Papyri.info

sign in

p.oxy.31.2584 = HGV P.Oxy. 31 2584 = Trismegistos 16898DDbDP transcription: p.oxy.31.2584 [xml]

AD 211 Oxyrhynchus

r
Πατ̣κ̣οῦ[ς] ἡ καὶ Σαραποῦς Διο̣νυσίο[υ τοῦ Ἁ]ρ̣π̣οκ̣ρ̣α̣[τ]ί̣ων[ος - ca.13 -]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ρ̣ύγ̣χων πόλεως μετὰ κυρί̣ου̣ [ο]ὗ̣ [ᾕρη]μαι κα  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ε̣οτιδη[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦ τοῦ ν̣ο̣μοῦ στρα̣τ̣ηγοῦ ὑ(*)πὸ̣ Ἀπ̣ολλωνίου \ἐνά[ρχο]υ/ ἐξηγητ[οῦ βουλ]ευτοῦ τῆ̣ς̣ αὐ̣τῆς πό̣λ̣[ε-]
ως κατὰ τὴν ὑ(*)π̣ο̣τεταγμένη̣ν αἴτησιν Διονυσίο̣[υ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τιων̣ος μητρὸς Ἀρ̣ε̣ί̣-
5ας ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως Θέ̣ωνι τ̣ῷ καὶ Ἀμμωνί[ῳ   ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ος γυμ̣να̣σιαρχήσ̣[αν-]
τι βουλευτῇ τῆς α̣ὐ̣τῆς πόλ̣εως̣ διὰ Ἡρακλείδ̣ο̣υ̣ γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣α̣τέως χαίρειν. ὁ̣μ̣ο̣-
λογῶ κ̣α̣τ̣ὰ π̣[ρ]ο̣σ̣φώνησιν Βε̣ιθα̣ρίω̣νος τοῦ καὶ Δημητριανοῦ καὶ Π̣τολεμαίου
ἀσχολουμέ[ν]ων̣ ὠνὴν τῆς ἐν τῇ Ὀξυρύ̣γχων πόλει κολλυβιστικῆς
δραπέζης(*) μεμισθωκέναι σο̣ι̣ εἰς ἔτη πέντε ἀπὸ τ̣[ο]ῦ εἰσι̣όντος εἰκοστοῦ
10ἔτους τὰς ὑπ̣α̣ρχούσας μου̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ Σ̣ε̣νεψαὺ ἀρούρας ἓξ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ κοινωνικῶ̣ν̣
πρὸς τὸν ἀδελφόν μου Πρόκ̣λ̣ον ἀρουρῶν δώδε̣κ̣α̣ ὥστε σ̣[πεῖρα]ί̣ δαι(*) καὶ
ξυλαμῆσαι ο̣ἷς ἐ̣ὰ̣ν αἱρῇ χωρ̣ὶς̣ ε̣ἰσ̣ά̣τεως(*) κα̣ὶ \ὀ/χομεν[ίο]υ(*) φόρ[ο]υ ἀ̣π̣ο̣τάκ[το]υ κ[α-]
τʼ ἔτος ἀργυρίου δραχμῶν δια̣κοσίων, τὰς δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῆς ὅλης̣ πεντα-
ετίας ἀργυρ̣ίου δραχμὰς χε[ιλί]ας(*) αὐτότι(*) ἀπεσχηκέναι με παρὰ σοῦ δ[ι]ὰ
15τῶν αὐτῶν ἀσ̣χ̣ο̣λουμέν̣ων τὴν τρά̣παιζαν(*) ἐκ πλή̣[ρο]υς τῶν τ[ῆ]ς γῆς κα-
τʼ ἔτος δημοσίων ὄντων πρός σε τὸν Θέωνα τὸν καὶ Ἀμμώνιον. ἐὰν δέ τι[⁦ -ca.?- ⁩]
ἄβροχος γένητ̣α̣ι̣ παραδεσχθ\ή/σε̣[τ]α̣ί(*) σοι τοῖς ἑξῆς ἔτεσι νειλοβρόχῳ καὶ ἐ-
πάναγκον β̣εβαιώσω σ̣ο̣ι̣ τ̣[ὴν] μ̣ισθοαποχὴν ἐπ̣ὶ̣ τὸν πενταετῆ χρόνον
[πά]σῃ β̣εβαιώσ̣ει ἢ ἐκ̣τίσω(*) σοι ὃ̣ ἔ̣σχον ἀργύριο̣ν διπλ̣[ο]ῦ̣ν τῆς πράξεώς σοι οὔση(ς)
20παρά τε̣ ἐμοῦ καὶ ἐκ̣ τῶν ὑπαρχό̣ν̣των μοι πάντων̣, ἐ̣ξ̣ο̣υ̣σίας σοι̣ ο̣ὔσ̣η̣ς ἀπ̣ὸ̣
τοῦ νῦν ὁπόταν α̣ἱ̣ρ̣ῇ διὰ σεαυτοῦ παραθέσθαι διὰ τοῦ τῶν ἐγκ̣τήσεων βιβλιο-
φυλακ[ί]ο̣υ τὸ δίκα̣ι̣[ο]ν̣ τ̣ῆσδε τῆς μισθοαποχῆς ἥτις ἐστιν κ̣υρία. (ἔτους) ι̣θ Αὐτοκρά̣τ̣ο̣\ρ̣ο̣ς̣/
Καίσαρος(*) Μάρκο̣υ̣ Α̣ὐ̣ρηλίου Ἀντωνίνου ⟦καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα⟧ Βρετταν̣ι̣κ̣(οῦ)(*)
Με̣γ̣ί̣σ̣το̣υ̣(*) Εὐσεβο̣ῦ̣ς̣(*) Σεβαστο̣ῦ̣(*) Παχὼν η̣(*)· ἐστι δὲ τῆς αἰτήσεως τ̣ὸ̣ ἀντί[γ]ρ̣[αφον.]
25Ἀπο̣[λλ]ωνίῳ ἱ(*)ερ̣ῖ̣(*) ἐ̣ν̣άρχῳ ἐξηγητῇ βουλευτῇ τῆς Ὀξυρυγχειτῶν πό[λεως]
π̣[α]ρ̣[ὰ] Π̣α̣τ̣κ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ς̣ τ̣ῆ̣ς καὶ Σα̣ρ̣α̣[π]ο̣ῦ̣τος Διονυσίου μητρὸς   ̣  ̣υ̣ρε  ̣φ  ̣  ̣  ̣
ἀ̣π̣ʼ Ὀξυρύγχων π̣ό̣λ̣[ε]ω̣ς. βο̣[υλο]μ̣έ̣νη μισθ̣ο̣α̣π̣[ο]χ̣[ὴν] θ̣έ̣σθαι Θέωνι τῷ
καὶ Ἀμμωνίῳ γ̣υ̣μ̣ν̣ασιαρ[χ]ή̣σαντι βουλευτῇ τῆς̣ [α]ὐτῆς π̣ό̣λεως ὧν
ἔχω περὶ Σενεψα̣ὺ τοῦ αὐτοῦ [Ὀξυ]ρυγχείτου νομοῦ ἀρου̣ρ̣ῶν ἓξ ο̣ὐ̣σ̣ῶ̣ν̣
30ἀ̣π̣ὸ̣ ἀρουρῶν δ̣ώ̣δεκα κοιν̣[ω]ν̣ικ̣ῶν πρὸς τὸν ὁμογνήσιόν μο[υ] ἀ-
δ̣ελφὸν̣ Πρόκλ̣ον ἐπὶ π̣[εν]τ̣[αετῆ χ]ρ̣[ό]ν̣ον ἀπὸ̣ [τ]οῦ εἰσιόντος ε̣ἰ̣κ̣ο̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣
[ἔτου]ς̣ [  ̣  ̣]  ̣ον ε̣ἰ̣ς̣ ὅλη̣ν̣ [τὴν πεντα]ετίαν ἀ̣[ργυρί]ου δραχμῶν χε̣ι̣λ̣ί̣-
[ων](*)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
v
[⁦ -ca.?- ⁩ μι]σ̣θ̣α̣π̣ο̣χὴ (ἀρουρῶν) ϛ διὰ τρα(πέζης)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣θ  ̣ις  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣] v,ms
Traces

Apparatus


^ r.3. ϋπο̣ papyrus
^ r.4. ϋπ̣ο̣τεταγμενη̣ν papyrus
^ r.9. l. τραπέζης
^ r.11. l. τε
^ r.12. l. ἰσάτεως
^ r.12. corr. ex ⟦ε⟧
^ r.14. l. χ[ιλί]ας
^ r.14. l. αὐτόθι
^ r.15. l. τράπεζαν
^ r.17. l. παραδεχθήσε[τ]αί
^ r.19. l. ἐκτείσω
^ r.22-23. D. Hagedorn, Tyche 26 (2011) 298 (Korr.Tyche 712) : Αὐτοκρά̣τ̣ο̣\ρ̣ο̣ς̣/ | Καίσαρος prev. ed.
^ r.23. corr. ex
^ r.24. corr. ex με̣γ̣ι̣σ̣των
^ r.24. corr. ex ευσεβων
^ r.24. corr. ex σεβαστων
^ r.24. BL 12.146 : Παχὼν̣   ̣  ̣ prev. ed.
^ r.25. l. ἱερεῖ : ϊερ̣ι̣ papyrus
^ r.32-33. l. χιλί |[ων]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.