Papyri.info

sign in

p.oxy.44.3166 = HGV P.Oxy. 44 3166 = Trismegistos 15928DDbDP transcription: p.oxy.44.3166 [xml]

AD 187 Oxyrhynchus

r
(hand 1) Διονυσ[ίῳ κ]οσμητεύσαντ[ι]
καὶ Ἡ̣ρακ̣[λε]ίδῃ ἀγορανομήσ̣αν̣-
τι ἀμ̣φοτ[έρο]ι̣ς̣ αἱρεθ̣εῖσι πρὸς τῇ
λύσι(*) τῶν̣ [δ]ιαθ̣η̣κῶ̣ν ⁦ vac. ? ⁩
5παρ[ὰ] Π̣τ̣[ο]λε̣μαίου̣ Διογένους τοῦ
καὶ Πτο[λεμ]α̣ίου Πτολ̣εμαίου
μη[τ]ρὸς Ἀ̣[π]ο̣λ̣λ̣ωνοῦτος ἀ̣πὸ κώ-
μη̣ς Θώλ̣θ̣ε̣ω̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ κ̣ά̣τ̣ω̣ τ̣ο-
παρχίας. [ὁ] κατὰ πατέρα̣ μου πάπ-
10πος Πτο̣[λ]εμαῖος Π̣τ̣ολεμαίο̣υ
τοῦ Μ̣η̣ν̣ᾶ̣τος̣ μητρὸ̣ς Ἀπο̣λ̣-
λωνοῦτ̣ο̣ς̣ ἀπὸ τῆς αὐτῆς
Θ̣ώ̣λ̣θεω̣ς̣, θέμενος διὰ τοῦ
τῆς Ταλαὼ̣ γραφίου(*) τῷ κε (ἔτει)
15Α̣ὐ̣ρ̣η̣λίου̣ [Κ]ομμόδου Ἀντωνί̣ν̣ο̣υ̣
Καίσαρος τ̣ο̣ῦ κυρίου Τῦβι ἐπὶ σ̣φ̣ρ̣[α-]
γείδων(*) δ[ια]θήκην, ἐ̣τ̣ελεύτησεν.
ὅθεν ἐ̣π̣ι̣φ̣έ̣ρων τὸ ταύτης ἐκ̣-
δόσιμ[ο]ν̣ ἀ̣ξ̣ι̣ῶ̣ λυθῆναι παρ̣[όν-]
20των πρὸς τ̣ὴ̣ν λύσιν ἀπὸ τῶν
μαρτύρων Παντωνύμου Παυ-
σείριος καὶ Θώνιος Σαραπᾶτος
καὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]έ̣ν̣ους Διογ̣έ̣νους καὶ Ἡ̣-
φαιστίωνος Ἁρθώτου τοῦ Πεκύ-
25σιος τῶν δ ἀπὸ τῆς αὐτῆς Θώλ-
θεως. δ̣ιέγραψα δὲ τὰς ἐπὶ τὸ αὐ-
τ̣[ὸ] τ̣ῆ̣ς̣ λύ[σε]ω̣ς̣ (δραχμὰς) ιϛ. (ἔτους) κη Αὐτοκράτ̣(ορος)
[Καίσ]α̣ρος Μ̣ά̣ρ̣κ̣ο̣υ̣ Αὐρη̣λίου Κομμ(όδου)
[Ἀντ]ω̣[νίν]ου Ε̣υ̣σ̣[ε]β̣ο̣ῦ̣[ς] Εὐτ̣υχο̣ῦ̣ς
30[Σεβα]σ̣τοῦ Ἀ̣ρ̣μ̣ε̣ν̣ι̣ακοῦ Μηδικοῦ̣
[Παρθικοῦ Σαρμ]α̣τ̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ Γ̣ε̣ρ̣μα̣νικοῦ
[Μεγίστου Βρετα]ν̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣, Θὼθ [  ̣  ̣].
[(hand 2) Πτολεμαῖος Διογέ]ν̣ο̣υ̣[ς] ἐπιδ̣έδω-
[κα].
v
35(hand 3) συ̣ν̣κολ̣λ̣ή̣σ̣ι̣μ̣ο̣ν̣ λ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.4. l. λύσει
^ r.14. l. γραφείου
^ r.16-17. l. σφρ[α]|γίδων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.