Papyri.info

sign in

p.oxy.31.2589 = HGV P.Oxy. 31 2589 = Trismegistos 16903DDbDP transcription: p.oxy.31.2589 [xml]

AD 159 Oxyrhynchus

Ὡρίω̣ν̣ Α̣ρ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ι̣ς̣ σ̣ι̣[τολόγ]ο̣ι̣ς ἄνω τοπαρχ(ίας)
Μονίμου τόπω̣ν̣ [χ]αίρι̣ν̣(*). [δια]σ̣τ̣ε̣ί̣λ̣ατε
ἃ̣ς ἔχετέ μου ἐν̣ θ̣έματι πυροῦ γενήμ(ατος)
τοῦ κβ (ἔτους) Ἀντω̣ν̣[ί]νου καίσαρος τοῦ κυρίου
5Ἡρακλ̣ίδους(*)   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣υ ἀρτά̣βα̣ς δέκα(*) ὀκτὼ
γ(ίνονται) (ἀρτάβαι) ιη. (ἔτους) κγ Ἀντω̣ν̣ί̣ν̣ου κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς τοῦ κυρίου
μηνὸς Ἁδριανοῦ ι̣α̣.
(hand 2) Α(  ) σεσημ(είωμαι)

Apparatus


^ 2. l. [χ]αίρειν
^ 5. l. Ἡρακλείδῃ
^ 5. corr. ex

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.