπολ(ίτου) (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλο ὑπὸ Ἀνουβίωνα Σιλβανοῦ ἀ[πὸ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀγ(ωγῆς) (ἀρτάβας) Αφν, παρ(άσημον) Ἰσ̣ά̣ριν [⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2.27. l. Ἡρακ<λ>ᾶν
^ 2.28. A. Benaissa, Tyche 35 (2020) 223 (KorrTyche 959) : Χω̣ρ̣ί̣ο̣υ prev. ed.
^ 3.43. l. Ἀγαθὸν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.