Papyri.info

sign in

p.oxy.24.2424 = HGV P.Oxy. 24 2424 = Trismegistos 26967DDbDP transcription: p.oxy.24.2424 [xml]

II-IIIspc Oxyrhynchus

1
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
θῖβις ἄρτ̣[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
Μα̣ρκ[ί]ας κεράμα γλυ̣κ(οελαίου(?)) θ
5καὶ κορυμβάδος β̣
Σερήνου γλ[υ]κ̣ο̣[έ]λ(αιον) α
Ἀφροδισίου α
καὶ ὁμοίως κορυμβ[ά]δ(ος) α
δισάκκια ἄ[ρ]το(υ) ζυ̣[⁦ -ca.?- ⁩] κε
10λαγανίο(υ) ζ[  ̣  ̣]ο  ̣ ι̣γ̣
καὶ ἀρτ[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χοινικαίους(*) ((unintelligible))
σφ[υ]ρ̣ὶς φοινίκω[ν]   ̣
ξ̣ύ̣λ̣α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ὀρνιθοτρόφι̣ν̣   ̣φ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[δ]εσμοὶ ξ̣[ύλ]ων   ̣  ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
στάμνοι δ̣
κρέων κλούιον αγ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]αμ  ̣ ιε καὶ ὑγίας
20[  ̣  ̣  ̣]  ̣της β
[προσ]κ̣εφαλιν(*) ὑποσφυρ̣[ίδι(ο)ν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ ιϛ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣ι̣ ὑ̣π̣ὸ ἀρτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.12 -]  ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
25[- ca.13 -]χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
[κα]ὶ̣ [κερά]μ̣ι̣α̣ κ̣ύ̣θρ[ιν]α̣ β̣
[κα]ὶ̣ [σ]φ[υ]ρ̣ί̣δ̣[ι]ν̣ α
καὶ σφυ̣ρὶς φοσνίκων Μαρ(εωτικῶν) α
καὶ βαυκάλια δ
30(hand 2) λό[γ(ος) σ]κευῶν.
θεῖβις(*) ἄ̣ρ̣τ̣ω̣ν̣ α, ἐν ᾗ   ̣  ̣  ̣  ̣ται̣ λγ
σπυρὶς ἄρτων, ἐν ᾗ τυροὶ κ κ(αὶ) ἄρτ(οι) κ
σπυρίδιον φοιν̣[ίκ(ων)] Μ̣αρεωτ(ικῶν) α
δισάκκια α
35[κ]ε̣[λ]λ̣άριον α
τύλη ⁦ vac. ? ⁩
σά̣[κ]κ̣ος ἱματίω̣ν α
προσκεφαλαιν(*) α
κερβ̣ι̣κάρι̣[ο]ν α
40ἀβόλ̣[λ]η̣ς̣ α
ξ̣ύ̣σ̣τ̣ρ̣α̣[ι] β
σχί̣δ̣α̣κες δ
(hand 3) χειδὼν̣(*) α
ἅμματος σπυρίδ(ιον) α
45στάμνοι β
ἀγγείδια ἐλα̣[ί]ο̣υ̣ β.

Apparatus


^ 1.12. l. χοινικιαίους
^ 1.21. l. [προσ]κεφάλαιον
^ 2.31. l. θῖβις
^ 2.38. l. προσκεφάλαιον
^ 2.43. l. χιτὼν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.