Papyri.info

sign in

p.oxy.36.2772 = HGV P.Oxy. 36 2772 = Trismegistos 16563DDbDP transcription: p.oxy.36.2772 [xml]

AD10/11? Oxyrhynchus

r
[⁦ -ca.?- ⁩] Iulios · Lepos Archibio · collybiste
chaerein · poeson · moe · para
Arpochrationi · collybiste
argyṛịu · drachmas · chilias

5[  ̣]enacosias · penteconta
[trei]ṣ · g(inontae) dr(achmae) mcmliii [  ̣] etọs
x̣ḷ [  ̣] Caẹsaros · Pachon · iii
v
[⁦ -ca.?- ⁩] α [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.1. · papyrus
^ r.2. · papyrus
^ r.3. · papyrus
^ r.4. · papyrus
^ r.5. · papyrus
^ r.6. · papyrus
^ r.7. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.