Papyri.info

sign in

p.oxy.31.2560 = HGV P.Oxy. 31 2560 = Trismegistos 16884DDbDP transcription: p.oxy.31.2560 [xml]

AD 258 Oxy<Lykopolis

r
[- ca.11 -]  ̣αιος ὁ κ[αὶ] Λαῖτος̣ στρατηγὸς Λυκοπολίτου
[Αὐρηλίῳ Χαιρ]ήμονι τ̣ῷ καὶ Σ̣π̣α̣ρτιάτῃ στρατηγῷ Ἑρ-
[μοπολίτου τῷ] φ̣ι̣λ̣τάτῳ χαίρειν.
[- ca.15 -]υπλιος̣ ἢ καὶ ὡ[ς] ἄλλως χρηματίζω̣ν̣
5[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἐκ̣ τ[ῆ]ς πρ̣ο̣νο̣ίας καὶ κελευ-
[- ca.25 -]  ̣[  ̣  ̣ου[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣π̣α̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[- ca.17 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ελη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣αι(*)  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κα  ̣[- ca.10 -]κ̣αι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣[  ̣  ̣]π̣  ̣τηωσ  ̣α  ̣δ  ̣  ̣ω
θη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου Αὐρηλ̣ί̣ῳ Ὡρ̣ι̣γένει τῷ καὶ Ἀπολ̣λωνίῳ
10διαδ̣εχ[ομέν]ῳ τ̣ὴν ν̣ο̣μ̣αρχ̣ί̣αν̣ τῆς Ἀντ̣ινόου π̣όλ̣εως κὰ(*)
ἐκε[ῖ]ν̣ο̣[ς κατὰ τὴ]ν̣ αὐτοῦ ἐπιμέλ̣ε̣ι̣αν εὑρὼν ὁμώνυμον
αὐτοῦ ἄλ̣[λον τιν]α ἰατρὸ̣ν ἀπ[έ]στειλ̣εν ἐνταῦθα. ἐκεῖ-
νος δ̣ὲ ἔ[φη αὐτὸ]ν εἶναι ἐ̣ν̣ κώμ̣ῃ Π̣ώκει τοῦ Κο̣υσσίτ̣ου
ἄν[ω] το̣[ῦ ὑ]π̣ό̣ σ̣ε̣ νομοῦ. εὖ̣ ποιήσεις κατὰ̣ τ̣ὴν π̣ροσο̣ῦ-
15σάν σοι ἐ̣[πι]μ̣έ̣[λε]ι̣αν τ̣οῦτον παραδοὺς Κουλῶτι Θα-
τρῆτος κ[α]ὶ Ἀσ[  ̣]  ̣  ̣ετ̣ι̣ Νείλ̣ου. ἀλλὰ καὶ Πεβων Καλλινίκου
Σαλι  ̣ου  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ρα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηναδ̣[- ca.9 -]  ̣
τα ἐν τῇ εμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣αραδ[- ca.10 -]εισκ[- ca.10 -]  ̣
λοχ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣γνω[  ̣]η̣ρ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τησο̣υσει  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣σ  ̣  ̣κε[⁦ -ca.?- ⁩]
20λε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ου[  ̣  ̣]η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]επ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υδ̣[  ̣  ̣]υ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λιο  ̣[  ̣  ̣  ̣]δωρ̣ο̣[  ̣]  ̣ο̣π̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]θη. (hand 2) ἐρρῶσθ[αί σε] εὔχομαι
φίλτατε
(hand 3?) (ἔτους) ε Αὐτοκ̣[ρατόρ]ων Κ̣[αισ]ά̣ρων Π[ο]υ̣πλίου Λικιννίου Οὐαλεριαν(οῦ)
καὶ Πουπλίο̣υ̣ [Λικ]ι̣ννίου Οὐαλεριανοῦ Γαλλιηνοῦ Γερμανικῶν
25Μεγίστ̣ων Εὐ̣σ̣ε̣β̣ῶν Εὐτ̣[υ]χ̣ῶν κα[ὶ] Π̣[ο]υπλίου Λικιννίου Κορνηλίου
Σαλωνίνου Ο̣[ὐα]λ̣εριανοῦ τ[ο]ῦ ἐπιφαν̣[ε]στάτου Καίσαρος Σεβ̣α̣στῶν.
Μεσορὴ α̣  ̣·
v
Traces

Apparatus


^ r.7. αϊ papyrus
^ r.10. l. κα<ὶ>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.