Papyri.info

sign in

p.oxy.42.3023 = HGV P.Oxy. 42 3023 = Trismegistos 67316 = LDAB 8633DDbDP transcription: p.oxy.42.3023 [xml]

IIspc Oxyrhynchus

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣]α  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ματο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ασσου εν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]θεναν  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[καῖσα]ρ εἶπεν. λεγε̣σθω
[  ̣  ̣  ̣  ̣]φ̣ο̣σ̣  ̣  ̣  ̣α̣ναγ̣ει
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣ουτ  ̣[  ̣  ̣]ψ̣η
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ροση̣  ̣[  ̣]θ̣ε̣ν
[  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣κοστουφ[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣]  ̣ναπωνιν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ει με υπομν  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣ ἐπεὶ καὶ τυρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]μ̣νημα μοι δ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]και̣ ⟦μ⟧περι\ε/με  ̣[  ̣  ̣  ̣]
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
κη[ -ca.?- ]
καῖσα[ρ] εἶπεν. τ̣ι̣λ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5Ἀντ̣ι̣ο̣χεῖς προς[  ̣  ̣  ̣]
τὸ δικαίωμα
Κλαύδιος Ἀτιλιανὸς [ἀπε-]
κρίθη. θειότατε αὐτ[ο-]
κρατόρων, πιστευε[ -ca.?- ]
10[τού]τῳ τῷ δικαιώμ[α-]
[τι] ὡς ἀληθῖ(*) ὄντι καὶ

Apparatus


^ 2.11. l. ἀληθεῖ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.