Papyri.info

sign in

p.oxy.4.705 = HGV P.Oxy. 4 705 = Trismegistos 20404 = chr.wilck.153DDbDP transcription: p.oxy.4.705 [xml]

AD 200-2 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chr.wilck.153] WChr153‡7`407

1
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκιος Σ]επτίμ[ι]ο[ς]
[Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Σ]εβαστὸς
[Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς Πα]ρ[θικ]ὸς
[Μέγιστος καὶ Αὐτ]οκράτωρ Κ[αῖ]σαρ
5[Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀν]τωνῖνος Εὐ[σ]εβὴς
[Σεβαστὸς ⁦ -ca.?- ⁩]
[Αὐρηλίῳ Ὡρείω]νι χαίρειν.
[- ca.15 -]  ̣ηχα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣π̣εδο-
[- ca.13 - τῶ]ν̣ Ὀξυρυγχειτῶ̣ν̣ [  ̣]οσ̣-
10[- ca.16 -]α̣ν̣τ̣ι̣μ̣α  ̣  ̣  ̣αγ  ̣[  ̣
[- ca.16 -  ̣  ̣[  ̣]ε̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]λ̣[  ̣  ̣]
[- ca.15 -]μας εἰς τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣
[- ca.15 -]τιασι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣
[- ca.15 -]  ̣ ἔστιν [δὲ ἡ ἀ]ξί[ωσις]·
15[τοῖς εὐμενεστάτοις Αὐ]τοκράτορσιν̣ [Σ]εο[υή]ρῳ
[καὶ Ἀντωνίνῳ τοῖς] πάν[τ]ων [ἀ]νθρώπων
[σωτῆρσι καὶ εὐερ]γέταις Αὐρήλιος
[Ὡρείων γενόμε]νος στρατηγὸς καὶ ἀρχι-
[δικαστὴς τῆς λαμ]προτάτης πόλ[ε]ως τῶν
20[Ἀλεξανδρέων] χαίρειν.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὦ φιλανθρωπ]ότατοι Αὐτοκράτορες
[- ca.14 -]  ̣ι̣ τ[ῇ πό]λει μεγάλῃ
[- ca.14 -]ενει καὶ ἔτι [σ]ωζούσῃ
[- ca.13 -]  ̣[  ̣]νεα̣ν̣ κατ[ο]ίκισε̣ν̣   ̣  ̣ν̣
25[- ca.15 -] Τ̣ίτ[ο]ς Τιτ[ειανὸ]ς(*)
[- ca.15 -]  ̣ενωτε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νε
[- ca.15 -]νδελ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν
[- ca.14 -]δ̣ον  ̣[  ̣]  ̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣]  ̣ς
2
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον καὶ αλ[  ̣  ̣]σαμ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣ων[  ̣  ̣  ̣  ̣]
30  ̣  ̣  ̣[  ̣] π[λ]είω ὧν ὁ [λ]όγος ἐμὲ τ[  ̣  ̣  ̣ λ]α̣νθά[νει],
πρ[όσε]σ̣τ̣[ι] δ̣ὲ αὐτοῖς καὶ ἡ πρὸς Ῥωμαίους εὔ̣ν̣[οι-]
ά τε καὶ πίστις(*) καὶ φιλία ἣν ἐνεδείξαντο κα[ὶ]
κατὰ τὸν πρὸς Εἰουδαίους(*) πόλεμον συμμαχή-
σαντες καὶ ἔτι καὶ νῦν τὴν τῶν ἐπινεικίων(*)
35ἡμέραν ἑκάστου ἔτους πανηγυρίζοντας(*).
ἐτειμή̣σ̣ατε(*) μὲν οὖν καὶ ὑ̣μεῖς αὐτοὺς ἐπιδη-
μήσ[αν]τες τῷ ἔθνει πρώτοις μετὰ Πηλου-
σιώτας μεταδόντας(*) τῆς εἰς τὸ δ̣[ικ]αστήριο[ν ὑμῶ]ν
εἰσόδου, γνωρίζει δὲ τὴν πόλ[ιν] καὶ ὁ λαμπ[ρότα-]
40τος Λαῖτος ἐπί τε τοῖς καλλίσ[το]ις καὶ ἐλε[υθερω-]
τάτους(*) ἔχο\υσαν/(*) τοὺς ἐνοικο[ῦν]τ[ας κα]ὶ π̣[ρὸς τὸ τα(?)-]
μεῖο̣[ν(?)](?)(*) ἐ̣πι̣εικεστάτους. διὰ δ[ὲ τοῦτο ταύτην](*)
τὴν πόλιν ἠθέλησα μηδε[μιᾶς ἐνδεεστέραν(?)](*)
τῶ[ν] ἡμετέρων καταλιπε[ῖν - ca.11 -](*)
45τρ̣η̣[  ̣]ά̣μην καὶ τοὺς ὑ(*)πυσμ[- ca.13 -]
οὐκ [ἔ]λ[α]ττον Ἀττικῶν μυρί[ων ἐπ]ὶ̣ τῷ   ̣[  ̣  ̣  ̣ αὐ-]
τὰς(*) δανε̣ίζεσθαί τε καὶ φυλ[άσσε]σθαι καθὰ ἐπ̣[ὶ]
τῶν προτέρων ὥρισται, τὸ[ν δὲ] σ[υ]ναγόμενον
τ[ό]κον χωρεῖν εἰς ἔπαθλα ἐφήβων τῶν παρʼ αὐ-
50τ[ο]ῖ[ς] κατʼ ἔτος ἀγωνιουμένων ἐφʼ οἷς κα[ὶ] οἱ Ἀν̣-
τ[ι(?)]ν̣[οεῖς(?)] ν̣ῦ̣ν ἀγωνίζοντε(*). καὶ ἀξιῶ κελεῦ[σαι ὑ]μᾶς
κα[ὶ τ]αῦτ[α] τὰ χρήματα μηδενὶ ἐξεῖν[α]ι εἰς ἄλ-
λ[ο μηδὲν] πε[ρ]ισπᾶν.
3
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λ[ο]ύκιος [Σ]επτίμ[ιος Σ]ε[ου]ῆρος
55Εὐσεβ[ὴ]ς Περτίναξ Σεβασ\τὸς/ Ἀραβικοῦ(*) Ἀδιαβηνικὸς(*)
Παρθικοῦ(*) Μεγισ[το]υ̣(*) [κ]αὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ
Μάρκο[ς] Αὐρήλιος Ἀντωνῖνος Εὐσεβὴ\ς/ Σεβαστὸς
Αὐρηλίῳ Ὡρείωνι χαίρειν.
ἀποδεχόμεθά σε καὶ̣ ταύτης̣ τῆς ἐπιδόσεως ἣν
60ἀξιοῖς ἐπιδοῦναι ταῖς κώμαις τῶν Ὀξυρυγχειτῶν
ἀποδιδοὺς ἀμοιβὴν ἐνκτήσεως. τ[ὸ] ὅμοιον δὴ καὶ
ἐ[π]ὶ τούτου φυλαχθήσεται καὶ καθότ[ι ἠ]θέλ̣ησας ἀμε-
τάστρεπτον εἰς ἕτερόν τι δαπανήσ[εσ]θαι τ̣ὴ̣ν χάριν.
ἔστιν δὲ ἡ ἀξίωσις·
65τοῖς εὐμενεστάτοις Αὐτοκράτ[ο]ρσι Σε[ουήρ]ῳ καὶ Ἀντωνίνῳ
τοῖς πάντων ἀνθρώπων σωτῆρσιν [κ]αὶ εὐεργέταις
Αὐρήλιος Ὡρείων γενόμενος στρατη[γ]ὸς καὶ ἀρχιδικασ-
τὴς τῆς λαμ[π]ροτάτης πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων χαίρειν.
κῶμαί τινες τοῦ Ὀξυρυγχείτου νομοῦ, ὦ φιλανθρωπότα-
70τοι Αὐτοκράτορες, ἐν αἷς ἐγώ τε <καὶ> οἱ υ(*)ἱοί μου χωρία κεκτήμε-
θα, σφ[ό]δρα ἐξησθένησαν ἐνοχλούμεναι ὑπὸ τῶν κατʼ ἔτος
λειτουργιῶν τοῦ τε ταμείου καὶ τῆς παρ̣α̣[φ]υ̣[λ]ακῆς τῶν
τόπων, κινδυνεύουσί τε τῷ μὲν ταμείῳ παραπολέ-
σθαι τὴν δὲ ὑμετέραν γῆν ἀγεώργητον καταλιπεῖν.
75ἐγὼ [ο]ὖν καὶ τοῦ φιλανθρώπου καὶ τοῦ χρησίμου στοχα-
ζ[όμε]νος βούλομαι εἰς ἀνάκτησιν αὐτῶν ἐπίδοσίν
τ[ινα] βραχεῖαν ἑκάστῃ ποιήσασθαι εἰς συνωνὴν
χ[ωρί]ου(*) οὗ ἡ πρόσοδος κατατεθήσεται εἰς τροφὰς καὶ
δ̣[απά]νας τῶν κατʼ ἔτος λειτουργησόντων ἐπὶ τῷ
4
[1 line missing]
81  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[⁦ -ca.?- ⁩]
τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
85βο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
επ[⁦ -ca.?- ⁩]
ναι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μητ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοχ[⁦ -ca.?- ⁩]
90φ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.25. BL 1.326 : [- ca.15 -]τ̣ιτ[  ̣]σ̣τ̣ι̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ prev. ed.
^ 2.32. corr. ex
^ 2.33. l. Ἰουδαίους
^ 2.34. l. ἐπινικίων
^ 2.35. l. πανηγυρίζοντες
^ 2.36. l. ἐτιμήσατε
^ 2.38. l. μεταδόντες
^ 2.40-41. l. ἐλε[υθερω] |τάτοις
^ 2.41. corr. ex εχο⟦ντασ⟧
^ 2.41-42. π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μειο̣[  ̣] prev. ed.
^ 2.42. BL 1.326 : διαδ[- ca.13 -] prev. ed.
^ 2.43. BL 1.326 : μηδε[- ca.13 -] prev. ed.
^ 2.44. BL 1.326 : καταλιπε[- ca.13 -] prev. ed.
^ 2.45. ϋπυσμ papyrus
^ 2.46-47. BL 1.326 : μυρι[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ των̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τασ prev. ed.
^ 2.51. l. ἀγωνίζονται
^ 3.55. l. Ἀραβικὸς
^ 3.55. corr. ex αδιαβηνικου
^ 3.56. l. Παρθικὸς
^ 3.56. l. Μέγιστος
^ 3.70. ϋιοι papyrus
^ 3.78. χ[όρτ]ου prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.407 [xml]

AD 202 ?
[Reprinted in: p.oxy.4.705] P.Oxy. 4,705.54-79

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 20404 Translation (English) [xml]

(Translation: from P.Oxy. 4) 54 The Emperor Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus Arabicus Adiabenicus Parthicus Maximus and the Emperor Caesar Marcus Aurelius Antoninus Pius Augustus to Aurelius Horion, greeting. We approve of this benefaction also which you request leave to confer upon the villages of the Oxyrhynchite nome, giving (to different persons) a succession in the enjoyment of it(?). The same rule shall be observed in this case also, and, as you wish, no change shall be introduced which would divert the gift to any other purpose. The request is as follows :— To the most gracious Emperors, Severus and Antoninus, the saviours and benefactors of the world, Aurelius Horion, formerly strategus and archidicastes of the most illustrious city of Alexandria, greeting. Certain villages in the Oxyrhynchite nome, most humane Emperors, in which both I and my sons own estates, are utterly exhausted by the burdensome demands of the annual liturgies required both for the Treasury and the protection of the districts, and there is a danger of their being ruined as far as the Treasury is concerned and leaving our(?) land uncultivated. Accordingly having before me a both humane and useful object I wish, in order that they may recover, to make a trifling benefaction to each one for the purchase of hay, the revenue of which shall be devoted to the maintenance and support of those who are annually subject to the liturgies on condition that....