Papyri.info

sign in

p.oxy.43.3088 = HGV P.Oxy. 43 3088 = Trismegistos 15968DDbDP transcription: p.oxy.43.3088 [xml]

AD 128? Oxyrhynchus

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μετ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
ἔργον, γ̣ε̣[ιν]ωσκέ̣τω(*) ὅτι οὐκ ἔσται
ἀζήμιος. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι.
5(ἔτους) ιβ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ
Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ, Φαμενὼθ κε.
——
ἀντίγρ(αφον). Φλάυι̣ος Τιτιανὸς Ὀξυρυγ̣χ̣ε̣ιτῶν
τῇ πόλει χαίρειν.
ἀποδέχομαι ὑμᾶς τὴν πατρί̣δ̣α̣
10κοσμεῖν προῃρημένο̣υ̣ς̣ κ̣αὶ ἐ̣π̣ι̣τ̣ρ̣[έ]π̣ω̣
κατασκευάζειν τὸ βαλανεῖο̣ν̣ ἔ̣κ̣ τε
τῶν ἤδη σ̣υ̣νειλεγμένων χρη-
μάτων, ὥς̣ φατε, καὶ ἐξ ὧν̣ ἄν   ̣  ̣  ̣
ἐπιδῷ τω  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ε̣κ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣
15τιμουμε[  ̣  ̣  ̣· ἐρρῶ]σ̣θ̣αι ὑμᾶ̣ς̣ [εὔχομα]ι̣.
(ἔτους) ιβ αὐτοκρά[τορος Καίσαρο]ς̣ Τρα̣ι̣α̣ν̣[οῦ]
Ἁδριανοῦ [Σεβαστοῦ,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κη̣.
v
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ (hand 2) Ἡρακλεοπολ(  )

Apparatus


^ r.3. l. γιγνωσκέτω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.