Papyri.info

sign in

p.oxy.44.3182 = HGV P.Oxy. 44 3182 = Trismegistos 15946DDbDP transcription: p.oxy.44.3182 [xml]

AD257 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[(hand 1) ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ χαίρε̣[ι]ν̣.
[οἱ] ἀ̣π̣ὸ τῆς τ̣ῶ̣[ν ἐ]νταῦθα κρα̣τ̣ίστης βουλῆ̣ς
[διὰ Α]ὐ̣ρηλ(ίου)   ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ο̣ῦ καὶ Πτο[λ]ε̣μαίου γυμ(νασιαρχ ) καὶ ὡς
5[χρη](ματίζει) ἐνάρχ̣[ου π]ρ̣υτάνεως̣ ⁦ vac. ? ⁩
[ἐπέ]στειλάν μ[ο]ι δη̣λ̣ο̣ῦν̣τ̣ες [δ]εῖν σε γυμ̣ν̣α-
[σια]ρ̣χεῖν τῇ δ τῶν ἐ̣π̣αγομένων
κατὰ τὸ δ´. ἵ(*)νʼ [οὖ]ν̣ ε̣[ἰ]δ̣ῇ̣ς̣, φίλτατε(*), κα[ὶ](*) τῆς
τῶν ἐλαίων χ̣ορηγίας π̣ρόνοιαν ποιήσῃ,
10ἐπ̣έστειλά σοι. (hand 2) ἐ̣ρ̣ρ̣ῶσθαί σε εὔχομαι, φίλ(τατε).
(hand 1) (ἔτους) δ Αὐτοκρατό̣ρ̣ων Καισάρ̣ω̣ν Πουπλίου
Λικιννίου̣ Ο̣ὐα̣[λ]εριανοῦ κα̣[ὶ] Πουπλίου
Λ̣ι̣κιννίο̣υ̣ Οὐαλεριανοῦ Γαλ̣λιηνοῦ Γ̣ε̣ρ̣μανικῶν
Μ̣εγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν καὶ Πουπλίου
15Λικιννίου Κορνηλίου Οὐαλεριανοῦ τοῦ
ἐπιφανεστάτου Καίσαρος Σεβαστῶν, Μεσορὴ λ.
(hand 3) Α̣ὐ̣ρήλιος Ἀμόις ὑπ(ηρέτης) ἐπήνεγκα.
[(ἔτους) δ] Μεσορὴ ἐπαγομένων β.

Apparatus


^ 8. ϊνʼ papyrus
^ 8. corr. ex φι̣λ̣τα̣τ̣τε
^ 8. corr. ex τ̣α[ι]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.