Papyri.info

sign in

pap.agon.3 = HGV P.Oxy. 27 2476 = Trismegistos 17010 = p.oxy.27.2476DDbDP transcription: pap.agon.3 [xml]

AD 289 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.oxy.27.2476] P.Oxy. 27 2476

Τιβέριος Καῖσαρ [Σεβαστὸς Γερμανικός, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ] β, ὕπατο[ς] τ̣ὸ δ, πατὴρ πατρίδος, [⁦ -ca.?- ⁩]τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ τ]οῖς [ἀπὸ τῆς] οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνείταις(*),
ἱερονείκαις(*). σ[τεφανίταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς χα]ίρειν. τὰς μὲν ἰκόνας(*) ὃν τρόπ[ον εὐσε]βούμεθα [μετὰ] τῆς πρεπούσης τιμῆς ἀνιστάνειν ἐπιτρέ-
πω, τὰ δὲ ὑπὸ τ[οῦ θεοῦ Σεβαστοῦ δεδομένα ὑμῖν νό]μιμα καὶ φιλ[ά]ν̣θρωπα συντηρῶ. οἱ πρέσβεις ἦσαν Κλαύδιος Θ[α]μ̣ῦρις, Κλαύδιος Κά̣σ̣τωρ, Ἀντώνιος Ν̣ατάλειος
υἱὸς, Λόγιος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔρρωσθε. ἐγένετο ἐν Ῥώμῃ Τιβερίῳ Κλ]αυδίῳ Καίσαρι Σεβαστῷ καὶ Ἰουλίῳ Ο̣ὐ̣ιτελλίῳ τὸ β ὑπάτοις. κεφάλεον(*) ἐκ διατάγματο[ς] θεοῦ Ἁδρια-
5νοῦ περὶ τῶ[ν δοθεισῶν δωρεῶν τῇ συνόδῳ, ὧν δὲ οὐσ]ῶ̣ν ἀσυλείας(*), προεδρίας, ἀστρατί[ας], λιτουργιῶν(*) δημοσίων ἀ̣[τ]ε̣λ̣ε̣ί̣[ας], ἀτελῆ ἔχειν ὅσα ἂν̣ ἐπάγωντε(*),
χρίας(*) ἰδ[ίας ἢ τῶν ἀγώνων ἕνεκεν(*), μὴ κρίνειν μὴ καθι]σ̣τ̣ά̣ν̣ε̣ι̣ν̣ [ἐ]γ̣γ̣υητάς, ἀνεισφο[ρ]ίας αὐτῶν, συνθυσία[ς, μὴ δέχεσθα]ι̣ πρὸς ἀναγκην ξένους, μὴ
εἴργεσθα[ι μηδὲ ἄλλῃ τινὶ φρουρᾷ (?)- ca.11 -]  ̣  ̣ωθεὶς ἢ θανάτῳ ὑπευθυν̣  ̣η. ἐπιστολ[ὴ θεοῦ Σεουήρου· ἦν ε]ἰκὸς ὑμᾶς τοὺς τὴν ἱερὰν
σύνο[δον νέμοντας ἡσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιεληλυθέ]ναι τὴν τῶν ὅλων κηδεμονίαν καὶ βασ[ιλείαν <καὶ> διὰ ψηφίσματος φα]νερὰν ποιῆσαι τὴν γνώ-
μην [ἣν ἔχετε πρὸς ἡμᾶς· εὐχαριστεῖν δʼ ἐπὶ τούτοις βουλό]μενος [ὁ]π̣[ό]σ̣α εἴχετα[ι](*) ἐξ ἀρ[χ]ῆ̣ς ὑπὸ τῶν [πρὸ ἐμοῦ αὐτοκρατόρων] δεδομένα ὑμεῖν(*) δίκαι-
10α καὶ [φιλάνθρωπα ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω προσαύξειν ἐθέλω]ν καὶ διὰ τ[ι]μῆς ἄγειν ἄνδρας μουσικ[οὺς καὶ ταῖς πρὸς τὸν Διόνυσ]ο̣ν θρησκίαις ἀνα-
κι̣μ̣έ̣[νους. εὐτυχεῖτε. θεοῦ Ἀλεξάνδρου. ὅσα θεῷ Ἀντωνείνω]ι πατρὶ ἐμῷ καὶ [θ]εῷ Σευήρῳ(*) πάντῳ(*) μ[ου καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόν]οις ἐκρίθη περὶ ὑ[μῶ](ν)
κ[αὶ τῶν δεδομένων ὑμῖν δικαίων (?)⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]π̣[ε]φην̣άμην κύρια εἶν̣αι. ο̣ἱ̣ καθʼ ἑκ[ά]στην̣ [πανήγυριν ἀγωνοθέτα]ι̣ πιθαρ̣[χ]ήσουσιν(*). οἱ
ἀπὸ τῆς οἰκο[υμένης περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται κ]αὶ ἡ ἱερὰ μο[υ]σι[κ]ὴ περιπολιστικ̣ὴ̣ οἰκουμεν[ι]κὴ̣ [Διοκλητιανὴ Μαξ]ιμιανὴ εὐσ[ε]βὴ<ς> εὐτυχὴ<ς>
σεβαστὴ με̣[γάλη σύνοδος τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχ]νιτῶν ἱε̣ρ̣ο̣ν̣ι̣[κ]ῶ̣ν σ̣τεφαν[ι]τῶν τ̣ο̣ῖς ἀπὸ τῆς α[ὐτῆς συνόδου τεχνί]ταις ἱερον̣ί̣κα[ις στ]εφανίτα[ι]ς
15χαίρειν. γι[νώσκετε(?) καταταγέ]ν[τα εἰς τὴν ἱερὰν] μουσικὴν [  ̣  ̣π]εριπολειστικὴν(*) ο̣ἰ̣κ̣ο̣υ̣μενικὴν Δ[ιοκλητιανὴν Μ]α̣ξιμ[ι]ανὴν μ[ε]γάλην σύνοδον
Αὐρήλιον Ἁ[τ]ρ[ῆν Πετε]η̣σ̣ί̣ου Νεχ̣[θενίβιος ἀρ]χιερέα Ὀξ[υ]ρ̣υ̣[γ]χεί[τ]ην καὶ ἀποδ̣εδωκό̣τ̣[α] τ̣ὸ κατὰ τὸν νόμον̣ β[ασιλικ]ὸ̣ν̣ [ἐν]τ̣άγιον πᾶν ἐ̣κ̣ πλήρους (δηνάρια) σν(*)
καὶ τὰ εἰς τὰ ἱ[ε]ρὰ̣ σ̣[ε]βαστὰ τελέσματα. ἐ[γράψαμ]ε̣ν ὑμεῖν(*) ἵνʼ ἰδῆται(*). ἔρρωσθαι(*). ἐτελέσθη ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ λ̣ογι̣μ[ωτ]άτῃ καὶ σεμνοτάτῃ Π̣[α]ν̣οπολειτῶν πό-
λει ἐπὶ τῆς ζ Πυθιάδος ἀγῶνος ἀγομέν[ου ἱερο]ῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ πυθικοῦ Περσέω[ς Οὐ]ρ̣α̣νίου τῶν μεγά̣λ̣ων Πανίων(*) ἐπὶ
ἀρχ̣όντων τῆς συνόδου, ἄρχοντος πρ[ώτου] Μάρκου Αὐρηλίου Ἡρακλείου Κομόδου Ἀντινοέως κα[ὶ] Πανοπολείτ̣ο̣υ ὀλυμπιο̣νίκο̣υ πυθι̣ο̣[ν]ίκου κα-
20π̣[ιτ]ωλιονίκου πλειστονίκου παραδόξ[ου, ἀντ]άρχοντος γραμμα̣τ̣έω̣ς Ἀγαθοκλέους τοῦ καὶ Ἀστερίου κι̣θαδῳροῦ(*) Ἀ[λε]ξ[α]νδρέως καὶ Ἀντινοέως και Λυκοπο-
λε̣ί̣του πυθιονίκου πλει[σ]τονίκου παρ[αδόξου], ἄ̣ρ̣χοντος νομοδίκτο[υ](*) Αὐρηλίου Κ̣α̣συλλᾶ Π̣α̣ν̣ο̣πολείτου καὶ Ἀντινο[έ]ως σαλπ[ι]γκτοῦ ὀλυμπιονίκου πυθ̣ι-
ον̣ίκου πλειστονίκου παραδόξου. Αὐρήλ̣[ιος Ἡ]ρ̣[ά]κλειος ὁ καὶ Νικα̣ντίνοος Ἀντινοεὺς καὶ Π[α]νοπ̣ολείτης καὶ Ἑρμοπο̣λ̣είτης καὶ Λυκοπολείτης καὶ Ὀξυ-
ρυ[γ]χίτης ὀλυμπιονίκης καπιτολιον[ίκης] π̣υθιονίκης πλειστονίκης πα̣ρ[ά]δοξος ἄρχων πρῶτος τῆς ἱερᾶς μ[ο]υσικῆς Διοκλητιανῆς Μα̣ξιμιανῆς
μεγάλης συνόδου ὑ̣π̣έγραψα καὶ ἐσφρ[άγισα κ]αταταγέντ[  ̣] ἐπʼ ἐμ̣οῦ ἐ̣ν τῇ Πα̣ν̣ο̣πολειτῶν λαμπροτάτῃ {πόλει} κα̣ὶ σεβαστάτῃ(*) πόλει ἐπὶ τῆς ζ Πυθι-
25άδος ἀγῶνος ἀγομένου ἱεροῦ ἐσελαστικ[οῦ](*) [οἰκ]ο̣υ̣μ̣ε̣νικοῦ θυμελεικοῦ(*) σκηνικοῦ Περσέως Οὐ̣ρανίου τῶν μεγάλων Πανείων Αὐρήλιον Ἁτρῆν̣
Παταησιν(*) Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχεί[την] ἀρχιερῖ(*). Μάρκος Αὐρήλιος Ἀγαθοκλῆς ὁ καὶ Ἀστέριος κιθαδῳρὸς(*) Ἀλε̣ξ̣ανδρεὺς καὶ Ἀντινοεὺς καὶ Λυ̣κοπο̣-
λ̣ε̣ί̣της καπ̣ι̣τωλιονίκης πυθιονίκης π̣[λ]ειστονείκης παράδοξος ἀ̣ντάρχων γραμματεὺς τῆς ἱερᾶς μουσ̣[ι]κ̣ῆ̣ς̣ Διοκλητιανῆς Μαξ̣ιμιανῆς
μεγάλη[ς] σ̣υνόδου ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισ̣α καταταγέ[ν]τ̣ι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ Πανοπολειτῶν λαμπροτάτῃ καὶ εὐσεβεστάτῃ πόλει ἐπὶ τῆς ζ Πυθιάδος
ἀγῶν̣ος ἀγομ̣ένου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκου̣μ̣ενικοῦ θυ[μ]ελικοῦ σκηνικοῦ Περσέως Οὐρανείου τῶν μεγάλων Πα̣νείων Αὐρήλιον Ἁτρ̣ῆ̣ν̣ Πε̣τ̣ε̣ησίου Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχίτην
30ἀρχιερέα. Αὐρήλιος Κασυλλα(*) Πανοπολείτης̣ καὶ Ἀντινοε̣[ὺς] ὀλυμπιονίκη̣ς καὶ πυθιονίκης ἄρχων νομοδίκτης(*) τῆς ἱερᾶς μουσικῆς περιπολε̣ι̣[σ]τικῆς̣(*) Δ̣ι̣[ο]κλητιανῆς Μαξιμιανῆς μεγάλης συνόδου
ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα καταταγέντα ἐπʼ ἐμοῦ̣ ἐν τῇ Πανοπολειτῶν λαμπροτάτῃ {πολεις} σεβαστάτῃ(*) πόλεις(*) <ἐπὶ τῆς ζ Πυθιάδος ἀγῶνος ἀγομένου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ> οἰκοῦ(*) θυμελικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ Περσέως Οὐρανίου τῶν μεγ̣άλων Πανείων
Αὐρήλιον Ἁτρῆν Πετεησίου Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχε[ί]την ἀρχιερέα. Μάρκος Αὐρήλιος Ὡρίων Ἑρμοπολείτης καὶ κόλων Ἀντιοχεὺ[ς] μητροπολείτης(*) καὶ ἄλλων πολλῶν πόλεων πολείτης(*)
σαλπ̣ι̣γκ[τ]ὴ[ς] ὀ̣λυ̣μ̣[π]ιονίκης πολλάκις πυθ̣ι[ο]ν̣[ί]κης καπιτωλιονίκης̣ [ἀκτ]ιον[ί]κης πλειστονείκης(*) παράδοξος διοικήσας τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσα τὴν διπλῆν.
ψήφ[ι]σμα τ[ῆς ἱερᾶς μουσικ]ῆς Διοκλητιανῆς καὶ Μαξιμιανῆς οἰκουμενικ[ῆς περιπο]λ̣ι̣στικῆς μεγάλης συνόδου τῶν ἀφιγμένων ἐ[ν ταύτῃ] τῇ λαμπρᾷ καὶ λογιμωτάτῃ καὶ σεμνοτάτῃ Πανο̣π̣ο̣λει-
35τῶν πόλει ἐ[πὶ τῆς ζ Π]υθιάδος ἀγῶνος ἀγομέ[ν]ου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ ο[ἰκουμενικ]ο̣ῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ πυθικοῦ Περσέως Οὐραν[ίου τῶν] μ̣εγάλων Πανίων(*), ἔδοξεν παραβληθῆναι [ δι(?)]πλῇ
θιο͂ν(*) π̣[ροσταγμάτων(?) ση]μαθέντι(*) τῇ ἱερᾷ τοῦ̣ καθηγεμόνος ἡμ[ῶν Διονύσου] σ̣φραγίδι ἀναδοθῆναι τῇ κ[ρ]ατίστῃ βουλῇ καὶ τῷ [λογίμ]ῳ δήμῳ τῆς Ὀξυρυ̣γχιτῶν λαμπρᾶς καὶ λαμπρο-
τάτης πό[λεως. εἰσηγησα]μένου Αὐρήλί[ο]υ Κασυλλᾶ Πανοπολείτου καὶ̣ [Ἀντινοέως ὀ]λ̣υμπιονίκου πυθιονίκου πλειστονίκου παραδ[όξου, ἐπ]ι̣ψηφισαμένου Μάρκου Αὐρηλίου Ἀγρικολάου Π̣ανο-
πολείτου̣ [σαλπιγκτοῦ ὀ]λ̣υμπιονίκου πυθιονίκου πλειστονίκου π[αραδόξου. ἐ]στεφανῶσθαι καὶ προσεληλυθέναι πορφυροφ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῷ χρυσῷ στεφάνῳ του(*) καθοσιωμένους τῇ θ[είᾳ τύχῃ]
τῶν κυ̣[ρίων ἡμῶν ἀηττ]ήτων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [ιβ κεκοσμ(?)]ημένους τε διὰ τιμῆς [ἐ]λθεῖν ει[  ̣]τη[- ca.10 -]ω̣ν̣, ἀνταμίβεσθαι(*) δὲ ταῖς ἴσαις καὶ [ὁ]μοίαι̣ς̣ [τιμα]ῖ̣[ς]
40τους̣[- ca.20 -] φανερὸν ὑμεῖν(*) ποιούμενοι τῆς ἱερᾶς μο̣[υσικῆς συνόδο]υ̣ ἀνακηρύχθαι καὶ ἐστεφανωμεν̣[ον (?)- ca.13 -]  ̣ ἰκόνι(*) περιχρύσῳ ἐπὶ τῷ καὶ α[⁦ -ca.?- ⁩]υτος̣
ενωελ̣[- ca.15 -]ω̣ς̣ ἐκ τοῦ τῆς ἱερ[ᾶ]ς συνόδου ἐκ τοῦ εὐτυχ[ῶς τελεσθ]έντος μεγάλου ἀγῶνος τῶν Πανοπολειτ[ῶν] τ̣ῆ̣[ς] λ̣αμπ[ρᾶ]ς̣ καὶ λογιμωτάτης καὶ σεμνοτάτ[ης π]ό̣λ̣ε̣-
ως Αὐρήλι[ον Ἁτρῆν] Παταησίου Νεχθενίβ[ι]ς̣ ἀρχιερέα ἀπὸ τῆς λα̣μ̣π̣[ρᾶς] καὶ λαμπ̣ροτάτης Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως εὐσ[ε]βοῦ[ν]τα τὸν θῖον̣(*) ὅρκον τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλ̣ητ̣ι̣ανοῦ
καὶ Μαξιμ[ιανοῦ] ἀηττήτων Σεβαστῶν δ[ί]κα[ι]ον ἡγησάμεθα̣ ὴ(*) ἔλαττον τῶν ἄλλων ἀπενέγκασθαι παρὰ τῆς ἱερᾶς μουσικῆς συνόδου {ἱερᾶς}. διὸ κατεστήσαμεν αὐτὸν ἀρχιερέα οὗ κα-
τεστήσαμ[εν ἀγ]ῶνος τῆς ζ Πυθ̣ι̣άδος π̣ε̣ν̣τ̣αετηρίδ̣ος ἀγῶνος ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ πυθιου(*) Περσέως Οὐρανίου τῶν μεγάλων Πανίων. καὶ
45παρεπέμ[ψ]αμε̣ν ὑμῖν τόδε τὸ ψήφισμα ἱνʼ ἰδηται(*) καὶ ἡμεῖς(*) τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἡμᾶς προα̣ί̣ρε̣σιν̣καὶ τὴν τῆς ἱερᾶς μουσικῆς συνόδου εἰς τὸν ἄνδρα τιμὴν περὶ τοῦ ἀτελῆ καὶ ἀλιτούργη-
τον(*) εἶναι κατὰ τὰ περὶ τούτων θιων(*) διηγορευμένα. Μάρκος Αὐρήλιος Κασυλλᾶς Πανοπολείτης καὶ Ἀντινοεύς σαλπιγκτής ὀλυμπιονίκης πυθιονίκης πλειστον̣ίκης παρά-
δοξος εἰσηγησάμην. Μάρκος Α̣ὐ̣ρήλιος Ἀγρικόλαος Πανοπολε̣ίτ̣η̣ς σαλπιγκτής ὀλυμπιονίκης πυθιονίκης πλειστονίκης παράδοξος ἐψήφισα. Μάρκος Αὐρήλιος Ὡρίων
Ἑρμοπολείτης καὶ κόλων Ἀντινοεὺς(*) μητροπολείτης(*) καὶ ἄλλων πολλῶν πόλεων πολείτης(*) σαλπιγκτή̣ς̣ὀλυμπιονίκης πολλάκις πυθιονίκης καπιτωλιονίκης πλειστο-
νείκης(*) παράδοξος ἐξέδωκα τὸ ψήφισμα.
50(ἔτους) δ καὶ (ἔτους) γ τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν. Μεσορὴ β.

Apparatus


^ 1. l. τεχνίταις
^ 2. l. ἱερονίκαις
^ 2. l. εἰκόνας
^ 4. l. κεφάλαιον
^ 5. l. ἀσυλίας
^ 5. l. λειτουργιῶν
^ 5. l. ἐπάγωνται
^ 6. l. χρείας
^ 9. l. εἴχετε
^ 9. l. ὑμῖν
^ 11. l. Σεουήρῳ
^ 11. l. πάππῳ
^ 12. l. πειθαρ[χ]ήσουσιν
^ 15. l. [π]εριπολιστικὴν
^ 16. R.-L. Chang, P.Oxy. LXXIX 5208.10 n. : ων prev. ed.
^ 17. l. ὑμῖν
^ 17. l. εἰδῆτε
^ 17. l. ἔρρωσθε
^ 18. l. Πανείων
^ 20. l. κιθαρῳδοῦ
^ 21. l. νομοδείκτο[υ]
^ 24. l. <εὐ>σεβαστάτῃ
^ 25. l. εἰσελαστικοῦ
^ 25. l. θυμελικοῦ
^ 26. l. Πετεησίου
^ 26. l. ἀρχιερεῖ
^ 26. l. κιθαρῳδὸς
^ 30. l. Κασυλλᾶ<ς>
^ 30. l. νομοδείκτης
^ 30. l. περιπολι[σ]τικῆς
^ 31. l. <καὶ εὐ>σεβαστάτῃ
^ 31. l. πόλει
^ 31. l. οἰκου<μενικοῦ>
^ 32. l. μητροπολίτης
^ 32. l. πολίτης
^ 33. l. πλειστονίκης
^ 35. l. Πανείων
^ 36. l. θειῶν
^ 36. l. [ση]μανθέντα
^ 38. l. τοὺ<ς>
^ 39. l. ἀνταμείβεσθαι
^ 40. l. ὑμῖν
^ 40. l. εἰκόνι
^ 42. l. θεῖον
^ 43. l. <μ>ὴ
^ 44. l. πυθίκου
^ 45. l. εἰδητε
^ 45. l. ὑμεῖς
^ 45-46. l. ἀλειτούργη |τον
^ 46. l. θείως
^ 48. l. Ἀντιο<χ>εὺς
^ 48. l. μητροπολίτης
^ 48. l. πολίτης
^ 48-49. l. πλειστο|νίκης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.