Papyri.info

sign in

p.oxy.43.3107 = HGV P.Oxy. 43 3107 = Trismegistos 15985DDbDP transcription: p.oxy.43.3107 [xml]

AD 238 Oxyrhynchus

[⁦ -ca.?- ⁩] Ἡ̣ρῴου
[(ἔτους) δ] Γ̣α̣ΐ[ων] Ἰουλίων Οὐήρων Μα̣[ξιμίνου]
[καὶ Μα]ξίμ[ου υἱ]οῦ Γερμανικῶν Μεγίσ̣[των Δακι-]
[κ]ῶ̣[ν Με]γίστων̣ [Σ]α̣ρ̣μ̣ατικῶν Μεγίστων [Καισά-]
5[ρων] τῶν κυρί̣ω̣ν̣, Τῦβι ι. διέγρ(αψαν) πρ(άκτορσιν) [ἀργ(υρικῶν) μητρο(πόλεως)]
[ἀμ]φ̣(όδου) Ἡ̣ρ̣ῴ̣ο̣υ̣ Ἐπάγαθος καὶ Θῶνις κ[αὶ Σαραπάμ-]
[μων κ]α̣ὶ̣ Ἀ̣χ̣ι̣λλεύς, δο(ῦλοι) οἱ δ, χωμ(ατικοῦ) γ (ἔτους)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣\/ τοῦ ἐνεστ(ῶτος) δ (ἔτους) (δραχμὰς) τριάκοντα δύο, (γίνονται) [(δραχμαὶ) λβ.]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ⁦ vac. ? ⁩ Αὐρήλ(ιος) Εὐσεβ(  ) σ[εση(μείωμαι).]
10[καὶ] τ̣ῇ ιβ τοῦ Φαρμο(ῦθι) μη(νὸς) οἱ α(ὐτοὶ) λα̣[ογρ(αφίας) ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ρ̣γ(υρίου) (δραχμὰς) εἴκοσι, (γίνονται) (δραχμαὶ) κ. ὁ α(ὐτὸς) σεσ̣η̣(μείωμαι). [⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
⁦ vac. ? ⁩
[(ἔτους) α Μάρκο]υ̣ Ἀ̣ν̣τωνίου Γορδιανο[ῦ Ῥωμανοῦ]
[Σεμπρωνι]α̣νοῦ Ἀφρικανοῦ καὶ Μ[άρκου]
[Ἀντ]ω̣νίου [Γ]ο̣ρ̣δ̣ι̣α̣νοῦ Ῥωμανοῦ Σε̣[μπρωνιανοῦ]
15[Ἀφρι]κ̣ανοῦ Καισ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣ τῶν κυ[ρίων,]
[Π]αῦν̣[ι] ιθ. διέγρ(αψαν) πρ(άκτορσιν) ἀργ̣(υρικῶν) μητρο(πόλεως) ἀ[μφ(όδου) Ἡρῴου]
Ἐπάγαθος καὶ Θῶνις καὶ Σαραπάμμ̣[ων καὶ]
[Ἀχι]λ̣λ̣εύς, οἱ δ δοῦλ(οι), λαογρ(αφίας), ὑικ(ῆς), ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[τοῦ αὐτ]ο̣ῦ̣ α (ἔτους) ἀρ̣γ(υρίου) (δραχμὰς) τριάκοντα ἑπ[τά,]
20[(γίνονται) (δραχμαὶ) λζ]   ̣. Αὐρήλ(ιος) Εὐσεβ(  ) σεση(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.12.10997 [xml]


[Reprinted in: p.oxy.43.3107] POxy 43,3107

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.