Papyri.info

sign in

p.oxy.31.2561 = HGV P.Oxy. 31 2561 = Trismegistos 16885DDbDP transcription: p.oxy.31.2561 [xml]

AD 293-305 Oxyrhynchus

r
κυρίῳ ἀδελφῷ Ἡ̣ρ̣κ̣ο̣υ̣λανῷ Ἱ(*)έραξ
εὖ πράττειν.
τὰ μὲν γράμματά σου κομισάμενος, κύριέ μου ἀδελφέ, πανή-
γυριν ἤγαγον. ὡς δὲ καὶ τῷ κυρίῳ μου ἀδελφῷ Ἡλιοδώρῳ
5τῷ πραιποσίτῳ διὰ δ̣η̣μ̣ο̣σ̣ί̣α̣ς ἐπιστολῆς φανερὸν πεποί-
ηκα, χρη  ̣[- ca.9 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ δ̣ι̣ὰ̣ τ̣ὴ̣[ν θεί]α̣ν τύχην
τῶν δεσποτ[ῶν ἡμ]ῶ̣ν̣ [τῶν Σεβαστῶν καὶ τ]ῶ̣ν̣(*) Καισά̣ρ̣ω̣ν̣·
κελεύσεω̣ς̣ δὲ οὔσης τοῦ κυρίου μο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ [δι]ασημοτάτου καθολικο[ῦ]
πέμπειν τοὺς̣ [π]ρ̣[αιπο]σ̣ί̣τους πρ[ό]ς μ̣ε̣ τ̣ὰ̣ς̣ πετιτίονας καὶ
10ὑπʼ ἐμοῦ πρὸς τὴν τάξειν(*) τὴν̣ καθ̣ολικ̣ή̣ν, ἵνα αἱ δηλη-
γ̣α̣τίονες ὑπὸ τοῦ κυρίου μου τ̣ο̣ῦ̣ δ̣ιασημοτ[άτ]ου κ̣α̣θ̣ολικο̣[ῦ]
ἐκπεμφ̣θ̣[- ca.17 -]  ̣  ̣α̣τ̣α  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣τρ̣ατη[  ̣  ̣  ̣]  ̣
προστά̣ξ̣α̣ι̣   ̣  ̣[- ca.30 -]  ̣  ̣εν  ̣  ̣ε
επ̣ιο  ̣[  ̣  ̣[- ca.23 - μίαν τοῦ] δ̣ωνατίου
15γενεθλίου τοῦ δεσπότ̣ο̣υ̣ ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ Μ̣αξιμιανοῦ τοῦ Καίσαρος,
ἄλλην δὲ στιπενδίου καλανδῶν Σεπτεμβρίων, καὶ τὴν
τρείτην(*) σαλγάμου. αἱ μὲν πετιτίονες ἐπὶ τὸν κύριόν
μου τὸν διασημότατον κ[αθολικὸ]ν ἀνηνέχθησαν.
ἐπιδὰν(*) δὲ αἱ λη̣γατίονες(*) ἀ[παν]τ̣ῶσιν, εὐθέως ὑπʼ ἐμοῦ
20δ̣ι̣[ὰ τα]χυδρόμου ἐ̣π̣[ισ]ταλ[ήσοντ]α̣ι. θεοί σε σῴζοιεν
μετ̣ὰ τῶ̣[ν φιλ]τάτων δ̣ι̣ὰ πα̣ν̣[τός].
v
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ ☓ ἀδελφῷ Ἡ̣ρ̣κ̣[ουλανῷ. ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.1. ϊεραξ papyrus
^ r.7. [καὶ τῶν ἐπιφανεστάτ]ω̣ν̣ prev. ed.
^ r.10. l. τάξιν
^ r.17. l. τρίτην
^ r.19. l. ἐπειδὰν
^ r.19. l. <δη>ληγατίονες

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.