Papyri.info

sign in

p.oxy.24.2420 = HGV P.Oxy. 24 2420 = Trismegistos 16932DDbDP transcription: p.oxy.24.2420 [xml]

AD611 Oxyrhynchus

r
† ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου Ἰ(*)ησοῦ Χρισ̣[τοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν, βασιλείας τοῦ]
θειοτάτου̣ καὶ εὐ̣σεβ(εστάτου) ἡ̣μῶν δεσπότου μ̣[εγίστου εὐεργέτου Φλ(αουίου) Ἡρακλείου τοῦ αἰωνί-]
[ου αὐγούστου] καὶ αὐ̣τ̣ο̣κρ(άτορος) ἔτους δ Φαμεν[ὼθ -1-2- ἰνδ(ικτίονος) β ⁦ -ca.?- ⁩](*)
Φ̣λ̣α̣ο̣υίῳ Ἀπίωνι τῷ π̣ανευφήμῳ καὶ ὑ̣[πε]ρ̣φ̣υ̣ε̣σ̣τ̣[άτῳ ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρικίῳ γεουχοῦντι]
5κ̣α̣ὶ̣ ἐν̣ταῦ̣θα τῇ λαμπρ(ᾷ)(*) Ὀξυρυγ̣χιτῶν πόλ(ει) διὰ σ̣οῦ Φ[λ(αουίου) ⁦ -ca.?- ⁩](*)
ἀντιγεούχου παρόντος Μηνᾶ οἰκέτου̣ τοῦ ἐπερωτῶν̣τ̣ο̣[ς καὶ προσπορίζοντος τῷ]
ἰδίῳ δ̣εσπότῃ τῷ αὐτῷ πανευφήμῳ̣ ἀ̣ν̣δρὶ τὴν [ἀγωγὴν καὶ ἐνοχήν, Ἰοῦστος ὁ λαμπρ(ότατος)]
χαρτ̣ουλάριος τοῦ ἐνδόξ(ου) ὑμῶν̣ ο̣ἴ̣κ̣ο̣υ̣, υ̣ἱ̣ὸ̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ μ̣[ακ]α̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Θ̣ε̣οδώ̣ρ̣[ου ἑξῆς ὑπογράφων]
ἰ̣δ̣ί̣ᾳ χειρὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλε̣ω̣ς̣ ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ῶ̣ ἑ̣κο̣υ̣σίᾳ γνώμ̣ῃ κ̣αὶ αὐθ̣α̣ι̣ρ̣[έτῳ προαιρέσει]
10ἐπωμνύμενος(*) τ̣ὸ̣ν̣ θεῖον καὶ σ̣ε̣β̣ά̣[σμιον] ὅ̣ρ̣κ̣ον ἐγγυᾶσ̣θ̣α̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣ναδέ̣χ̣εσθαι̣ [παρὰ τῇ ὑμῶν]
ἐνδόξῳ ὑπεροχῇ(*) Α̣ὐ̣ρ̣ηλ̣[ίου]ς̣ Π̣α̣π̣ν̣ο̣ύ̣θ̣ι̣ο̣ν̣ υ̣ἱ̣ὸν Πα  ̣νο  ̣ιου   ̣ε̣ν̣  ̣  ̣ε  ̣ κα̣ὶ̣ Ἀρώθ̣ι̣ο̣[ν υἱὸ]ν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ἀμφότεροι(*) χρυ̣[σο]χώοι(*) ὁ̣ρ̣μ̣ώ̣[μενο]ι̣(*) ἀπὸ κ̣ώ̣μη[ς] Σ̣ε̣ρ̣ύ̣φ̣ε̣ω̣ς̣ τ̣οῦ Ὀξυρυγχί̣τ̣ο̣υ̣ νο̣μ̣ο̣ῦ̣ π̣α̣γ̣α̣ρ̣χ̣ο̣[υμένης](*)
παρὰ τοῦ ἐνδόξου ὑ̣μ̣ῶν [οἴ]κ̣ο̣[υ, ἐ]φʼ ᾧ̣τε α̣ὐ̣τοὺς ἀδι̣α̣λ̣εί̣π̣τ̣ως παραμεῖναι καὶ δι̣ά̣γ̣ε̣ι̣ν̣
ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ κ̣α̣ὶ̣ μ̣ηδα̣μ̣ῶ̣ς̣ αὐτοὺς ἀπολειμπάνεσθαι(*) μήτε̣ μὴν με̣θ̣ί̣σ̣τ̣ασ̣θ̣α̣ι̣
15εἰς ἕτερο̣ν̣ τόπον ἀ̣λλὰ καὶ ἐπιζη̣τ̣ο̣υμ(ένους) αὐτοὺς πρὸς ἐμὲ ἐν οἱᾳ̣δ̣ή̣ποτε ἡ̣μ̣[έ]ρ[ᾳ οἱα]σ̣-
δ̣ηπ̣οτοῦν ἕ[ν]ε̣κε̣ν̣ προφά̣σεω̣ς̣ τούτους παρα̣φέ̣ρ̣ω̣ κα̣ὶ̣ π̣α̣ρ̣α̣δ̣ώ̣σ̣ω̣ [δί]χ̣[α λ]ό̣γ̣ο̣[υ]
ἔ̣ν̣θ̣α̣ α̣ὐ̣τ̣οὺς καὶ παρείληφα ἐν τῇ φυλα̣κῇ το̣ῦ ἐνδ̣όξ̣ο̣υ̣ ὑ̣μ̣ῶν οἴκ̣ο̣υ̣· ε̣[ἰ] δ̣ὲ̣ μὴ̣ τ̣οῦτ̣ο̣
π̣[ο]ι̣ή̣σ̣ω, ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ῶ̣ παρασχεῖν τῇ ὑμετέρᾳ̣ ἐν̣δ̣όξ̣ῳ̣ ὑ̣[περοχῇ ὑπὲρ τῆς αὐτῶν ἀπολ]ε̣ί̣[ψε]ω̣ς̣
χρυσίου̣ [λ]ί̣τ̣ρ̣αν μίαν εὔ̣σταθμ(ον) ζ̣υ̣γ̣ῷ̣ Ἀλε̣ξ(ανδρείας) κι̣ν̣δ̣ύ̣ν̣ῳ̣(*) [ἐμῷ καὶ τῆς ἐμῆς ὐπο]σ̣τάσ̣εως.(*)
20κ̣υρ(ία) ἡ̣ ἐ̣[γγύη] ἁ̣πλῆ γραφ(εῖσα) καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολό̣γ(ησα). (hand 2) Ἰοῦ̣σ̣τ̣ο̣ς̣ [ὁ] λ̣α̣μ̣π̣ρ̣(ότατος) χ̣α̣ρ̣τ̣[ου]λ̣[ά]ρ̣[ιος πεποίημαι ταύτην τὴν ἐγγύην]
τῶν̣ [προ]γ̣ε̣[γρα]μ̣μέ(νων) Παπνουθίο\υ/(*) καὶ Ἀροθίο\υ/(*) κατὰ τὴν ἀνωτ̣έ̣ρω̣(*) διή̣γ̣η̣[σιν καὶ](*) [συμφ(ωνεῖ) μοι πάντα τὰ ἐγγεγρ(αμμένα) ὡς πρόκ(ειται)].
diʼ emụ Ioanṇ[u etelio]ṭhh(*)
v
† ἐγγ(ύη) Ἰούστου τοῦ λα̣μ̣π̣ρ̣(οτάτου) χαρτ̣[ου]λ̣α̣ρ̣[ίου - ca.11 - υἱοῦ τοῦ] μ̣α̣καρ(ίου) Θεοδώρου
ἀπὸ τῆς Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(εως) ἀν̣α̣δ̣ε̣χ̣[ομένου Παπνούθιον καὶ Ἀρώ]θ̣ιον ἀπὸ κώμ(ης)
25Σε̣ρ̣[ύφεως τ]ο̣ῦ̣ Ὀ̣ξ̣υ̣ρ̣υ̣γ̣χ̣ί̣τ̣ου̣ ν̣[ομοῦ.]

Apparatus


^ r.1. ϊησου papyrus
^ r.3. Cf. BL 10.148 : α Φαμεν[ὼθ ἰνδ(ικτίονος) ιδ - ca.30 -] prev. ed.
^ r.5. BL 7.150 : λαμπρ(οτάτῃ) prev. ed.
^ r.5. or σ̣οῦ Φ[λ(αουίου) Βίκτορος τοῦ ἐνδοξοτάτου], BL 10.148 : Ῥουφ̣[⁦ -ca.?- ⁩ υἱοῦ μητρὸς ⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r.10. l. ἐπομνύμενος, N. Gonis, JJP 32 (2002) 33 : ὑπομνύμενος prev. ed.
^ r.10-11. BL 8.257 : [παρὰ τῆς ὑμῶν] | ἐνδόξω ὑπεροχῆ̣ς̣ prev. ed.
^ r.12. l. ἀμφοτέρους
^ r.12. l. χρυ[σο]χόους
^ r.12. l. ὁρμω[μένο]υς
^ r.12. BL 7.150 : σ̣α  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r.14. l. ἀπολιμπάνεσθαι
^ r.19. N. Gonis (after BL 10.148 and image) (via PN) : κα̣ι̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣ prev. ed.
^ r.19. or [ἐμῷ καὶ τῆς πάσης μου ὐπο]σ̣τάσ̣εως, BL 10.148 : [- ca.17 -]σ̣τασ̣εως prev. ed.
^ r.21. corr. ex παπνουθιο⟦ν⟧
^ r.21. corr. ex αροθιο⟦ν⟧
^ r.21. N. Gonis (image) (via PN) : ἀνωτ̣έ̣ρα̣ν̣ prev. ed.
^ r.21. BL 10.148 : ὁμ̣ο̣λ̣(όγησιν) κ̣α̣ὶ̣ prev. ed.
^ r.22. P.Oxy. 70 4800.20 n. : Ioann[u eteliothh] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.