Papyri.info

sign in

p.oxy.33.2674 = HGV P.Oxy. 33 2674 = Trismegistos 16879DDbDP transcription: p.oxy.33.2674 [xml]

AD308 Oxyrhynchus

(*)πατείας τῶν δεσποτῶν ἡ̣[μῶ]ν̣ [αὐ]τοκρατόρων [ -ca.?- ]
Μαξιμιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ ἕβδ̣[ο]μ̣ο̣[ν] π̣ρ̣ὸ̣ τεσσάρων [ -ca.?- ]
Οὐαλερίῳ Οὐι(*)κτωρίνῳ τῷ διασημοτάτῳ ἐπ[ά]ρ̣[χῳ -ca.?- ]
Ὀξ(υρυγχι)τῶν πόλεως. ὁ κύριός μου διασημότατος κ[ -ca.?- ]
5βιας δ  ̣  ̣  ̣μ̣ων τῶν στρατηγῶν \καὶ τοῦ σκρείβα/ ἀνακόπτειν μάλιστα[ -ca.?- ]
εἰς ἐ̣[μ]ὲ̣ ἀπὸ κληρονομίας τῶν γονέων μου ταπ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣πληρου  ̣αν οἱ ὠνησάμενοι ἀλλʼ οὐκ οἶδʼ   ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ εἶρξέν με εἰς τ[ὸ] δημοσι[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣νησ̣[  ̣]μ̣ενους ⟦απο⟧ πλ  ̣[  ̣]ιν τὰ ὑ(*)περε  ̣[ -ca.?- ]
10καὶ ὤ̣νησιν [κ]α̣ὶ̣ ἐσχηκότων τ[ὴν] ἡσυχίαν̣. ἡ̣ γὰρ̣ [ -ca.?- ]
ξέν μ̣ο̣ι τὰ προσόντα τῇ πενί[ᾳ] μ̣ου δίκαια̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ γεωργούντω̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]υ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ιζον[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ποιήσασθαι προς  ̣[- ca.10 -]φα[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἀλλʼ [ἐ]πειδὴ ὁ προκιμ[- ca.16 -]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15επι̣παροντος χω  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1. ϋπατειασ papyrus
^ 3. ουϊκτωρινω papyrus
^ 9. ϋπερε  ̣[ -ca.?- ] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.