Papyri.info

sign in

p.oxy.43.3113 = HGV P.Oxy. 43 3113 = Trismegistos 15991DDbDP transcription: p.oxy.43.3113 [xml]

ca. AD 264/5 Oxyrhynchus

r
Γαΐῳ Κλαυδίῳ Φίρμῳ ἐπάρχῳ ἐγύπ[του](*)[⁦ -ca.?- ⁩]
π[α]ρὰ Αὐρηλίου Θέωνος τοῦ καὶ Ζωί(*)λ̣[ο]υ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀ̣π̣ʼ Ὀξυρύνχων πόλεως. δικα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]φ̣θονος. πένδε(*) γὰρ τέκνω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σαν ἐκ τῶν νόμων και  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]φη ἐν διαθήκαις ουδεο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ήρου τοῦ καὶ Διονυσίου υ(*)ἱοῦ σα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]νοήσαντος τὰ προσόντα   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ αὐτοῦ τέκνων ἐπιτρα̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ αὐτοῦ Σαβινιανοῦ κ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]ς κατελιπ̣το(*) ἐκδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος γένους αὐτῶν ἀλλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]στοργότερον προσε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣θεν ἐπʼ ἐμὲ τὸ̣ν̣ μητε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ μέτριόν τε παντελῶς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων παίδων \μου/ διατροφαῖς \κ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]/ κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν̣ σοι, κύριε, διὰ βιβλιδίων [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ πρε]σβύτης τυνχάνω καὶ ὅτι   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ας μοι ἐνέχεσθαί μαι(*) τηστ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος ἐμαυτὸν ὑ(*)ποδίγνυμι(*) τα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουμενων πρὸς αὐτοὺς κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ς̣ \μητρὸς/ τῶν ἀφηλίκων μητε[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αυτης τῆς μητρὸς προσε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ π̣ρ̣ὸ σοῦ τὰ αὐτοῖς τῶν υ(*)  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣θαι ἐξαρκ  ̣  ̣με τε προστα[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν χρέα πάμπολλα ὄντα ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ παραδοθῆναί μοι τα̣  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣η οἰκίᾳ ἐνδομενίας καὶ εἰ τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ι(*)ληφ̣α  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ην  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
v
30(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Πούπλιος Λικίννιο̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.1. l. Αἰγύπ[του]
^ r.2. ζωϊλ̣[ο]υ̣ papyrus
^ r.4. l. πέντε
^ r.7. ϋιου papyrus
^ r.11. corr. ex
^ r.11. l. κατελέλειπτο
^ r.19. l. με
^ r.20. l. ὑποδείκνυμι : ϋποδιγνυμι papyrus
^ r.24. ϋ papyrus
^ r.29. ρ̣ϊληφ̣α papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.