Papyri.info

sign in

p.oxy.36.2763 = HGV P.Oxy. 36 2763 = Trismegistos 16554DDbDP transcription: p.oxy.36.2763 [xml]

AD253/4 Oxyrhynchus

Αὐρηλίῳ Πο̣σ̣ιδῶν̣ι(*) στρ(ατηγῷ) Ὀξυ̣-
ρυγχείτου
Αὐρήλιοι Θέων ὁ καὶ Ἀμμώ-
νιος Εὐδαίμονος μητρὸς Ἀπολλω-
5νίας καὶ Θῶνις Θώνιος μητρὸς
Διογενίδος ἀμφότεροι ἀπʼ Ὀ̣ξ̣υ̣-
ρύγχων πόλεως. ὀμνύομεν
τὴν \τῶν κυρίων ἡμῶν/ Πουπ̣λ̣[ίω]ν Λικιννίου
\Οὐαλ̣ε̣ρ̣ι̣α̣ν̣[οῦ]/ καὶ Γαλλιην̣[οῦ καισ̣ά̣ρων⟧ \Σε̣β̣α̣στῶν/
10Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ ⟦Ε̣ὐ̣τ̣υ̣χ̣ῶν⟧ \τ̣ύ̣χ̣η̣ν̣/ ἑ̣κουσίως
καὶ αὐθα̣ι̣ρέτ̣[ω]ς̣ ἐ̣ν̣γ̣υ̣ᾶσθαι
Αὐρήλιον Ἡ̣ρᾶν Διογένους
φύλαρχον ὃν καὶ παρα-
στή̣σ̣ο̣μεν ὁπόταν ἐπιζητη-
15θῇ ἢ ἔνοχοι εἰη̣μεν(*)
τῷ ὅρκῳ.
(ἔτους) α Αὐτοκρατόρων κ̣α̣ι̣σ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣
Πουπλίου Λικιννίου.

Apparatus


^ 1. l. Πο̣σ̣ιδων̣ί<ῳ>
^ 15. l. εἶμεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.