Papyri.info

sign in

p.oxy.43.3149 = HGV P.Oxy. 43 3149 = Trismegistos 34841DDbDP transcription: p.oxy.43.3149 [xml]

V spc? Oxyrhynchus

r
† ἐγὼ̣ γράφ-
ω σοι, ἄπ̣α Θέ-
ων, Ἡρᾶ̣ς χρ̣-
ητιανὸς(*) ἐν̣
5κυ(ρίῳ) θ(ε)ῷ χέρειν(*).
ἔπενψα(*) π̣ρ̣[ὸ]ς̣
σ̣ὲ̣ τὸν σὸ̣ν δοῦ-
λο̣ν Ἑορτάσιον.
9κατ̣[ὰ] τὴ̣ν̣ σ̣υ̣ννήθιαν(*) χάρι-
σον αὐ̣τῷ εἴ τι
ἂν ἔχε̣ις. ταῦτ-
α εὑβρισκις(*)
παρὰ τοῦ κ̣υ̣(ρίου)   ̣  ̣
15ε  ̣ε χρ.
v
Traces

Apparatus


^ r.3-4. l. χρ|ι<σ>τιανὸς
^ r.5. l. χαίρειν
^ r.6. l. ἔπεμψα
^ r.9-10. l. συν|ήθειαν
^ r.13. l. εὑρίσκεις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.