Papyri.info

sign in

p.oxy.34.2709 = HGV P.Oxy. 34 2709 = Trismegistos 16582DDbDP transcription: p.oxy.34.2709 [xml]

AD202-07 Oxyrhynchus

Ἀνδροσθένει τῷ κα[ὶ] Ῥ̣ούφῳ
στρα(τηγῷ) Ὀξ(υρυγχίτου)
παρὰ Δημαρίου Ἀπίωνος τοῦ Δω-
ρίων[ο]ς, μητρ̣ὸ̣ς Ἑλένης, ἀπʼ Ὀξυ-
5ρύγχω̣ν̣ π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς, μετὰ κυρίου
τοῦ πατρὸς Ἀπίωνος Δωρίω-
νος, μητρὸς Κλευπαροῦ̣τος, ἀπὸ
τῆς αὐτῆς π̣ό̣λ̣ε̣ως· ὁ ἀν̣ή̣ρ μου,
Δι̣[ο]ν̣ύσιος ὁ καὶ Σαραπίων Ἀπολ-
10λωνί̣ο̣υ, μητρὸς Σ̣ι̣ν̣θ̣[ώ]νιος,
ἀπὸ τῆς αὐτῆς π[ό]λεω[ς], ἐτελεύ-
[τησ]ε̣ τ̣ῇ διελθούσῃ [δευτέ]ρᾳ(*)
ἀδι̣[ά]θετος ἐπὶ κληρονόμοις
ἀφή̣λ̣ι̣ξ̣ι̣ α̣ὑ̣τοῦ ἐξ ἐμοῦ τέκνοις,
15Ἑρμῇ καὶ Ἡ̣ρα̣ί̣δ̣ι. ἐπιδίδουσα
οὖν τὸ β[ι]β̣λ̣είδιον(*), ἀξιῶ ἐπιστε̣ῖ-
λαι τῷ τῆς π̣[ό]λ̣ε̣ω̣ς̣ γραμ̣ματεῖ
ἐπί̣τρ[ο]πον τ̣[ῶν] ἀφηλίκ̣[ω]ν κατα-
στῆσαι πρὸς τ[ὸ] μ̣ηδὲν α[ὐ]τοῖς
20παραπολέσθαι. (ἔτους) ι̣δ̣(*) Αὐ[τ]ο̣κρατόρω[ν]
Κα̣ισάρων Λο̣υ̣κίου Σεπτ̣[ι]μ̣ίου
Σε̣ο̣[υή]ρ̣ο̣υ̣ Ε̣ὐσε̣β̣οῦς Π[ε]ρ̣τ̣ί̣νακος
Ἀραβ̣[ικοῦ Ἀ]δ̣ια̣βηνικοῦ Παρθικοῦ
Μεγί̣σ̣τ̣ο̣υ̣ κα̣[ὶ] Μ̣ά̣ρκου Αὐρηλίου
25Ἀντ̣ωνίνο̣[υ] Εὐσεβοῦ[ς Σ]ε̣β̣ασ[τῶ]ν̣
⟦καὶ Που̣β̣λ[ίο]υ Σ̣ε̣π̣τ̣ι̣μίου Γ̣έ̣τ̣α̣⟧
Καίσαρος Σεβ̣[α]στοῦ· Μεχεὶρ κδ.
(hand 2) Δημ̣άριον [Ἀπί]ωνος [ἐπ]ιδέδω-
[κ]α. Ἀπίων [Δ]ω̣ρίων̣ος ἐπι-
30γέγραμαι(*) τ̣[ῆ]ς̣ θυγατρός μο[υ]
κύριος, κ̣α̣[ὶ] ἔγραψα [ὑπ]ὲρ αὐτῆς
[μὴ εἰ]δυίης γράμματα.

Apparatus


^ 12. BL 6.111 : [  ̣ ἡμέ]ρᾳ prev. ed.
^ 16. l. β[ι]βλίδιον
^ 20. BL 8.261 : [ι]  ̣ prev. ed.
^ 29-30. l. ἐπι|γέγραμμαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.