Papyri.info

sign in

p.oxy.2.237 = HGV P.Oxy. 2 237 = Trismegistos 20506 = chr.mitt.192DDbDP transcription: p.oxy.2.237 [xml]

AD 186 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chr.mitt.192] cfMChr192

1
⁦ -ca.?- ⁩ 2
⁦ -ca.?- ⁩ 3
⁦ -ca.?- ⁩ 4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.16 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.16 -]  ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.14 -]ρ̣ας λ̣ε[- ca.36 -]  ̣το χρω̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἑ]κάστην πρότερον τ̣[- ca.26 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἥ]μισυ ην μοι πρ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]ουσ̣ι αν̣θ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣κα  ̣  ̣[- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ καὶ̣ λοιπὰ τῆς τιμῆς ὅ̣σ̣α̣ α̣ὐ̣τη̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣σ̣η̣
[- ca.22 -]  ̣  ̣  ̣ ὁμολόγημ̣α̣ διὰ δημοσίου γεγονέναι τῷ κβ (ἔτει) μεταξὺ ἡμῶν μήτε τὸν πατέρα
  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣[- ca.19 -]θ̣ε̣ν ἐν̣ καταχ̣ρ̣η̣ματισμῷ οἰκονομεῖν ἐμὲ δω̣ρ̣οδ̣ο̣κ̣ο̣υν τὰ λοιπὰ τῆς τιμῆς
[ὀφ]ειλόμενα [- ca.11 - δούλο]υ̣ς καὶ ἀπελευ̣[θέρου]ς̣ χορηγίας ἐκλεγομένην(*) [  ̣  ̣  ̣] τοῦ κγ (ἔτους) τὰς προσόδους τούτων
  ̣  ̣  ̣[  ̣]ν̣ ὑπαρχ[όντων - ca.11 -]ων ἄλλων αν  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν αὐτῷ ὑπαρχόν[τ]ων πράσεως ἀποδοθῆναι ὑπὸ τοῦ πατρὸς
10ἃ ἐδανείσατο συνγραψα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου πάππου μου   ̣  ̣  ̣  ̣, καὶ τούτου τοῦ ὁμολογήμ[α]τος αὐτῷ διὰ τοῦ ἐπισκόπο̣υ̣ παρατε-
[θέντ]ος αὐτὸν μηδʼ ὣς ἐ̣μμενηκ[έ]ναι(*) τοῖς ἐνγεγραμμένοις ἀλλὰ μηδʼ ἐπ[ι]τετροφέναι μοι ἐπὶ τὴν πρόν̣ο̣ι̣α̣ν
[τῶ]ν ὑπαρχόντω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κατὰ τὰ συνκείμενα ἵνα τῷ Ἀσκληπιάδῃ ἀποδιδόναι δυνηθείην. πάλιν δέ μοι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ινοι δ  ̣  ̣  ̣ι  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ον ὁμολόγημα πρὸς αὐτὸν ποιήσασθαι ἐπὶ τοῦ κγ (ἔτους) πάλιν διὰ δημοσίου ἐπὶ τῷ
π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ν̣αδεξαμεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣  ̣  ̣ αὐτο̣ῦ̣ πατέ̣ρ̣α   ̣[- ca.10 -] ἀποδοῦναι (τάλαντον) α̣ ἕως ἂν ζ πλήρη̣ς̣ ἐκτείσῃ
15η̣  ̣  ̣ μὴ ἀποδιδ  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ̣μ̣ο̣λογοῦντα   ̣  ̣  ̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων πρὸς τ  ̣δ  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ὐτῆς τ̣η̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]ς̣
  ̣[  ̣]υ̣  ̣κεν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τ̣ούτω̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ δα̣ν̣ε̣ίων π[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]των̣ σ̣  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣[ῖ]ς̣ τ̣ῶ̣[ν ἐγκ]τήσεων βιβλιο-
φ[ύλ]αξι   ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἀλλὰ μήτε   ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ τῷ Ἀσκληπιάδῃ [ἀπ]οδεδωκέναι(*) μήτʼ οὐσιακὰ
[θ]έματα [- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣ ἀργύριον τοῦ [ὀφλ]ήματος   ̣  ̣  ̣ ἀποδό̣ν̣τ̣[ο]ς α̣ὐ̣τ̣οῦ̣ κατὰ τὰ διὰ δημοσίου   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣α̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣μ  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣τι̣  ̣  ̣ε̣ι̣ορ̣ω̣ν̣   ̣[  ̣]  ̣  ̣θε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ω̣ν̣α   ̣[  ̣]  ̣η̣  ̣  ̣  ̣οι̣τ̣ο̣ κατὰ τὴν προθ[ε]σμίαν
20τὰ ἀργύρι̣α̣ μὴ ἀπε̣σ̣χ̣η̣κ̣έ̣να̣ι̣   ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣ ν]ό̣μιμα   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣α  ̣[  ̣] τῶν κατεχομέ[ν]ων μοι ὑπαρχόντων. ὁ δ̣[ὲ] κ̣α̣ὶ̣ παρʼ ὀ̣[λ]ί̣-
γον γεγενῆσθαι τοῦ γὰρ Ἀσκλη[πιάδ]ου τῷ κδ (ἔτει) [ἀ]παιτοῦ[ν]τος(*) καὶ μὴ ἀπολαμβάνοντος τὸ ὤφλημα(*) ἀν̣α̣γκάσθαι
με̣ π̣α̣ρ̣ὰ τ[οῦ] πατρὸς τὸ̣ προ  ̣  ̣  ̣σ̣ο̣μ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣π̣ου  ̣  ̣ ἐπισταμένου ὅτι οὐ περιόψομαι ἀποσπώμενα τὰ κατεχόμε-
νά μοι ἐ̣ν̣τ̣ί̣θεσθαι ε̣  ̣σ̣τ̣ι̣α̣ο̣π  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ὐ̣τὰ ταῦτα τὰ ὑπολειπόμενα μόνα ἐμοῦ μὲν τῷ δικαίῳ χρ  ̣  ̣  ̣  ̣α τῷ δὲ
πατρὶ ε̣  ̣  ̣  ̣ο̣[  ̣]π̣αν̣κα[  ̣]α α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πά̣ν̣τα ὀφειλόμενα λοιπὰ τιμῆς αὐτῶν μό̣ν̣α̣ κα̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣κ̣η̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣αλα πρ̣ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣
25ὅλ̣α (τάλαντα) ὀ[κ]τ̣ὼ̣ μετὰ τῶν τ̣ό̣κ̣[ων   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ω̣ν̣ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ τῆς οὐσίας ἀπόδοσιν τὰ ἄλλα αὐτὸς ἔχῃ εἰς ὃ βούλεται. καὶ πάλιν
τετε̣λ̣ο̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὁ]μολογήμα̣τ̣α̣ γεγ̣ενῆσθαί μ[οι](*) πρὸς αὐτὸν τῷ κδ (ἔτει) διὰ δημοσίου σ̣υ̣ν̣χρηματισμοῦ αὐτῷ δανείσας
  ̣  ̣τα (τάλαντα)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἐξ α[ὐ]τῶν ἀποδοῦναι μὲν τῷ Ἀσκληπιάδῃ τὰ ὀφειλόμενα καὶ τοὺς τόκους ἔχειν δὲ τὰ λοιπὰ εἰς̣
ὅ τι ἐὰν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ ἐμοῦ τῇ προσόδῳ τῶν ὑπαρχόντων παρ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣ δημόσια καὶ δαπάνας
ἕ̣ω̣ς̣ ε̣μ̣μ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου κα̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ δανειστ[ῶ]ν τόκοι, ἀπὸ δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ κε̣ (ἔτους) ἐτήσια ε  ̣  ̣ε̣ι̣ω̣ν καὶ κεφάλαιον (τάλαντα) ζ
30τῆς δὲ μητ[ρῴας οὐσίας](*)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ αὐτὸν διάγειν ἀποδιδόντα μοι μόνας τ̣ὰ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣αρʼ ἑαυτῶν
ὅλως̣ (τάλαντα(?))   ̣  ̣ γ̣εν[ο]μ̣ένα̣ι̣ς αὐτὸ̣ν̣ μὲ̣ν κ̣[υρ]ιεύε̣ι̣ν πάλιν τῶν προσόδων πασῶν ἐφʼ ὅσον ζῇ χρόνον μόνας ἀποδιδόντα μοι
τα̣ι̣  ̣  ̣  ̣ο̣ν̣τ̣ω̣ς̣ ἐμὲ δὲ ὑπείλ[η]φ̣ε̣ν̣   ̣  ̣τ̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣ τὰ περὶ τῆς κατοχῆς δίκαια τὸν δ̣ι̣ο̣ρ̣ιζωμονον̣  ̣τ̣α̣ καὶ πρ̣ὸ̣ς̣ αὐτὴν τὴν ὁμολογίαν
ἐπισταμένο[υ(?)](?)(*) ὅτι περὶ μ̣ι̣ᾶς [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ προσόδων ἑκάστου ἔτους καθέξω ἕως ἂν ἡ̣ ἀ[πό]δ̣ο̣[σ]ι̣ς ἐξ ἀνάγκης τῶν ὡρισμέ-
νων γ̣έν[ητ]α̣ι̣ χ̣ρ̣η̣μάτων δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ τ̣ε̣τ̣ο̣λ̣μηκέναι̣ αὐτῷ γράψαι τὴν ἐπιστολὴν πάν[τα] τὰ ἐ̣ν̣ τῷ πράγματι ἐψευσμένον
35παρα[λ]αβεῖ[ν - ca.9 -] τα[ῦτ]α̣ δ̣ι̣ὰ τ[οῦ] βιβλειδίου(*) ἀνενεγκούσης μου τῷ Ῥούφῳ καὶ ὑποταξάσης τό τε τελευταῖον κοι-
νὸν ὁμο[λόγημα] πρὸς τὸν πα[τέ]ρα, ᾧ̣ [δ]ι̣ὰ̣ δημοσίου γενομέναν(*) ἀναφορὰν ἔχω, κα[ὶ] εἰς τὰ πρῶτα καὶ Σιμίλιδος τοῦ ἡγε-
[μο]νεύσα[ντο]ς καλλίστοι[ς] παρα[δείγ]μασ[ι] ἐπιστολὴν κατακολουθήσαντος Μεττίου Ῥούφου διατάγματι περὶ τοῦ τὰς τοιαύ-
τας συνγραφὰς μὴ μόνον δ[εῖ]ν εἶν[αι κ]υρ[ί]ας ἀλλὰ καὶ παρατίθεσθαι διὰ τοῦ βιβλιοφυλακίου ἢ ὑπὸ τῶν γυναικῶν ταῖς τῶν
ἀνδρῶν ὑποστάσεσιν ἢ ὑπὸ τῶν τ[έκ]νων ταῖς τῶν γονέων οἷς ἡ μὲν χρῆσεις(*) διὰ δημοσίων τετήρηται
4/5
χρηματισμῶν 5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.70 -]  ̣ο̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ορι̣[- ca.32 -]α̣ο̣υ̣τω̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.15 -]ι̣μ̣α̣[  ̣]κ̣α  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο̣ς  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[- ca.24 -]η̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (τάλαντ ) ζ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]α̣κα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣εν̣ τὰ ἀποδο̣θ̣η̣[σό]μ̣ε[ν]α̣
ἐτήσια τω[  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣τ̣[  ̣]η̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξ τόκω[ν] οὐκ ὀλίγων ὄντω[ν   ̣]αζω̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ ἑαυτο[ῦ] τοῦ γένους ἀποδ[ι]δο[ὺ]ς κἀμ̣οὶ(*)
5τὰς   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ Ῥο]ῦ̣φος ἐντυχὼ̣[ν] καὶ τάχα ἀπιστεύσας εἰ μετὰ τοσοῦτο [πλῆ]θ̣ος τῶν ἡμετέρων δικαίων καὶ το-
σαῦτα̣ δ̣ι̣ὰ̣ δ̣η̣μ̣ο̣σίου γράμματα [γενόμε]να ἐθάρρησεν ἂν τις ἐπιστολὴν ἐπὶ παραλογισμ[ῷ] γράφειν τῇ ἡγεμονίᾳ, ὑπέγραψεν
τω  ̣  ̣  ̣ω̣  ̣  ̣α̣υ̣τ̣ω̣ν̣ γ̣ε̣ν̣  ̣  ̣α̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τῷ βιβλειδίῳ(*) τῷ στρατηγῷ, παραθοῦ οὑ(*) ἐξετάσα[ς] ἐάν τι τῆς ἐμῆς διαγνώσεως κατα-
λάβῃς ἄξιον ἐπʼ ἐμὲ ἀνάπεμψον(*), οὐδὲν ἕτερον οἶμαι ἢ δηλῶν ὅτι εἰ τὰ ἀληθῆ φανείη μηδὲ κρίσεως δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα. ταύ-
τη̣ς̣ δ̣ὲ̣ ὑ̣π̣ο̣γ̣ρ̣αφῆ̣ς̣ τυχο̣ῦ̣σ̣α ἐ̣[π]ή̣νεγκα τὸ βιβλείδιον(*) ἐπὶ τοῦ κϛ (ἔτους) Θὼθ ἐπὶ παρόντι τῷ πατρὶ μου Χαιρήμονι, ἠξίωσά τε τὸν
10στρατη[γ]ὸν ἐπιστο̣λ̣ὴ̣ν [γράψαι] τ̣ο̣ῖ̣ς̣ τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοφύλαξι ὃ προσφωνήσωσιν αὐτῷ πάντα τὰ παρακείμενα τῶν
τοῦ π̣α̣τ̣ρ̣[ὸς]   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣α̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῶν γενομένων μετοξὺ(*) ἡμῶν κατὰ χρόνους κοινῶν ὁμολογημάτων καὶ παραθέσεων
μη[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ς̣ τὸ μηδὲν ἐμπόδιον εἶνα[ι] τῇ γενομένῃ(*) τοῦ πράγματος(*) ὑπʼ αὐτοῦ ἐξετάσει κα̣τὰ [τὰ] δόξαντα
τῇ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣να  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ̣ δ̣ὲ παρὼν ἀναγνωσθέντος τοῦ βιβλειδίου(*) πρὸ βήματος ἐσιώπησεν, οὐδὲν ἀντειπεῖν δυ-
νά[με]νο[ς]   ̣  ̣  ̣  ̣ πρ̣ὸ̣ς̣ ἀ̣[ληθ]ῆ̣ ὄντα τὰ τῷ βιβλειδίῳ(*) ἐνγεγραμμένα. ὁ δὲ στρατηγὸς ἀκολούθως χρώμενος τῇ τοῦ
15ἡγεμ̣ό̣ν̣ο̣ς̣ ἐ̣ν̣κε̣λ̣εύσ̣ε̣ι̣ ἀκρε[ι]β̣εστ[έ]ραν(*) οὐκ ἀλλαχόθεν ἡγήσατο τὴν ἐξέτασιν ἔσεσθαι ἢ ἐκ τῆς τῶν βιβλι[οφυ]λάκων
προσφω̣ν̣ή̣σ̣ε̣ως   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κ̣ τῆς ἐξετάσεως τῶν προσφωνηθέντων τὸ πρᾶγμα φανήσεται ἀν[απο]μπῆς(*) ἄξιον
καὶ πρ̣ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣ῖς̣ τ̣ῶ̣ν ἐ̣ν̣κ̣τ̣ή̣σ̣[εων βι]βλιοφύλαξι τάδ[ε. ἴ]σον βιβλειδίου(*) ἐπιδοθέντος μοι ὑπὸ Διονυσίας ο̣ὗ̣ [πα]ρείλημπται
ἀντί̣γ̣ρ̣α̣φ̣ο̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ω̣ τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι μεθʼ ἧς ἔσχεν ὑπογραφῆς ἐπιστα̣[λέ]ν̣τα ὑ̣μεῖν(*) διὰ
δημο̣σ̣ί̣ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] τὰ π[αρα]κείμενα καὶ ἀνήκοντα τῷ πράγματι δηλώσητέ μοι. Θὼ[θ   ̣]α. ταῦτα
20π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ἱ̣ β̣ι̣β̣λ̣ι̣ο̣φ̣ύ̣λ̣α̣κ̣ε̣ς̣ πάντα προσεφώνησαν διὰ μακρῶν μηδὲν παραλιπόν̣τ̣ε̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣] τῶν ἡμ̣ε̣-
[τ]έ̣ρ̣[ων]   ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ̣ [Χ]αιρήμονος ἀλλὰ μηδὲ τῶν παρακειμένων αὐτῷ δανείων. ὁ δὲ στρατη[γὸς] ἐντυχὼν
κα̣ὶ̣ ὁ̣ρ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣η̣δ̣ὲ̣ν̣ ἐψε̣[υ]σ̣μένη̣ν διὰ τοῦ βιβλειδίου(*) ἀλλὰ καὶ μᾶλλόν τινα παραλιποῦσαν τῶν ἡμετ[έρω]ν δικαίων
εἰς̣ τ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ προς  ̣  ̣  ̣  ̣ γράψαντες καὶ ἀπογραφὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τοῦ β[  ̣ (ἔτους)] διʼ ἧς πάν̣τ̣α̣
τὰ̣ α̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣τα ἃ αὐτὸς εἰσήνεγκεν εἰς τὸ βιβλιοφυλάκιον περὶ τούτου ὑπομ[νή]ματα α̣δ̣  ̣  ̣  ̣
25δ[ι]ὰ τ̣ὸ   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ειν, τὸν δὲ πατέρα μηδὲν ἕτερον ἢ πρὸς ἑαυτὸν λέγειν καὶ τὰ ἑαυτο̣ῦ̣ [γρ]ά̣μ̣ματα π̣α̣ν̣
  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣ων, ἡ̣γ̣η̣σ̣άμενός τε μήτε δίκης δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα τ[ο]σούτων χρηματ[ισμῶ]ν περὶ τῶν
ν̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ̣π̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν̣ β̣ι̣[βλιο]φ̣υ̣λ̣ά̣κ̣ων ἐπενηγμένων, σοὶ τῷ κυρίῳ ἔγραψεν ἐπιστολὴ[ν ἐπὶ τ]ο̣ῦ̣ κϛ (ἔτους) Τῦβι
Traces πρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣μμάτων κ̣υρ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κ̣[α]τ̣α̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣αν, οὐδὲν δὲ ἧττον συμπέμψας τῇ ἐπιστολῇ καὶ ἀντίγραφα [τῶν π]ροσφωνή-
30σεων   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ε̣ πάλιν ἐπὶ σὲ τὸν κύριον κατέφυγον, καὶ ἐνέτυχον διὰ βιβλειδίο[υ](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τῷ κϛ̣ (ἔτει)
  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν ἐ̣ξ̣έ̣τ̣α̣σιν ἤδ̣η̣ τ̣ο̣ῦ πράγμ[α]τος γεγενῆσθαι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ καθὼς̣ σ̣ὺ̣ [ἠθέλησ]ας τῇ γεν[ο-]
μ̣έ̣νῃ̣ ἐ̣ξ̣ε̣τ̣ά̣σ̣ε̣ι̣ γ̣ν̣ο̣ῦσά σε τῆς ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης σοι ὑπὸ τῆς στρατηγίας ἀντίγραφον   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ γράψαι τῷ τ[ο]ῦ νομοῦ στρατηγῷ βέβα[ι]ά μοι μένειν τὰ ἐκ τῆς μητρῴας μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ(*) χρηματισμῶν δηλούμενα δίκ[αια], καὶ μηδὲν νεωτερίζεσθαι κατὰ τῶν τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣α̣τωβ̣  ̣  ̣  ̣
35  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣θ̣ὰ̣ κ̣α̣ὶ̣ πάντες οἱ ἡγεμόνες ἐκέλε[υ]σαν. κα[ὶ] σὺ ὁ κύριος ἐντυχὼν καὶ αν  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κο̣ς̣
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣φ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐπιστολῆς τοῦ στρατηγοῦ καὶ [τ]ῆς τῶν βιβλιοφυλάκων προσφωνήσεως κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ γ̣ε̣ν̣ο̣με
  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ξ̣ε̣ν̣ω̣ν̣ δεόμενον τῇ συνή[θ]ει σου δικαι[ο]δοσίᾳ χρώμενος ὑπέγραψάς μ̣ο̣ι̣ τ̣ῷ̣ [βιβ]λ̣ε̣ι̣δ̣ί̣ῳ̣(*)
[οὕτως· οἷς ἔχει(?)]ς̣(?)(*) δικαίοις χρῆσθαι δυνασθαι(*) ὁ δὲ στρατηγὸς τῆς λοιπῆς ἀξιώσεως σοῦ τὴν̣   ̣  ̣πο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ πρ]ό̣ν̣οιαν
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ προμαντευσάμενος ὅτι καὶ τ[ῆ]ς ἀ[πὸ] τοῦ στρατηγοῦ βοηθείας δεόμε̣θ̣α̣   ̣  ̣μ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]αν̣η̣ν
40[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ τῶν δικαίων τυχεῖν καὶ μὴ ἀγνωμονεῖσθαι ὑπὸ τοῦ πατρός. ἐξ ὧν γὰρ ἐτόλμησεν [  ̣  ̣  ̣]  ̣τα ταῦτα
[  ̣  ̣]αξ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ιὰ τῆς αἱρέσεως τὸν ἄνδρα. ἐμοῦ γὰ[ρ] τὸ βιβλείδιον(*) ἐπὶ τῇ σῇ ὑπογραφῇ πα̣ρ̣ε̣ν̣ε̣γ̣κ[ούσης] καὶ ἀνα-
[δ]ο̣ύ̣σ̣η̣ς̣ δ̣ι̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἀνδρός μου τῷ στρατηγῷ, ἀξιωσάσης τε̣ καθὼς ἠθέλησας τῆς λοιπῆς ἀξιώσεως μὴ [ἀ]μεληθῆ-
[ναι](*)[ καὶ] ἐ̣π̣ι̣σ̣τε̣ῖ̣λ̣α̣ι̣ τοῖς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοφύλ[αξ]ι βέβαιά μοι τὰ δίκαια τὰ ὑπόντα μένειν καθὰ [προσε]φώνησαν
6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.20 -]μ̣ως̣ ν̣ο̣[- ca.23 -]τ̣ω   ̣[  ̣]ω̣ς κο̣μ[  ̣  ̣  ̣]μ[- ca.11 -]ε̣ται ὑμεῖν(*) λ̣α̣-
[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣σ̣το̣σιν ε̣ἰ̣δ̣ό̣τ̣α̣ καὶ τῆς λ̣[οι]π̣ῆ̣[ς ἀξιώσεως π]ά̣σης καθὰ ἠθέλησεν ὁ λαμ[πρότ]ατος ἡ[γε]μὼν πρόνοιαν
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ μηδὲν νεωτερίζεσ̣[θαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ]ν̣ πατέρα μετὰ τὰ το[σαῦ]τα γράμματα τὴν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ μὴ-
τ̣ε̣ τῷ κυρίῳ ἐνοχλεῖν μὴτε ἐμοὶ ἔτι ἀ̣π̣ε̣[ιλεῖν]. ὁ δὲ πάλιν ἐπιθέμενός μοι οὐκ ἔληξε[ν], ἀλλʼ ἐπιστάμενος ὅτι περὶ
5τῆς κατοχῆς οὐκέτι οἷόν τέ ἐστιν αὐτῷ ἐνκαλεῖν μετ̣ὰ̣ τὰς τοσαύτας ἐξετάσεις καὶ τοσαῦτα γράμματα, ἑτέρῳ ἐπέτρεψεν τὴν
κατʼ ἐμοῦ ἐπιβουλήν, καὶ σοῦ τοῦ κυρίου πάλιν καθʼ ὁμοιότητα τῶν ἄλλων ἡγεμόνων ὑπογύως διαταξαμένου περὶ ἰδιωτι-
κῶν ζητήσεων ἐπιστολάς σοι μὴ γράφειν, ὁ δὲ οὐ μόνον ἔγραψεν ἀλλὰ καὶ παρὼν ἠκρωτηρίασεν τὸ πρᾶγμα ὡς καὶ σὲ
τὸν κύριον πλανῆσαι δυνάμενος. σιωπήσας γὰρ καὶ τὴν τοῦ Ῥούφου ἐπιστολὴν ἐφʼ ὅτῳ ἐγράφη καὶ τὴν ἐντυχίαν τὴν
ἐμὴν καὶ τὴν τοῦ Ῥούφου {την} ὑπογραφὴν καὶ τοῦ στρατηγοῦ τὴν ἐξέτασιν καὶ τῶν βιβλιοφυλάκων τὴν προσφώνησιν
10καὶ τὴν περὶ τούτων γραφεῖσάν σοι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ἐπιστολὴν καὶ τὴν πρὸς ταύτην ἐμοῦ ἐντυχούσης δοθεῖσαν
ὑπὸ σοῦ τοῦ κυρίου ὑπογραφὴν καὶ τὰ ἐκ ταύτης τοῖς βιβλιοφύλαξι ἐπιστάλματα ψειλῶς(*) σοι διὰ τῆς ἐπιστολῆς δεδήλωκεν
τάδε· Χαιρήμων Φανίου γυμνασιαρχήσας τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως· τῆς θυγατρός μου Διονυσίας, ἡγεμὼν κύριε,
πολλὰ εἰς ἐμὲ ἀσεβῶς καὶ παρανόμως πραξάσης κατὰ γνώμην Ὡρίωνος Ἀπίωνος ἀνδρὸς αὐτῆς, ἀνέδωκα ἐπιστο-
λὴν Λογγαίῳ Ῥούφῳ τῷ λαμπροτάτῳ, ἀξιῶν τότε ἃ προσήνεγκα α̣ὐτῇ ἀνακομίσασθαι κατὰ τοὺς νόμους, οἰόμενος
15ἐκ του(*) παύσασθαι(*) αὐτὴν τῶν εἰς ἐμὲ ὕβρεων· καὶ ἔγραψεν τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ (ἔτους) κε, Παχὼν κζ, ὑπο-
τάξας τῶν ὑπʼ ἐμοῦ γραφέντων τὰ ἀντίγραφα ὅπως ἐντυχὼν ο̣ἷ̣ς̣ π̣α̣ρ̣εθέμην φροντίσῃ τὰ ἀκόλουθα πρᾶξαι. ἐπεὶ οὖν,
κύριε, ἐπιμένει τῇ αὐτῇ ἀπονοίᾳ ἐνυβρίζων μοι, ἀξιῶ τοῦ νόμου διδόντος μοι ἐξουσίαν οὗ τὸ μέρος ὑπέταξα ἵνʼ εἰδῇς
ἀπάγοντι αὐτὴν ἄκουσαν ἐκ τῆς τοῦ ἀνδρὸς οἰκίας μηδεμίαν μοι βίαν γείνεσθαι ὑ̣φʼ οὗτινος(*) τῶν τοῦ Ὡρίωνος ἢ αὐ-
τοῦ τοῦ Ὡρίωνος συνεχῶς ἐπαγγελλομένου. ἀπὸ δὲ πλειόνων τῶ[ν] π̣ε̣ρὶ το[ύ]των πραχθέντων ὀλίγα σοι ὑπέταξα ἵνʼ εἰ-
20δῇς. (ἔτους) κϛ, Παχών. ὁ μὲν ταὺτην τὴν ἐπιστολὴν ἔγραψεν, ο̣ὐ̣δ̣ε̣μίαν μὲν οὔτε ὕβριν οὔτε ἄλλο ἀδίκημα εἰς αὐτὸν
ἀπʼ ἐμοῦ(*) ἐφʼ ᾧ μέμφεται δεῖξαι ἔ̣χων, ἐπὶ φθ̣ό̣νῳ δὲ μό̣ν̣ο̣ν̣ [λο]ι̣δορού̣μενος ὡς(?)(*) δεινὰ πάσχων ἀπʼ ἐμοῦ, λέγων ὅτι δὴ
ὦτα παρέχω ἄνοα αὐτῷ, καὶ τῆς̣ ὑπολειπομένης ἐμοὶ κατοχη̣ν̣(*) τ̣ῆ̣ς οὐσίας ἵνα μʼ αὐ̣τὴν ἀποσ̣τ̣ῆται(*), κ̣α̣ὶ̣, τὸ κα̣ι̣ν̣ό̣τερον, βίαν
πάσχειν ὑ̣πὸ τοῦ ἀνδρός μου προφερόμενος τοῦ καὶ μετὰ {καὶ με̣[τὰ]} τ̣ὴ̣ν̣ πρὸς αὐ̣τόν μου συνγραφὴν ἐν ᾗ εἶχεν τὸ δίκαιον
καθαρόν μου προσενηνεγμένον συνχωρήσαντός μοι κα̣ὶ̣ ἐπὶ τ̣ῆ̣ς̣ μ[η]τρῴας οὐσίας συνευδοκῆσαι βουληθείσῃ(*) αὐτῷ ὑποτι-
25θεμένῳ̣ τὴν οὐσίαν ταύτην πρὸς ὅλα (τάλαντα) η, ἀφ̣ʼ οὗ με ἀπαλλ[αττ  ̣  ̣  ̣](*)   ̣  ̣  ̣ειδη̣  ̣τασ̣ι̣νε̣υ̣κε̣ τοῦ ἀνδρός με στερῆσαι ἐπιχειρῶν,
ἐπὶ(*) μὴ δύναται τῆς οὐσίας, ἵνα μηδʼ ἀπʼ αὐτοῦ χορηγε̣ῖ̣σ̣θ̣α̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σενε̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ δύ̣νωμ̣α̣ι̣ γυνή, ἀπὸ τοῦ πατρὸς μήτε
ἣν ὑπέσχετο προῖκα μήτε τι ἄλλο ὑπάρχον λαβοῦσα ἀλλὰ μ̣η̣δὲ κ̣α̣τ̣ὰ̣ κ̣α̣[ι]ρὸν τὰς χορη[γηθ]ε̣ί̣σ̣ας τροφὰς ἀπολαμβάνουσα. ὑπέταξεν
δὲ καὶ τὰς αὐτὰς κρίσεις Σ[ι]μίλιδος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀρχιδικαστοῦ τ̣ῷ̣ Λ̣ο̣γ̣γ̣α̣ί̣ῳ̣ Ῥούφῳ γραφομένας ἑτέρας ὁμοίας, μηδὲ αἰδεσθεὶς ὅτι οὐδὲ
ὁ Ῥοῦφος προσέσχεν αὐτα[ῖ]ς ἀνομοίαις οὔσαις εἰς παράδειγ̣μα̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ἑτέρων   ̣  ̣α̣ι̣ω̣ν. ἀλλὰ σὺ ὁ κύριος τῇ θεογνώστῳ σου
30μνήμῃ καὶ τῇ ἀπλανήτῳ προαιρέσει ἀνενεγκὼν τὴ[ν γραφεῖσ]άν σοι ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ἐπιστολήν, καὶ ὅτι φθάνει τὸ πρᾶγμα
ἀκρειβῶς(*) [ἐξ]ητασμένον, πρόφασις δέ ἐστιν ἐπιβουλῆς τὸ   ̣  ̣  ̣  ̣π̣α̣σ̣θ̣α̣[ι] εἰ οὐκ ἐξὸν(*) κατὰ συνγραφήν, ἀντεγραψεν(*) τῷ στρατηγῷ
τάδε· Π[ο]μπώνιος Φαυστιανὸς Ἰσιδώρῳ στρατηγῷ [Ὀ]ξυρυγχε[ί]τ[ο]υ χαίρειν. τὰ γραφέντα μοι ὑπὸ Χαιρήμονος γυμνα-
σιαρχήσαντος τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως αἰτιομένου(*) Ὡρείω[να ἄν]δρα θυγατρὸς αὐτοῦ ὡς βίαν ὑπʼ αὐτοῦ πάσχ[ο]ντος
ὑποταχθῆναι ἐκέλευσα, ὅπως φροντίσῃς ἀκόλουθα πρᾶξαι τοῖς π[ε]ρὶ το[ύ]του πρότερον γραφεῖσι ὑπὸ Λογγαίου Ῥούφο[υ] τοῦ δια-
35σημοτάτο[υ] πρὸς τὸ μὴ π[ε]ρὶ τῶν αὐτῶν πάλιν αὐτὸν ἐντυγχάνειν. ἐ[ρ]ρῶσθ(αι) εὔχομ(αι). (ἔτους) κϛ, Παχὼν λ. ταύτην
τὴν ἐπιστολὴν παρ[εν]εγκόντος τοῦ Χαιρήμονος καὶ ἀναδόντος ἐπὶ τῆς γ τ[ο]ῦ Ἐπεὶφ Ἁρποκρατίωνι βασιλικῷ γρα[μ]ματεῖ
[δι]αδεχομένῳ καὶ τὰ κατὰ τὴν στρα(τηγίαν), παροῦσα αὐτὴ διὰ τοῦ ἀνδρός μου προσεκύνησα μὲν σοῦ τὰ γράμματα καὶ τοῖς [γ]ραφεῖσι
ἐμμέν[ε]ιν ἠξίωσα, ἀπέδειξα τὲ(*) ὅτι τὰ ἀκόλουθα ἤδη τοῖς ὑπὸ Ῥούφ[ου] πρότερον γραφεῖσι ἐπράχθη. ὁ μὲν γὰρ Χαιρήμων
περὶ κ[ατ]ο̣χ̣ῆ̣ς ὡς οὐ δεόντως γενομένης αὐτῷ γεγράφει, ὁ δὲ Ῥοῦφος [ἐξ] ὧν ἀντέγραψεν αὐτῷ καὶ ἐξ ὧν ἐμοῦ ἐντυχούσης
40ὑπέ[γρ]α̣ψ̣ε̣ν̣ ἐξετασθῆναι ἠθέλησε[ν] ε̣ἰ̣ δεόντως ἡ κατοχὴ γέγονέν̣ μ̣[οι] καὶ τῷ στρατηγῷ περὶ τούτου ὑπέθετο. ὁ δὲ οὐκ ἠμέ-
λη[σε]ν ἀλλʼ ἐ[ζ]ήτησεν ἀκρειβ[ῶ]ς(*) [τὸ πρ]ᾶγμα ἐκ τῶν βιβλιοφ[υ]λάκ[ω]ν καὶ τῇ ἡγεμονίᾳ περὶ παντὸς διʼ ἐπιστολῆς
6/7
ἀνήνεγκεν 7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.30 -]α̣  ̣[- ca.19 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.19 -  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]ου[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣στο̣[- ca.11 -]ω̣ ω̣σια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
χ[- ca.17 -] μ̣ὴ̣ δι̣ὰ̣ τ̣ῶ̣ν̣ γενομ[ένω]ν̣ κ̣ο̣[  ̣  ̣]μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣[  ̣]π̣ρ̣α̣[  ̣  ̣  ̣] ἐκ τῶν ασ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε[  ̣  ̣]ων ὁρω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ονου̣κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
σα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ς τούτου ἀλλὰ ἀκόλο[υ]θα πρᾶξα̣ι̣ τ[ὸν] ἐπι[στε]ί̣λαντα τοῖς βιβ[λ]ιοφύλαξι καὶ π̣[ε]ρ̣[ὶ] αὐτ[οῦ γ]ράψαντα τ[ὰ εἰρη]μ[έ]ν̣α. ἐπεὶ δὲ
5ὁ Χ[αιρ]ήμων διʼ ἧς καὶ νῦν πεπο[ίη]ται παρὰ τῷ [λ]αμπροτάτῳ ἡγεμόνι ἐντυχίας ἠξίωσεν τὴν θυγατέραν(*) ἄκ̣[ου]σαν ἀποσπᾶν οὐ-
δὲ π̣[ερ]ὶ τούτου οὔτ[ε δι]ὰ̣ τῆς τοῦ δια[σ]ημοτάτου Ῥούφου οὔτε διὰ τῆς τοῦ λαμπ[ρο]τάτου ἡγεμόνος Πομπωνίου Φα[υσ]τ[ι]ανοῦ ἐπιστολῆς
ὁρᾶτα(*) ῥητῶς κεκ̣[ελ]ευσμένον, δύναται περὶ τούτου ἐντευχθῆναι ὁ λαμπρότατος ἡγεμὼν πάντων τῶν ἐν τῷ πράγματι πραχθέ[ν-]
τω[ν] παρατιθεμένων αὐτῷ, ἵνʼ οἷς ἐὰν προστάξῃ ἀκόλουθα γένητα[ι]. πανταχόθεν οὖν, ἡγεμὼν {ουν} κ[ύ]ριε, τοῦ πράγματος
πρ[ο]δ̣ήλου γενομένου καὶ τῆς τοῦ πατρός μου πρός με ἐπηρείας ἐντυγχάνω σοι καὶ νῦν πάντα παρατιθεμένη τὰ ἐν τῷ πράγματι
10καθὼς καὶ ὁ βασιλικὸς διαδεχόμενος καὶ τὴν στρατηγίαν ἠθέλησεν, καὶ δέομαι κελεῦσαι γραφῆναι τῇ στρατηγίᾳ τάς τε χορηγίας
ἀποδίδοσθαί μοι κατὰ καιρόν, ἐπίσχειν τε(*) αὐτὸν ἤδη ποτὲ ἐπειόντα(*) μοι πρότερον μὲν ὡς ἀνόμου κατοχῆς χάριν, νῦν δὲ προφάσει νό-
μου οὐδὲν αὐτῷ προσήκοντος· οὐδεὶς γὰρ νόμος ἀκούσας γυναῖκας ἀπʼ ἀνδρῶν ἀποσπᾶν ἐφείησιν, εἰ δὲ καὶ ἔστιν τις, ἀλλʼ οὐ πρὸς τὰς
ἐξ ἐνγράφων γάμων γεγενημένας καὶ ἐνγράφως γεγενημένας(*). ὅτι δὲ ταῦ(τα) οὕτως ἔχει, ἵνα καὶ ταύτης αὐτὸν τῆς προφάσεως ἀπαλλά-
ξω, ὑπέταξά σοι ἀπὸ πλειόνω[ν] περὶ τούτου κριθέντων ὀλίγας ἡγεμόνων καὶ ἐπιτρόπων καὶ ἀρχιδικαστῶν κρίσεις, ἔτι τε καὶ νο-
15μικῶν προσφωνήσεις, περὶ τοῦ τὰς ἤδη τελείας γυναῖκας γενομένας ἑαυτῶν εἶναι κυρίας, εἴτε βούλονται παρὰ τοῖς ἀνδράσιν μένειν
εἴτε μή, καὶ ὑπόκεισθαι πατράσιν οὐ μόνον, ἀλλʼ ὅτι οὐδ̣ʼ ἐφεῖται ἐπὶ προφάσει ἑτέρων ἐνκλημάτων φεύγειν τὰς χρηματικὰς δίκας, ἀλλὰ
δὴ καὶ ὅτι τὰς συνγραφὰς πα[ρα]τίθεσθαι τοῖς βιβλιοφυλακίοις νόμιμον καὶ τὰς ἐκ τούτων γενομένας κατοχὰς πάντες ἡγεμόνες
καὶ αὐτοκράτορες κυρίας [εἶν]αι καὶ βεβαίας τεθελήκασι, καὶ ὅτι οὐδενὶ ἐφεῖται λέγειν πρὸς τὰ ἑαυτοῦ γράμματα, ἵνα κα[ὶ] ἐκ τούτων
ἤδη ποτὲ παύσηται περὶ τῶν αὐτῶν ἐνοχλῶν ταῖς ἡγεμονίαις καθὼς καὶ σὺ γράφων ἠθέλησας. ἐξ ὑπομνη-
20ματισμῶν Φλαουίου Τειτιανοῦ τοῦ ἡγεμονεύσαντος. (ἔτους) ιβ θεοῦ Ἁδριανοῦ, Παῦνι η, ἐπὶ τοῦ ἐν τῇ ἀγορᾷ βήματος. Ἀντωνίου
τοῦ Ἀπολλωνίου προσελθόντος λέγοντός τε διὰ Ἰσιδώρου νεωτέρου ῥήτορος Σεμπρώνιον πενθερὸν ἑαυτο[ῦ] ἐκ μη[τ]ρὸς ἀφορ-
μῆς εἰς διαμάχην ἐλθ[όν]τ̣α̣ ἄκουσαν τὴν θυγατέρα ἀπεσπακέναι, νοσησάσης δὲ ἐκείνης ὑπὸ λοίπης(*) τὸν ἐπιστράτηγον Β̣άσσον
μετα̣παθῶς ἀναστρ̣α̣φ[έν]τα ἀποφαίνεται(*) ὅτι οὐ δεῖ αὐτὸν κωλύεσθαι εἰ συνοικεῖν ἀλλήλοις θέλοιεν, ἀλλὰ μηδὲν ἠνυκέναι(*)·
τὸν γὰρ Σεμπρώνιον ἀποσι̣[ω]π̣ήσαντα τοῦτο καὶ τῷ ἡγεμόνι περὶ βίας ἐντυχόντα ἐπιστολὴν παρακεκομικέναι ἵνα οἱ ἀντίδι-
25κοι ἐκπεμφθῶσι· αἰτε̣ῖσθα̣ι̣ ο̣ὖ̣ν̣ ἐὰν δοκῇ μὴ ἀποζευχθῆναι γυναικὸς οἰκείως πρὸς αὐτὸν ἐχούσης. Δίδυμος ῥήτωρ ἀπεκρεί-
νατο(*) μὴ χωρὶς λόγου τὸν Σεμπρώνιον κεκεινῆσθαι(*)· τοῦ γὰρ Ἀντων[ί]ου προσενεγκαμένου θυγατρομειξίας(*) ἐγ̣καλεῖν, μὴ ἐνεγκαν-
τος(*) τὴν ὕβριν τῇ κατὰ τοὺς νόμους συνκεχωρημένῃ ἐξουσίᾳ κεχρῆσθαι, ᾐτιᾶσθαι δʼ αὐτὸν καὶ περὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ε̣ς̣ ἐ̣[νκ]λ̣ημάτων.
Προβατιανὸς ὑπὲρ Ἀντωνίου προσέθηκεν, ἐὰν ἀπερίλυτος ἦν ὁ γάμος, τὸν πατέρα μήτε τῆς προικὸς μηδὲ τῆς παιδὸς τῆς ἐκδεδο-
μένης ἐξουσίας ἔχειν. Τιτιανός· διαφέρει παρὰ τίνι βούλεται εἶναι ἡ γεγαμημένη. ἀνέγνων. σεσημ(είωμαι). ἐξ ὑπομ[νηματισ]μῶν
30Πακωνίου Φήλικος ἐπιστρατήγου. (ἔτους) ιη θεοῦ Ἁδριανοῦ, Φαῶφι ιζ, ἐ̣ν̣ τῇ παρὰ ἄνω Σεβεννύτου, ἐπὶ τῶν κατὰ Φλα̣υ̣ή̣σ̣ι̣ο̣ς
Ἀμμούνιος ἐπὶ παρούσῃ Ταε̣ι̣χήκει θυγατρὶ αὐτοῦ πρὸς Ἥρωνα Πεταήσιος. Ἰσίδωρος ῥήτωρ ὑπὲρ Φλαυήσιος εἶπεν, τ̣ὸ̣ν οὖν α̣ἰ̣τ̣ι̣ώ̣μενον
ἀποσπάσαι βουλόμενον τ[ὴ]ν θυγατέρα αὐτοῦ συνοικοῦσαν τῷ ἀντιδίκῳ δεδικάσθαι ὑπογύως πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἐ̣[πι]σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ή̣γου
καὶ ὑπερτεθεῖσθαι τὴν δίκην ὑ̣μ̣ε̣ῖν̣(*) ἵνα ἀναγνωσθῇ ὁ τῶν Αἰγυπτίω[ν νό]μος. Σεουήρου καὶ Ἡλιοδώρου ῥητόρων ἀποκρειναμένων(*)
Τειτιανὸν τὸν ἡγεμονεύσαντα ὁμοίας ὑποθέσεως ἀκούσαντα [ἐξ] Αἰγυπτιακῶν προσώπων μὴ ἠκολουθηκέναι τῇ τοῦ νό-
35μου ἀπανθρωπίᾳ ἀλλὰ τ[ῇ] ἐπι[νοί]ᾳ τῆς παιδός, εἰ βούλεται παρὰ τ[ῷ ἀνδρὶ] μένειν, Πακώνιος Φῆλιξ· ἀναγνωσθητο(*) ὁ ν[ό]μ[ος. ἀ]να-
γνωσθέντος Πακώνιος [Φῆ]λιξ· ἀνάγνωται(*) καὶ τὸν Τειτιανοῦ ὑπομ[ν]ηματισμόν. Σεουήρου ῥήτορος ἀναγν[όντος], ἐπὶ τοῦ ι̣β̣ (ἔτους) Ἁ[δρια]νοῦ
Καίσαρος τοῦ κυρίου, Παῦν[ι] η̣, Πακώνιος Φῆλιξ· καθὼς ὁ κράτιστος Τ[ειτ]ιανὸ[ς] ἔ̣κ̣ρ̣ε̣ι̣νεν(*), πεύσονται τῆς γυναικός· κ̣α̣ὶ̣ ἐκέλευ[σε]ν δι̣ʼ [ἑρ]μ̣η̣-
νέως αὐτὴν ἐνεχθῆν̣[α]ι(*), τ̣ί̣ βούλεται· εἰπούσης, παρὰ τῷ ἀνδρὶ μένειν, Π[α]κώνιος Φῆλιξ ἐκέλευσεν ὑπομνηματι[σ]θῆναι.
ἐξ ὑπομνηματισμῶν Οὐμβρί[ου] δικαιοδότου. (ἔτους) ϛ Δομειτιανοῦ(*), Φαμεν[ὼθ   ̣]  ̣ Διδύμη ἧς ἔκδικος ὁ ἀνὴρ Ἀπολλώνιος πρὸς Σαβεῖνον
40τὸν καὶ Κάσιον, ἐκ τῶν ῥεθέ[ντω]ν(*)· Σαραπίων· μετʼ ἄλλα(*) τὰ πρόσωπα Αἰγ[ύ]πτια ὄ̣ν̣τ̣α̣ παρʼ οἷς ἄκρατός ἐστιν ἡ τῶν ν[ό]μων ἀποτομ̣[ί]α·
διοριζόμενος γάρ σοι λέγω [ὅ]τι Α̣ἰ̣γ̣[ύ]π̣τ̣ι̣οι οὐ μόνον τοῦ ἀφελέσθαι τὰς [θυγατ]έρ[ας ὧ]ν ἔδωκαν ἐξουσίαν, ἔχουσιν δὲ καὶ ὧν ἐὰν κ̣α̣ὶ̣ ἴδια
κτήσωνται μεθʼ ἕτερα(*)· Ο[ὔ]μβρι[ο]ς Σ̣α̣βείνῳ· εἰ ἔφθακας ἅπαξ προῖκα δ[οὺς τῇ θυγ]ατρί σου, ἀποκατάστησον. Σαβεῖνο[ς· τ]οῦτον μα̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ἴ̣-
τοῦμαι. Οὔμβριος· τῇ θυγατρ[ὶ] δ̣ή̣. Σαβεῖνος· τούτῳ τῷ ἀνδρὶ οὐθὲν [προσ]ή̣κ̣[ει] συνῖναι(*). Οὔμβριος· χεῖρόν ἐστι ἀνδρὸς ἀφαι[ρεῖσθαι]
8
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ἀντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ε̣  ̣[- ca.14 -]ν̣ο̣με  ̣[  ̣  ̣]ησπας̣  ̣[- ca.12 -]  ̣ικο  ̣σι[  ̣]  ̣ ε̣ὐ̣δ̣α̣ι̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
μ̣η̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣δ[  ̣]δω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀντίγραφον προσφω̣ν̣[ήσεως νομ]ικοῦ. Οὔλπιος Δ[ι]ονυσόδ[ωρος] τῶν ἠγορανομηκό-
των νομικὸς Σαλουιστ[ίῳ Ἀφ]ρικανῷ ἐπάρχῳ στόλου καὶ [ἐπὶ τῶ]ν κεκριμένων τῷ τειμιω[τά]τῳ(*) χαίρειν. Δ[ιον]υσία
ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐκδοθεῖσα [πρ]ὸς γάμον ἐν τῇ τοῦ π[α]τρὸς ἐξουσ[ίᾳ οὐ]κέτι γε\ί/νεται. καὶ γὰρ ε̣ἰ̣ ἡ μήτηρ̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς τῷ πατρὶ ἀγράφως
5συνῴκησε̣ [κ]αὶ διὰ τοῦτο αὐτὴ δοκεῖ ἐξ ἀγράφων γάμων γεγενῆσθαι, τῶι ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτὴν ἐκδόσθαι πρὸς γάμ̣ο̣ν οὐκέτι
ἐξ ἀγράφων γάμων ἐστίν. πρὸς τοῦτο ἴσως γράφεις, τειμιώτα[τε](*)· καὶ διʼ ὑπομνηματισμῶν ἠσφάλ[ι]σται περὶ τῆς πρ[οι]κὸς ἡ παῖς
ὑπὸ τοῦ πατρός, καὶ τοῦτο αὐτῇ βοηθεῖν δύναται. (ἔτους) κβ θεοῦ Ἁδριανοῦ, Μεχεὶρ κ. ἀντίγραφον διατάγμ[α]τος. Οὐαλέρι-
ος Εὐδαίμων ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει· καὶ παραδείγματι τῷ καλλίστῳ χρώμενος γνώμῃ τοῦ κρατίστου Μαμερτείνου,
καὶ αὐτὸς ἰδίᾳ πεφωρακὼς ὅτι πολλοὶ τῶν χρήματα ἀπαιτουμένων τὸ τὰ δίκαια ποιεῖν τοῖς ἀπαιτοῦσι ἀφέντες
10ἐπανατάσει μειζόνων ἐνκλημάτων παντελῶς διακρούεσθαι ἢ παρατείνειν τὴν ἀπόδοσιν ἐπιχειροῦσι, οἱ μὲν κατα-
πλήξιν(*) τοὺς τάχα ἂν φοβηθέντας τὸν κίνδυνον καὶ διὰ τοῦτο ἐπʼ ἐλάττονι συμβήσεσθαι προσδοκῶντες, οἱ δὲ τῆς(*) ἐπανα-
τάσει τῆς δίκης ἀπαυδήσειν τοὺς ἀντιδίκους οἰόμενοι, παραγγέλλω τῆς τοιαύτης πανουργίας ἀπεσχεσθαι(*), ἀποδιδόντας
ὅσα ὀφείλουσι ἢ πείθοντας τοὺς δικαίως ἀπαιτοῦντας· ὡς εἴ τις χρηματικῆς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ συστάσης δίκης ἀπαιτηθεὶς καὶ μὴ
παραυτίκα ἀρνησάμενος ὀφείλειν, τοῦτʼ ἔστιν, μὴ παραυτίκα πλαστὰ εἶναι τὰ γράμματα ε̣ἰ̣π̣ὼν καὶ κα[τη]γορήσειν γράψας εἰ εἴτε πλασ-
15τῶν γραμμάτων ἢ ῥᾳδιουργίας ἢ περιγραφῆς ἐνκαλεῖν ἐπιχειρῇ, ἢ οὐδὲν αὐτῷ τῆς τ[οι]α̣ύτης τέχνης ὄφελες(*) ἔσται ἀναγκασθή̣σ̣εται [δὲ]
ἀποδοῦναι εὐθέως ἃ ὀφείλει, ἢ παρακαταθέμενός τε τὸ ἀργύριον ἵνʼ ἐν βεβαίῳ τὸ ἀν̣α̣λαβεῖν ὀφειλόμ̣[ενα] ᾖ, πέρας τῆς χρηματικῆς
ἀμφισβητήσεως λαβούσης, τότʼ ἐὰν θαρρῇ τοῖς τῆς κατηγορίας ἐλέγχοις, τὸν μείζονα ἀγῶνα ε̣[ἰ]σελεύσεται, ο[ὐ]δ̣[ὲ] τότε ἀθο͂ͅος(*)
ἐσόμενος, ἀλλὰ τοῖς τεταγμένοις ἐπιτίμοις ἐνεχόμενος. (ἔτους) ε θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνίνου, Ἐπεὶφ κδ. (ἔτους) ιε Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου, Θὼθ ιϛ. κληθείσης Φλαυίας Μη̣β̣ίας πρὸς Φλαυίαν Ἑλένην καὶ ὑπακουσάσης, Λ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ς ῥήτωρ εἶπεν· ἐν̣ τῇ
20τάξει ἐκκείμεθα, περὶ τοῦ χρηματικοῦ ἀξιοῦμεν. Μουνάτιος εἶπεν· οὐκ ἀπέχεται τὰ χρηματικὰ διὰ τούτων τῶν ἐνκλημάτων· εἰ
8dupl
δὲ μή, πάντες ἐροῦσι\ν/ ὅτι κατηγορῶ. καὶ Σιμίλιδος διατάγματος. Σέρουιος(*) Σουλπίκιος Σίμιλις ἔπαρ[χος] Αἰγύπτου λέγει· διαζη-
τοῦντί μοι μαθεῖν ἔκ τινος(*) ὑποθέσεως ἐτελεῖτο τὰς Αἰγυπτιακὰς γυναῖκ̣α̣ς̣ κατὰ <τὰ> ἐνχώρια νόμι̣μ̣α(*) κατέχειν τ̣ὰ̣ ὑπάρχο̣ν̣τ̣α̣ τ̣ῶ̣ν̣
ἀνδρῶν διὰ τῶν γαμικῶν συνγραφῶν ἑαυταῖς τε̣ κ̣α̣ὶ̣ τοῖς τέ̣κ̣νοις πλειστάκι̣ς̣ δ̣ὲ ἐ̣κ̣ τ̣ο̣ύ̣του(*) ἀμφισβη̣τ̣ήσεων γενομένων,
ἐπὶ ἐδ̣ύ̣ν̣αντο(*) ἀγνοεῖν ο(*) τοῖς γεγαμηκόσι συναλλά̣σ̣σ̣οντε̣ς̣ ε̣ἰ̣ τ̣ούτ̣ῳ [τ]ῷ δ̣ι̣κα̣ί̣ῳ̣ κ̣ατέσ̣χ̣η̣τ̣αι̣ τ̣ὰ ὑπ̣ά̣ρ̣χ̣ο[ντ]α̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣(?)(*) ταῖς γυναιξὶ(*)
25διὰ τ̣ὸ̣ κ̣α̣ὶ̣(*) ἑτέροις βιβλιοφυλακίοις τὰς συνγραφὰς καταχωρίζεσθαι, [κ]ε̣κελευκ̣έ̣ναι Μέ[τ]τιον Ῥοῦφον τὸ[ν] γενόμενον ε̣π̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἔπαρχον τὰ ἀντίγραφα τῶν συνγραφῶν ταῖς τῶν ἀνδρῶν ὑπο̣σ̣τ̣άσεσ̣ι̣ν ἐ̣ν̣τίθ̣ε̣σ̣θ̣αι καὶ τοῦτο διατά[γ]ματι προ̣σ̣τ̣ε̣τ̣α̣χ̣έ̣ν̣α̣ι̣ ο̣ὗ̣ κ̣α̣ὶ̣
ἀντίγραφον ὑπέταξα, φανερὸν ποιῶν κατακολουθεῖν τα̣ῖς ὑπὸ(*) Μεττίου Ῥούφου   ̣  ̣  ̣  ̣ (ἔτους) κ̣γ̣, Ἁθὺρ ι̣β. Μάρκος Μέττι-
8
ος Ῥοῦφος ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει· Κλαύδιος Ἄρειος ὁ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρατηγὸς [ἐ]δήλωσέν μοι μήτε τὰ ἰ[δι]ωτικὰ μ[ήτε τὰ δημ]ό̣σια
πράγματα τὴν καθήκουσαν λαμβάνειν διοίκησιν διὰ τὸ ἐκ πο̣λ̣λ̣ῶν χρ̣ό̣ν̣ων μὴ καθʼ ὃ̣ν̣ ἔδει τρόπον ᾠκονομῆσθαι τὰ ἐν τῇ τῶν ἐν-
30κτήσεων βιβλιοθήκῃ δια[σ]τρώματα, καίτοι πολλάκις̣ κ̣ρ̣ι̣θ̣ὲν ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἐπάρχων τῆς δεούσης αὐτὰ̣ τυχε̣ῖ̣ν ἐπανορθώ-
σεως· ὅπερ οὐ καλῶς ἐνδέχετ̣α̣ι̣ εἰ μὴ ἄνωθεν γένοιτο ἀντίγραφα. κελεύω οὖν πάντας τοὺς κτήτορας ἐντὸς μηνῶν ἓξ ἀπογρά-
ψασθαι τὴν ἰδίαν κτῆσιν εἰς τὴν τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκην καὶ τοὺς δανειστὰς ἃς ἐὰν ἔχωσι ὑποθήκας καὶ τοὺς ἄλλους
ὅσα ἐὰν ἔχωσι δίκαια, τὴν δὲ ἀπογραφὴν ποιείσθωσαν δηλοῦντες πόθεν ἕκαστος τῶν ὑπαρχόντων καταβ̣έ̣β̣ηκεν εἰς αὑτοὺς
ἡ κτῆσεις(*). παρατιθέτωσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες τ̣α̣ῖ̣ς ὑποστάσεσι τῶν ἀνδρῶν ἐ̣ὰ̣ν̣ κατά τινα ἐπιχώριον νόμον κρατεῖται(*) τὰ ὑπάρ-
35χοντα, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τέκνα ταῖς τῶν γονέων οἷς ἡ μὲν χρῆσεις(*) διὰ δημοσίων τετήρηται χρηματισμῶν, ἡ δὲ κτῆ-
σις μετὰ θάνατον τοῖς τέκνοις κεκράτηται, ἵνα οἱ συναλλάσσοντες μὴ κατʼ ἄ̣γ̣ν̣ο̣ιαν ἐνεδρεύονται(*). παραγγέλ\λ/ω δὲ καὶ τοῖς συναλλα-
γματογράφοις καὶ τοῖς μνήμοσι μηδὲν δίχα ἐπιστάλματος τοῦ βιβλιοφυλακ[ίου τελειῶσαι, γνοῦσιν ὡς οὐκ ὄφελος τὸ] το̣ι̣οῦτο ἀλλὰ καὶ
αὐτοὶ ὡς παρὰ τὰ προστεταγμένα ποιήσοντες δίκην ὑπομενοῦσι τὴν προσή̣κ̣ο̣υσαν. ἐ̣ὰ̣ν̣ δʼ εἰσὶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῶν ἐπά-
νω χρόνων ἀπογραφαί, μετὰ πάσης ἀκρειβείας(*) φυλασσέσθωσαν ὁμοίως δὲ καὶ τὰ διαστρώματα, ἵνʼ εἴ τις γένοιτο ζήτησις εἰς
40ὕστερον περὶ τῶν μὴ δεόντως ἀπογραψαμένων ἐξ ἐκείνων ἐλεγχθῶσ̣ι̣. [ἵνα] δʼ [ο]ὖ̣ν β̣[εβ]α̣ία τε καὶ εἰς ἅπαν διαμένῃ τῶν διασ-
τρωμάτων ἡ χρῆσεις(*) πρὸς τὸ μὴ πάλιν ἀπογραφῆς δεηθῆναι, παραγγέλλω τοῖς β[ι]βλιοφύλαξι διὰ πενταετίας ἐπανανεοῦσθαι
τὰ διαστρώματα μεταφερομένης εἰς τὰ καινοποιούμενα τῆς τελευταίας ἑκάστου ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κώμην καὶ κα-
τʼ εἶδος. (ἔτους) θ Δομειτιανο[ῦ](*), μηνὸς Δομιττιανοῦ(*) δ. ἐξ ὑπομνηματισμῶν Πετρωνίου Μαμερτείνου. (ἔτους) ιη Ἁδρ(ιανοῦ), Ἁθὺρ ιε.
9
Traces 41 lines
7δίκαιον ἃ προσενήνεγκας τῷ υἱῷ σου γαμοῦν[τι ⁦ -ca.?- ⁩]
διάδοχον τοῦ πατρὸς γενέσθαι
20[ἠγορα]νομηκότων Σαλουιστίῳ Ἀφρικανῷ ἐπάρχῳ στόλου καὶ ἐ[πὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
25ἔτους β Ἁδριανοῦ Με[χεὶρ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ικων Ἁθὺρ γ
Ἀννίῳ Συριακῷ τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι
κύριε
35ἐρρῶσθ(αι) εὔχομαι, ἡγεμῶν κύριε

Apparatus


^ 4.8. ἐκλεγομένων prev. ed.
^ 4.11. l. ἐμ<με>μενηκέναι
^ 4.17.   ̣  ̣α̣σ̣κ̣  ̣  ̣ πρ̣α̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ δε̣δ̣ω̣κ̣έναι prev. ed.
^ 4.21. τ̣ο̣ῦ̣ π̣αρα̣  ̣  ̣  ̣  ̣μος̣ [ἀ]π̣αιτοῦ[ν]τος prev. ed.
^ 4.21. l. ὄφλημα
^ 4.26.   ̣  ̣  ̣  ̣μετα  ̣  ̣[  ̣]α̣π̣η̣σθαι μ̣ε̣ prev. ed.
^ 4.30. μη̣τ̣[ρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 4.33. ἐπισταμένη̣ prev. ed.
^ 4.35. l. βιβλιδίου
^ 4.36. l. γενομένην
^ 4.39. l. χρῆσις
^ 5.4. l. κ[αὶ ἐ]μοὶ
^ 5.7. l. βιβλιδίῳ
^ 5.7. l. ὃς
^ 5.7-8. καταπ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣επεμ  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 5.9. l. βιβλίδιον
^ 5.11. l. μεταξὺ
^ 5.12. l. γινομένῃ
^ 5.12. corr. ex πααγματος
^ 5.13. l. βιβλιδίου
^ 5.14. l. βιβλιδίῳ
^ 5.15. l. ἀκριβεστέραν
^ 5.16. αν[  ̣  ̣  ̣]  ̣ανης prev. ed.
^ 5.17. l. βιβλιδίου
^ 5.18. l. ὑμῖν
^ 5.22. l. βιβλιδίου
^ 5.30. l. βιβλιδίου
^ 5.34.   ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 5.37. l. βιβλιδίῳ
^ 5.38. BL 8.233 : [  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ prev. ed.
^ 5.38. l. δύνασαι
^ 5.41. l. βιβλίδιον
^ 5.42-43. μ[ὴ]   ̣  ̣[  ̣ ἀ]μ̣ε̣λ̣ηθῆ[ναι] prev. ed.
^ 6.1. l. ὑμῖν
^ 6.11. l. ψιλῶς
^ 6.15. l. τού<του>
^ 6.15. l. παύσεσθαι
^ 6.18. οὔτινος prev. ed.
^ 6.21. ἁπλῶς prev. ed.
^ 6.21. BL 1.318 : κ̣α̣ὶ̣ prev. ed.
^ 6.22. l. κατοχῆς
^ 6.22. l. ἀποστ<ερ>ῆται
^ 6.24. ἔπ<ε>ιτα [τῇ] μ̣[η]τ̣ρὶ ο̣  ̣  ̣  ̣υ̣ν̣ου̣ σ̣υνευδοκῆσαι βουληθεισαι (l. βουληθείσαι<ς>) prev. ed.
^ 6.25. ἀπε̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 6.26. l. ἐπεὶ
^ 6.31. l. ἀκριβῶς
^ 6.31. το̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣α̣  ̣  ̣θ̣  ̣  ̣ε̣ι̣ο̣υ̣κ̣  ̣  ̣ον prev. ed.
^ 6.31. l. ἀντέγραψας
^ 6.33. l. αἰτιωμένου
^ 6.38. l. δὲ
^ 6.41. l. ἀκριβῶς
^ 7.5. l. θυγατέρα
^ 7.7. l. ὁρᾶτα<ι>
^ 7.11. corr. ex δε
^ 7.11. l. ἐπιόντα
^ 7.13. l. γεγαμημένας
^ 7.22. l. λύπης, ὑπολοίπης prev. ed.
^ 7.23. corr. ex αποφανεται
^ 7.23. ἠκο̣υκέναι prev. ed.
^ 7.25-26. l. ἀπεκρί|νατο
^ 7.26. l. κεκινῆσθαι
^ 7.26. l. θυγατρομιξίας
^ 7.26-27. l. ἐνέγκαν|τα
^ 7.33. l. ὑμῖν
^ 7.33. l. ἀποκριναμένων
^ 7.35. l. ἀναγνωσθήτω
^ 7.36. l. ἀνάγνωτε
^ 7.37. l. ἔκρινεν
^ 7.38. l. ἐλεγχθῆναι
^ 7.39. l. Δομιτιανοῦ
^ 7.40. l. ῥηθέντωνν
^ 7.40. μεταλλα prev. ed.
^ 7.42. BL 1.318 : μεθέτε̣ρα prev. ed.
^ 7.43. l. συνεῖναι
^ 8.3. l. τιμιωτάτῳ
^ 8.6. l. τιμιώτατε
^ 8.10-11. l. κατα|πλήξ<ε>ιν
^ 8.11. l. τῇ
^ 8.12. l. ἀπέχεσθαι
^ 8.15. l. ὄφελος
^ 8.17. l. ἀθῷος
^ 8dupl.21. BL 1.318 : Φλαούιοσ prev. ed.
^ 8dupl.22. BL 6.96 : ἐκ τίνος prev. ed.
^ 8dupl.22. BL 6.96 : ἐνχώριον νομι̣μ̣α (l. νόμι<σ>μα) prev. ed.
^ 8dupl.23. BL 6.96 : δ̣ι̣ʼ ἐ̣ν̣ι̣α̣υ̣τ̣οῦ prev. ed.
^ 8dupl.24. l. ἐπεὶ, BL 6.96 : ἐπισ̣θ̣η̣ναντο prev. ed.
^ 8dupl.24. l. ο<ἱ>, BL 6.96 : ὃ prev. ed.
^ 8dupl.24. BL 6.96 : α  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ωδ̣ι̣κ̣α̣  ̣  ̣  ̣κ̣ατ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 8dupl.24. BL 6.96 :   ̣αις γα  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 8dupl.25. διατά̣ξ̣ε̣ι̣ prev. ed.
^ 8dupl.27. τοῦ prev. ed.
^ 8.34. l. κτῆσις
^ 8.34. l. κρατῆται
^ 8.35. l. χρῆσις
^ 8.36. l. ἐνεδρεύωνται
^ 8.39. l. ἀκριβείας
^ 8.41. l. χρῆσις
^ 8.43. l. Δομιτιανοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 20506 Translation (English) [xml]

textpart: column

(Translation: from P.Oxy. 2) 4 Chaeremon, however, once more renewed his attacks upon me without cessation, but recognizing the impossibility of accusing me any longer concerning my rights to possession after such elaborate inquiries and so much correspondence had taken place, turned his schemes in another direction; and though your highness had like your predecessors recently proclaimed that applications concerning private suits were not to be sent to you, he not only wrote but came in person and mutilated the case, as if he were able to deceive even the lord praefect. Ignoring entirely both the circumstances under which the letter of Rufus was written, my petition to Rufus, his answer, the inquiry held by the strategus, the report of the keepers of the archives, the letter written to you on the subject by the strategus, the reply to it which you sent to me on my petition, and the orders consequently issued to the keepers of the archives, he merely wrote to you a letter to the following effect: “From Chaeremon, son of Phanias, ex-gymnasiarch of Oxyrhynchus. My daughter Dionysia, my lord praefect, having committed many impious and illegal acts against me at the instigation of her husband Horion, son of Apion, I sent to his excellency Longaeus Rufus a letter in which I claimed to recover in accordance with the laws the sums which I had made over to her, expecting that this would induce her to stop her insults. The praefect wrote to the strategus of the nome in the 25th year, Pachon 27, enclosing copies of the documents which I had submitted, with instructions to examine my petition and to act accordingly. Since therefore, my lord, she continues her outrageous behaviour and insulting conduct towards me, I claim to exercise the right given me by the law, part of which I quote below for your information, of taking her away against her will from her husband’s house without exposing myself to violence either on the part of any agent of Horion or of Horion himself, who is continually threatening to use it. I have appended for your information a selection from a large number of cases bearing upon this question. 26th year, Pachon.” Such was his letter. He could not indeed cite a single insult or any other act of injustice against himself with which he charged me, but malice was the root of his abuse and assertion that he had been shamefully treated by me, saying that forsooth I turned a deaf ear to him, and a desire to deprive me of the right which I retain over the property. Stranger accusation still, he professes that he is exposed to violence on the part of my husband, who, even after my marriage contract with him which stated that I brought him this right unimpaired, gave his consent to me and afterwards to my mother ... when we wished to agree to Chaeremon’s mortgaging the property in question for a total sum of 8 talents. Since that time (he has continued) attempting to deprive me of my husband, being unable to deprive me of my property, in order that I may be unable to get provision even from my lawful husband, while from my father I have had neither the dowry which he promised nor any other present, nay more, I have never received at the proper times the allowance provided. He also appended the judgements of Similis as before, and other similar cases quoted by the archidicastes in his letter to Longaeus Rufus, unabashed by the fact that even Rufus had paid no attention to them as a precedent on account of their dissimilarity (to the present case) .... But your lordship exercising your divine memory and unerring judgement took into consideration the letter written to you by the strategus, and the fact that a searching inquiry into the affair had already been held, and that... was a pretext for plotting against me; and you answered the strategusas follows :—“Pomponius Faustianus to Isidorus, strategus of the Oxyrhynchite nome, greeting. The complaint which I have received from Chaeremon, ex-gymnasiarch of Oxyrhynchus, accusing Horion, the husband of his daughter, of using violence against him, has by my orders been appended to this letter. See that the matter is decided in accordance with the previous instructions of his excellency Longaeus Rufus, in order that Chaeremon may not send any more petitions on the same subject. Farewell. 26th year, Pachon 30.” On the receipt of this letter, Chaeremon brought it-on Epeiph 3 before Harpocration, royal scribe and deputy-strategus; and I appeared in court through my husband, and not only welcomed your orders and desired to abide by them, but showed that a decision in accordance with the previous instructions of Rufus had already been reached. For while Chaeremon had written to protest against my claim as being illegal, Rufus, as was proved both by his answer to Chaeremon and his reply to my petition, desired that an inquiry should be held to investigate the justness of my claim, and gave orders to the strategus on the subject. The strategus did not fail to execute them. He held a searching inquiry on the evidence of the keepers of the archives, and wrote to the praefect a report on the whole case....

textpart: column

(Translation: from P.Oxy. 2) (The decision of the deputy-strategus was) “... that the strategus carried out Rufus’ instructions by the commands given to the keepers of the archives, and by writing the aforesaid letter on the subject. But since Chaeremon in the petition which he has now sent to his excellency the praefect claimed to take away his daughter against her will from her husband, and since neither the letter of his late excellency Rufus nor that of his excellency the praefect Pomponius Faustianus appears to contain any definite order on this question, his excellency the praefect can receive a petition concerning it giving a full account of the facts of the case, in order that judgement may be given in accordance with his instructions.” 8 On all points then, my lord praefect, the affair being now clear, and the malice of my father towards me being evident, I now once more make my petition to you, giving a full account of the case in accordance with the decision of the royal scribe and deputy-strategus, and beseech you to give orders that written instructions be sent to the strategus to enforce the payment to me of the provisions at the proper times, and to restrain at length his attacks upon me, which previously were based upon the charge of an illegal claim, but now have the pretext of a law which does not apply to him. For no law permits wives against their will to be separated from their husbands; and if there is any such law, it does not apply to daughters of a marriage by written contract and themselves married by written contract. In proof of my contention, and in order to deprive Chaeremon of even this pretext, I have appended a small selection from a large number of decisions on this question given by praefects, procurators, and chief justices, together with opinions of lawyers, all proving that women who have attained maturity are mistresses of their persons, and can remain with their husbands or not as they choose; and not only that they are not subject to their fathers, but that the law does not permit persons to escape a suit for the recovery of money by the subterfuge of counter-accusations; and thirdly that it is lawful to deposit contracts in the public archives, and the claims arising from these contracts have been recognized by all praefects and emperors to be valid and secure, and no one is permitted to contradict his own written engagements, In this way too he will at length cease from continually troubling the praefecture with the same demands, as you yourself wished in your letter. 19 Extract from the minutes of Flavius Titianus, sometime praefect. The 12th year of the deified Hadrian, Payni 8, at the court in the agora. Antonius, son of Apollonius, appeared and stated through his advocate, Isidorus the younger, that his father-in-law Sempronius had been induced by his mother to quarrel with him and to take away his (Sempronius’) daughter against her will, and that, when she fell ill on being deserted, the epistrategus Bassus, being sympathetically disposed, declared that if they wished to live together Antonius ought not to be prevented. But Sempronius took no notice, and ignoring this declaration sent a petition to the praefect accusing Antonius of violence, to which he received an answer ordering the rival parties to appear. Antonius claimed therefore that, if it pleased the praefect, he should not be divorced from a wife with whom he was on good terms. Didymus, advocate of Sempronius, replied that his client had had good reason for having been provoked. For it was because Antonius had threatened to charge him with incest, and he refused to submit to the insult, that he had used the power allowed him by the laws, and had himself brought the action against Antonius. Probatianus on behalf of Antonius added that if the marriage was not cancelled the father had no power over the dowry any more than over the daughter whom he had given in marriage, Titianus said: ‘The decision depends upon the question, with whom the wife wishes to live. I have read over and signed this judgement.’ 29 Extract from the minutes of Paconius Felix, epistrategus. The 18th year of the deified Hadrian, Phaophi 17, at the court in the upper division of the Sebennyte nome, in the case of Phlauesis, son of Ammounis, in the presence of his daughter Taeichekis, against Heron, son of Petaësis. Isidorus, advocate for Phlauesis, said that the plaintiff therefore, wishing to take away his daughter who was living with the defendant, had recently brought an action against him before the epistrategus and the case had been deferred in order that the Egyptian law might be read. Severus and Heliodorus, advocates (for Heron), replied that the late praefect Titianus heard a similar plea advanced by Egyptian witnesses, and that his judgement was in accordance not with the inhumanity of the law but with the choice of the daughter, whether she wished to remain with her husband. Paconius Felix said, “Let the law be read.” When it had been read Paconius Felix said,“ Read also the minute of Titianus.” Severus the advocate having read “The 12th year of Hadrianus Caesar the lord, Payni 8 (etc.),” Paconius Felix said, “In accordance with the decision of his highness Titianus, they shall find out from the woman,” and he ordered that she should be asked through an interpreter what was her choice. On her replying “To remain with my husband,” Paconius Felix ordered that the judgement should be entered on the minutes. 39 Extract from the minutes of Umbrius, iuridicus. The 6th year of Domitian, Phamenoth ... Didyme, defended by her husband Apollonius, against Sabinus also called Casius : extract from the proceedings. Sarapion :—“Inquire of the witnesses who are Egyptians, amongst whom the severity of the law is untempered. For I declare to you that the Egyptians have power to deprive their daughters not only of what they have given them, but of whatever these daughters may acquire for themselves besides.” Umbrius said to Sabinus :—“If you have already once given a dowry to your daughter, you must restore it.” Sabinus:—“I request ...” Umbrius :—“To your daughter of course.” Sabinus :—“She ought not to live with this man.” Umbrius :—“It is worse to take away (a wife) from her husband (than a dowry from a daughter?)”...

textpart: column

(Translation: from P.Oxy. 2) 2 Copy of a lawyer’s opinion. Ulpius Dionysodorus, ex-agoranomus, lawyer, to his most esteemed Salvistius Africanus, praefect of a troop and judicial officer, greeting. Since Dionysia has been given away by her father in marriage, she is no longer in his power. For even though her mother lived with her father without a marriage contract, and on that account she appears to be the child of a marriage without contract, by the fact of her having been given away in marriage by her father, she is no longer the child of a marriage without contract. It is about this point probably that you write to me, my good friend. Moreover, there are minutes of trials which secure the rights of the daughter against her father in respect of the dowry, and this too can help her. 7 The 22nd year of the deified Hadrian, Mecheir 20. Copy of a decree. “Proclamation of Valerius Eudaemon, praefect of Egypt. Following a most illustrious precedent, the opinion of his highness Mamertinus, and having myself from my own observation discovered that many debtors when pressed for payment refuse to satisfy the just claims of their creditors, and by the threat of bringing a more serious charge, attempt either to evade altogether or to postpone payment, some because they expect to terrify their creditors who perhaps may be induced through fear of the danger to accept less than the full amount, others because they hope that the threat of an action will make their creditors renounce their claims, I proclaim that such persons shall abstain from this form of knavery, and shall pay their debts or use persuasion to meet the just demands of their creditors. For any person, who, when an action for the recovery of a debt is brought against him, does not immediately deny the claim, that is to say does not immediately declare that the contract is forged and write that he will bring an accusation, but subsequently attempts to make a charge either of forgery or false pretences or fraud, either shall derive no advantage from such a device and be compelled at once to pay his debts; or else shall place the money on deposit in order that the recovery of the debts may be assured, and then, when the money action has come to an end, if he has confidence in the proofs of his accusation, he shall enter upon the more serious lawsuit. And even so he shall not escape his liabilities, but shall be subject to the legal penalties. The 5th year of the deified Aelius Antoninus, Epeiph 24.” 18 The 15th year of Antoninus Caesar the lord, Thoth 16. Flavia Maevia having been summoned to defend herself against Flavia Helena and having obeyed, her advocate... said: “We have been posted in the list (of accused persons), we demand our rights in connection with the money claim.” Munatius said: “The money claim is not barred by these new accusations. Otherwise everyone will say that I am your accuser.” 21 And (a copy) of a decree of Similis. Proclamation of Flavius Sulpicius Similis, praefect of Egypt. When I wished to know on what pretext it came about that Egyptian wives have by native Egyptian law a claim upon their husbands’ property through their marriage contracts both for themselves and for their children in very many cases, and the question was disputed for a year, ... that (because) they deposited their marriage contracts at different record-offices, Mettius Rufus sometime praefect ordered that wives should insert copies of their marriage contracts in the property-statements of their husbands, and ordained this by a decree, a copy of which I have appended to make clear that I am following the commands of Mettius Rufus. The 23rd year, Athyr 12. 27 Proclamation of Marcus Mettius Rufus, praefect of Egypt. Claudius Areus, strategus of the Oxrhynchite nome, has informed me that both private and public affairs are in a disorganized condition because for a long time the official abstracts in the property record-office have not been properly kept, in spite of the fact that my predecessors have on many occasions ordered that these abstracts should receive the due corrections. This cannot be done adequately unless copies are made from the beginning. Therefore I command all owners to register their property at the property record-office within six months, and all lenders to register their mortagages, and all others having claims upon property to register them. And when they make the return they shall severally declare the sources from which the property acquired has come into their possession. Wives shall also insert copies in the property-statements of their husbands, if in accordance with any native Egyptian law they have a claim over their husbands’ property, and children shall do the same in the property-statements of their parents, where the usufruct of the property has been guaranteed to the parents by public contracts but the right of ownership after their death has been settled upon the children, in order that persons entering into agreements may not be defrauded through ignorance. I also command all scribes and recorders of contracts not to execute contracts without an order from the record-office, and warn them that not only will failure to observe this order invalidate their proceedings, but they themselves will suffer the due penalty of their disobedience. If the record-office contains any registrations of property of earlier date let them be preserved with the utmost care, and likewise the official abstracts of them, in order that, if any inquiry is made hereafter concerning false returns, those documents and the abstracts of them may supply the proofs. Therefore in order that the use of the abstracts may become secure and permanent, and prevent the necessity of another registration, I command the keepers of the record-offices to revise the abstracts every five years and to transfer to the new ones the last statement of property of each person arranged under villages and classes. The 9th year of Domitian, Domitianus 4.