Papyri.info

sign in

p.oxy.31.2575 = HGV P.Oxy. 31 2575 = Trismegistos 26935DDbDP transcription: p.oxy.31.2575 [xml]

II-III spc Oxyrhynchus

ἀρχεφόδωι Ταρ̣ουθ̣ίνου ἐποικίου. π[έμ]ψο[ν]
Ἀ̣ν̣δ̣ρ̣[ό]μ̣αχ[ο]ν̣ καὶ̣ Π̣αοῦν γ̣ε̣ρ̣δίους   ̣[  ̣  ̣]  ̣τ̣ι[  ̣]
  ̣[  ̣]υπλουτο[  ̣  ̣]  ̣να  ̣δ̣[  ̣]  ̣ ἐ̣ν̣τ̣υ[χ]ό̣ν[τ]ω̣ν τ̣[ε-]
λ̣ω̣ν̣ῶν βαφικ̣ῆς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.