Papyri.info

sign in

p.oxy.47.3345 = HGV P.Oxy. 47 3345 = Trismegistos 22460DDbDP transcription: p.oxy.47.3345 [xml]

AD209 Oxyrhynchus

1
[ -ca.?- ]ε̣τ̣ρ̣ον̣
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣π̣  ̣  ̣  ̣(  )
5[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣εαπο
10[ -ca.?- ]  ̣θησαυ-
[ -ca.?- ]μ̣έν̣[ο]υ̣ ὡς
[ -ca.?- ]ην π̣ροαν
[ -ca.?- ]ω̣κεν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣μ̣εμε-
15[ -ca.?- ]  ̣εκομ-
[ -ca.?- ]  ̣υρουμε
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣ε
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ?
25[ -ca.?- ]  ̣ο̣υ
[ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣σκε
[ -ca.?- ]ν̣ο̣ις
[ -ca.?- ]θ̣  ̣
30[ -ca.?- ]  ̣ε̣χθ(  )
[ -ca.?- ]  ̣ρ(  )
[ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣η̣
[ -ca.?- ]υ̣ν̣  ̣  ̣
35[ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]ο̣υς̣
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]
40[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
2
διαγραφῆναι, ἀλλὰ καὶ ὁ τοῦ νομοῦ βασιλικὸς γραμματεὺς
Ἀμμώνιος τὴν τειμὴν(*) παντὸς τοῦ μετρουμ̣έ̣ν̣ου
45φακοῦ παρέγραψε ἐν Τῦ̣β̣ι̣ [τοῦ] ἐ̣ν̣ε̣σ̣τ̣ο̣̣͂τ̣ο̣ς̣(*) ι̣ζ̣ (ἔτους), τ̣[ο]ῦ μ̣ὲν
ιγ (ἔτους) καὶ ιβ̣ (ἔτους) ὡ̣ς τῆς (ἀρτάβης) ἐκ (δραχμῶν) ι, καὶ τοῦ ια (ἔτους) κα̣ὶ̣ ι̣ (ἔτους) ὡς τῆς (ἀρτάβης) ἐκ (δραχμῶν) η,
καὶ τῶν ἀπὸ ϛ (ἔτους) ἕως α (ἔτους) γενημάτων ὡ̣ς(*) τ[ῆς] (ἀρτάβης) ἐκ (δραχμῆς) α̣,
καὶ ὑπὲρ προσθήκης τῆς ὅλης κυ̣ρώσε̣ω̣ς̣   ̣  ̣, γράψας
[ο]ὕτως·
50παρὰ Ἀμμωνίου βασιλ(ικοῦ) γρ(αμματέως) Κυνοπολείτου ἄνω
Σου̣[β]α̣τ̣ι̣α̣νοῦ Ἀκύλου τοῦ λαμπροτάτ̣[ο]υ̣ ἡγεμόνος γράψαντος
τῷ στρατηγῷ Ἀμμωνιανῷ τὸν ἀπὸ γενήματος ι̣γ̣ (ἔτους) καὶ τῶν
ἀνὰ̣ χεῖρα ἄχρ̣ι α (ἔτους) ἐτῶν λοιπογραφούμενον ἐ̣[ν θ]η̣σ̣αυροῖς
φακὸν προκηρῦξαι ἅμʼ ἐμοὶ καὶ ἃς ἐὰν λάβῃ ἀμείνονας αἱ-
55ρέσεις δηλοῦν τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ ὅπως ὑπʼ αὐτοῦ
κυρωθῇ τῆς δυνατῆς πρὸς τὴν διάθεσιν τειμῆς(*), ἡ κατ̣ὰ
τὴν γενομένην ὑπὸ Ἰουλίου Σωπάτρου τοῦ κρατίστου ἐπιστρα-
τήγου ἀκολούθως ᾗ ἔγραψεν ἐπιστολῇ κεχρονισμένῃ
εἰς τὸ ιϛ (ἔτος), Τῦβι ζ̣, κύρωσιν τειμὴ(*) ἐν τοῖς ὑποσχ̣ομένοις Ζ[ω-]
60ί(*)λῳ [  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣  ̣ου τ̣οῦ Διονυσίου τοῦ καὶ Ἀ̣μόι̣ ἐπικαλ̣[ου]μ[έ]ν̣ου
[  ̣]  ̣υ  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣ μη]τρὸς Διοσκοροῦτος καὶ Σαρα̣π̣ί̣ω̣νι τ̣ῷ̣ καὶ
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ω̣νι  ̣σ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣λου μ̣ητρὸς Τβήκιος ἀμφ[ο]τέροις ἀπὸ Ὀξυ-
[ρ]ύγχων πόλεως διὰ προαγόντων προ̣σ̣γράφ̣ων ἀνελήμφθη(*).
ἐ̣πεὶ οὖν μετὰ ταῦτα ὁ κράτιστος ἐπιστράτηγος ἐπὶ τῶ̣ν̣ τ̣ό̣-
65πων γενόμενος καὶ διαλαβὼν τῇ α τοῦ Μεσορὴ τοῦ αὐ\τοῦ/ ιϛ (ἔτους)
μετοξὺ(*) τῶν προγεγραμμένων καὶ ἐ̣νίων σιτολόγων
ἀπεφή̣να̣το οὕτως· Σώπατρος σκεψάμενος τοῖς περὶ
τὸν Ζω[ί]λ̣ο̣ν εἶπεν· οὐ τὰ αὐτὰ μὲν εὑρίσκω διὰ τῆς απο-
κρίσεω[ς] τ̣ῶν̣ σιτολόγων ἃ καὶ δεδήλωταί μοι, ἀλλὰ συν-
70πείθομ[α]ι̣ ἐνιαχοῦ τοὺς μηνύοντας ὄγκον πλείονα
προσφ[έρ]ε̣[ι]ν ἐν τοῖς δηλουμένοις τῆς ἀληθείας. ἶνα[ι](*) δ̣ὲ
καὶ οὕτ̣[ω]· πιστεύω ταῖς τῶ̣ν σιτολόγων ἀποκρίσεσιν.
ὃ ἐφην[  ̣  ̣] μ̣ε̣μ̣ετρημ[έ]νῳ κέρδει καὶ ἐμπορείᾳ ἃ πρέπ̣ο̣υ̣-
σι ἀρκε[σθ]ῆναι ἐβουλήθητε· ἀλλὰ γὰρ πρὸς σχῆμα τ̣[ο]ῦ̣
75ταμείου [πλ]ε̣ο̣[ν]ε̣κτικώτερον καὶ βιαιότερον πρᾶξαι ἀπε̣σ̣-
τράφη[τ]ε. ἀρκέσει μὲν ὑμεῖν(*) ἐκ τῆς ἐμῆς μετριότη-
τος τὰ   ̣[  ̣]ή̣ματ̣α̣ ἐπιγεινώσκοντας ἀγαπᾶν ὃ κελεύ-
ω ει  ̣[  ̣  ̣]  ̣ειον  ̣[  ̣]α̣  ̣  ̣η̣τε. οὔτε γὰρ πολυπραγμονήσω
ποι̣α̣ τ̣ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣  ̣  ̣  ̣να χρῆσθε. το̣ῦ οὖν ιγ (ἔτους) καὶ ι[β] (ἔτους)
80ἐκ (δραχμῶν) [ι]   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ τοῦ ια (ἔτους) καὶ τοῦ ι (ἔτους) ἐκ (δραχμῶν) η ἀλλὰ καὶ τ̣ο̣[ῦ ϛ (ἔτους)]
καὶ̣ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε̣π̣ε̣σ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣ε οἴομαι τὸ πᾶν ἐκ (δραχμῶν) δ τοσοῦτ̣ο̣ν̣ [ -ca.?- ]
γ̣ὰρ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ λαβόντε[ς] ἐδηλώθητε ἰσοδιασταε(*). οἱ σιτ̣[ο-]
λόγ[οι   ̣  ̣  ̣] ἔ̣χο̣υσιν πα̣[ρʼ] ἑαυτοῖς λοιπογραφούμενο̣ν̣(*) ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ α̣ὐ̣τ̣  ̣  ̣  ̣ τῷ̣ τ̣α̣μείῳ̣ π̣ροσθήσονται. αὐτοὶ γά[ρ]
3
85εἰσιν οἱ τὸν ὅρον καί̣ τ̣α̣[ -ca.?- ]
ἐν οἷς ἠγάπων τ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ειδους τοσοῦτον διδο̣[ -ca.?- ]
σειν βουλομένοις κα[ -ca.?- ]
ἔφην ὡς ἂν αὐτοὶ η̣σα[ -ca.?- ]
90τειμὴν(*) ἀποδώσουσιν [ -ca.?- ]
ὥρισα, καὶ προσέθη[κεν· -ca.?- ]
[  ̣]  ̣  ̣μ̣α̣ι̣ (ἀρταβ ) λο  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ζωί(*)λον ουκε  ̣[  ̣]  ̣τ̣α  ̣[ -ca.?- ]
σ̣ονται καὶ ἐκέλευσε̣ [ -ca.?- ]
95δ̣ι̣ο̣ν δόντος̣, Σώπατ[ρος εἶπεν(?)]· [ -ca.?- ]
κ̣αὶ ὑμεῖς ταῦτα ο  ̣[ -ca.?- ]
διὰ τὴν̣ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ν ταῦτα α  ̣[ -ca.?- ]
100[  ̣  ̣  ̣]ρ̣η̣σαντων αὐτα̣[ (?) -ca.?- ]
[  ̣]  ̣[  ̣]ιν δεδώκασιν τ[ -ca.?- ]
εἰσκ̣ο̣μιοῦσιν ὅσου αὐ[ -ca.?- ]
θεν δοκεῖν κεκυρῶσθ[αι -ca.?- ]
ταμείου̣ ἀσφαλείας κα[ -ca.?- ]
105ὁ στρατηγὸς. Σερῆνος εἶπ[εν· -ca.?- ]
δη τὴν τειμὴν(*) ου μηπ[ -ca.?- ]
εἴ τι καλῇ πί[στ]ι̣(*) διεγραψ[ -ca.?- ]
ὑμῶν οὔκ ἐστιν παρὰ τ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἔτι ἀπόκ̣ε̣ι̣ται παρ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
110καὶ τὸ μέτρον οὐ παρειλ̣η̣[φ -ca.?- ]
γὰρ ἐν γένει παρʼ αὐτοῖς τ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣ον αὐτοὶ κατὰ τὴν τ̣[ -ca.?- ]
ἀνέγνων. ἕως τούτου ἡ [- ca.26 - ἀ-]
ξιώσ[ε]ως γενομένης πα[ -ca.?- ]
115ἕνε̣κ̣α προσδιαγραφομ[εν -ca.?- ]
ἐν αὐ̣τ̣οῖς ὑπʼ ἐμοῦ ἐγράφ̣[η -ca.?- ]
Ἰούλιος Σώπατρος βασ[ιλικῷ γραμματεῖ Κυνοπολείτου]
ἄνω χ̣[αίρειν. -ca.?- ]
τὴν γενομένην ὑπὸ σ̣οῦ [ -ca.?- ]
120τῇ πρ̣ότ̣[ε]ρ̣ον γενομέν[ῃ (?) -ca.?- ]
  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ς [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(perpendicular) 122,mm (hand 2) [ -ca.?- ] vac. ? φαι  ̣[  ̣]υσιν  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] vac. ?

Apparatus


^ 2.44. l. τιμὴν
^ 2.45. l. ἐνεστῶτος
^ 2.47. corr. ex   ̣ς
^ 2.56. l. τιμῆς
^ 2.59. l. τιμὴ
^ 2.60. |ϊλω papyrus
^ 2.63. corr. ex ανε  ̣ημφθη
^ 2.66. l. μεταξὺ
^ 2.71. l. <ε>ἶναι
^ 2.76. l. ὑμῖν
^ 2.82. l. <ε>ἰσοδιάσατε
^ 2.83. corr. ex τοιπογραφουμενο̣ν̣
^ 3.90. l. τιμὴν
^ 3.93. ζωϊλον papyrus
^ 3.106. l. τιμὴν
^ 3.107. l. πίστει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.