Papyri.info

sign in

p.oxy.36.2765 = HGV P.Oxy. 36 2765 = Trismegistos 16556DDbDP transcription: p.oxy.36.2765 [xml]

AD 304 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὑπ]η̣ρε̣σ̣ί̣α̣ν̣ <τοῦ> σ̣τ̣ρ̣ατηγοῦ̣ τ̣οῦ̣ ἐ̣ν̣[εστῶτος]
κ (ἔτους) καὶ ἐννεακαι(δεκάτου) καὶ ιβ (ἔτους) ὀμνύω τὴν̣
τῶν̣ κυρίων ἡμῶν Αὐτοκρ̣ατόρων
5Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ(ῶν)
καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν
ἐπιφανεστάτων Καισάρων τύχ̣ην ἀν-
τι̣λ̣ήμψεσθαι τῆς̣ δηλο̣υ̣μέ̣νης
(*)πηρεσίας καὶ ἐκτελέσιν(*) τ̣α̣ύτην ἐν-
10φα̣νὴς ὢν ὑ(*)πακούω̣ν τ̣οῖ̣ς̣ ἐπι̣τασ-
σομένοις μοι ἀδιαλήπ̣[τω]ς(*) εἰς τὸ
ἐν μη̣δενὶ μ̣εμφθῆνα̣[ι] ἢ ἔ̣ν̣[ο]χ̣ο̣[ς]
[εἴη]ν̣ τ̣ῷ̣ θ̣ε̣[ί]ῳ [ὅ]ρ̣κ̣ῳ̣. π̣α̣[ρέσχον δὲ]
[ἐμαυτοῦ ἐγγυητὴν Αὐρ(ήλιον) Ἄδραστον ἀπὸ]
15τ̣ῆ̣ς̣ αὐτῆ̣[ς πόλεως πα]ρ̣όντ̣α̣ καὶ εὐ̣[δο-]
κοῦν̣τα.
(ἔτους) κ καὶ (ἔτους) ἐννεακαι(δεκάτου) τῶ̣ν̣ κ̣υ̣ρ̣ίων̣ [ἡμῶν]
Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιαν[οῦ] Σ̣ε̣βαστῶν καὶ
(ἔτους) ιβ τῶ̣ν̣ κυρίων ἡμ̣ῶ̣ν Κωνστ̣α̣ν̣τίου καὶ
20Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστά̣τ̣ων Καισάρων̣
Χοιὰκ κγ.
(hand 2) Αὐρήλιος Σαραπιακὸς ὤμ̣ο̣σα τὸν ὅρκον.
Αὐρ(ήλιος) Ἄδραστος ἐνγυ(ῶμαι) αὐ̣τ̣[ὸν] ὡ̣ς̣ πρ̣ό̣κ(ειται).
Αὐ̣ρ̣(ήλιος)   ̣  ̣  ̣  ̣ ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) α(ὐτῶν) μὴ
25εἰδ(ότων) γρ(άμματα).

Apparatus


^ 9. ϋπηρεσιασ papyrus
^ 9. l. ἐκτελέσειν
^ 10. ϋπακουω̣ν papyrus
^ 11. l. ἀδιαλείπ[τω]ς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.