Papyri.info

sign in

p.oxy.4.705 = HGV P.Oxy. 4 705 = Trismegistos 20404 = chr.wilck.153DDbDP transcription: p.oxy.4.705 [xml]

AD200-2 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chr.wilck.153] WChr153‡7`407

1
[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκιος Σ]επτίμ[ι]ο[ς]
[Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Σ]εβαστὸς
[Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς Πα]ρ[θικ]ὸς
[Μέγιστος καὶ Αὐτ]οκράτωρ Κ[αῖ]σαρ
5[Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἀν]τωνῖνος Εὐ[σ]εβὴς
[Σεβαστὸς -ca.?- ]
[Αὐρηλίῳ Ὡρείω]νι χαίρειν.
[- ca.15 -]  ̣ηχα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐ̣π̣εδο-
[- ca.13 - τῶ]ν̣ Ὀξυρυγχειτῶ̣ν̣ [  ̣]οσ̣-
10[- ca.16 -]α̣ν̣τ̣ι̣μ̣α  ̣  ̣  ̣αγ  ̣[  ̣]ν
[- ca.16 -]α  ̣  ̣[  ̣]ε̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]λ̣[  ̣  ̣]
[- ca.15 -]μας εἰς τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣
[- ca.15 -]τιασι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣
[- ca.15 -]  ̣ ἔστιν [δὲ ἡ ἀ]ξί[ωσις]·
15[τοῖς εὐμενεστάτοις Αὐ]τοκράτορσιν̣ [Σ]εο[υή]ρῳ
[καὶ Ἀντωνίνῳ τοῖς] πάν[τ]ων [ἀ]νθρώπων
[σωτῆρσι καὶ εὐερ]γέταις Αὐρήλιος
[Ὡρείων γενόμε]νος στρατηγὸς καὶ ἀρχι-
[δικαστὴς τῆς λαμ]προτάτης πόλ[ε]ως τῶν
20[Ἀλεξανδρέων] χαίρειν.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὦ φιλανθρωπ]ότατοι Αὐτοκράτορες
[- ca.14 -]  ̣ι̣ τ[ῇ πό]λει μεγάλῃ
[- ca.14 -]ενει καὶ ἔτι [σ]ωζούσῃ
[- ca.13 -]  ̣[  ̣]νεα̣ν̣ κατ[ο]ίκισε̣ν̣   ̣  ̣ν̣
25[- ca.15 -] Τ̣ίτ[ο]ς Τιτ[ειανὸ]ς(*)
[- ca.15 -]  ̣ενωτε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νε
[- ca.15 -]νδελ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν
[- ca.14 -]δ̣ον  ̣[  ̣]  ̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣]  ̣ς
2
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον καὶ αλ[  ̣  ̣]σαμ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣ων[  ̣  ̣  ̣  ̣]
30  ̣  ̣  ̣[  ̣] π[λ]είω ὧν ὁ [λ]όγος ἐμὲ τ[  ̣  ̣  ̣ λ]α̣νθά[νει],
πρ[όσε]σ̣τ̣[ι] δ̣ὲ αὐτοῖς καὶ ἡ πρὸς Ῥωμαίους εὔ̣ν̣[οι-]
ά τε καὶ πίστις(*) καὶ φιλία ἣν ἐνεδείξαντο κα[ὶ]
κατὰ τὸν πρὸς Εἰουδαίους(*) πόλεμον συμμαχή-
σαντες καὶ ἔτι καὶ νῦν τὴν τῶν ἐπινεικίων(*)
35ἡμέραν ἑκάστου ἔτους πανηγυρίζοντας(*).
ἐτειμή̣σ̣ατε(*) μὲν οὖν καὶ ὑ̣μεῖς αὐτοὺς ἐπιδη-
μήσ[αν]τες τῷ ἔθνει πρώτοις μετὰ Πηλου-
σιώτας μεταδόντας(*) τῆς εἰς τὸ δ̣[ικ]αστήριο[ν ὑμῶ]ν
εἰσόδου, γνωρίζει δὲ τὴν πόλ[ιν] καὶ ὁ λαμπ[ρότα-]
40τος Λαῖτος ἐπί τε τοῖς καλλίσ[το]ις καὶ ἐλε[υθερω-]
τάτους(*) ἔχο\υσαν/(*) τοὺς ἐνοικο[ῦν]τ[ας κα]ὶ π̣[ρὸς τὸ τα(?)-]
μεῖο̣[ν(?)](?)(*) ἐ̣πι̣εικεστάτους. διὰ δ[ὲ τοῦτο ταύτην](*)
τὴν πόλιν ἠθέλησα μηδε[μιᾶς ἐνδεεστέραν(?)](*)
τῶ[ν] ἡμετέρων καταλιπε[ῖν - ca.11 -](*)
45τρ̣η̣[  ̣]ά̣μην καὶ τοὺς ὑ(*)πυσμ[- ca.13 -]
οὐκ [ἔ]λ[α]ττον Ἀττικῶν μυρί[ων ἐπ]ὶ̣ τῷ   ̣[  ̣  ̣  ̣ αὐ-]
τὰς(*) δανε̣ίζεσθαί τε καὶ φυλ[άσσε]σθαι καθὰ ἐπ̣[ὶ]
τῶν προτέρων ὥρισται, τὸ[ν δὲ] σ[υ]ναγόμενον
τ[ό]κον χωρεῖν εἰς ἔπαθλα ἐφήβων τῶν παρʼ αὐ-
50τ[ο]ῖ[ς] κατʼ ἔτος ἀγωνιουμένων ἐφʼ οἷς κα[ὶ] οἱ Ἀν̣-
τ[ι(?)]ν̣[οεῖς(?)] ν̣ῦ̣ν ἀγωνίζοντε(*). καὶ ἀξιῶ κελεῦ[σαι ὑ]μᾶς
κα[ὶ τ]αῦτ[α] τὰ χρήματα μηδενὶ ἐξεῖν[α]ι εἰς ἄλ-
λ[ο μηδὲν] πε[ρ]ισπᾶν.
3
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λ[ο]ύκιος [Σ]επτίμ[ιος Σ]ε[ου]ῆρος
55Εὐσεβ[ὴ]ς Περτίναξ Σεβασ\τὸς/ Ἀραβικοῦ(*) Ἀδιαβηνικὸς(*)
Παρθικοῦ(*) Μεγισ[το]υ̣(*) [κ]αὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ
Μάρκο[ς] Αὐρήλιος Ἀντωνῖνος Εὐσεβὴ\ς/ Σεβαστὸς
Αὐρηλίῳ Ὡρείωνι χαίρειν.
ἀποδεχόμεθά σε καὶ̣ ταύτης̣ τῆς ἐπιδόσεως ἣν
60ἀξιοῖς ἐπιδοῦναι ταῖς κώμαις τῶν Ὀξυρυγχειτῶν
ἀποδιδοὺς ἀμοιβὴν ἐνκτήσεως. τ[ὸ] ὅμοιον δὴ καὶ
ἐ[π]ὶ τούτου φυλαχθήσεται καὶ καθότ[ι ἠ]θέλ̣ησας ἀμε-
τάστρεπτον εἰς ἕτερόν τι δαπανήσ[εσ]θαι τ̣ὴ̣ν χάριν.
ἔστιν δὲ ἡ ἀξίωσις·
65τοῖς εὐμενεστάτοις Αὐτοκράτ[ο]ρσι Σε[ουήρ]ῳ καὶ Ἀντωνίνῳ
τοῖς πάντων ἀνθρώπων σωτῆρσιν [κ]αὶ εὐεργέταις
Αὐρήλιος Ὡρείων γενόμενος στρατη[γ]ὸς καὶ ἀρχιδικασ-
τὴς τῆς λαμ[π]ροτάτης πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων χαίρειν.
κῶμαί τινες τοῦ Ὀξυρυγχείτου νομοῦ, ὦ φιλανθρωπότα-
70τοι Αὐτοκράτορες, ἐν αἷς ἐγώ τε <καὶ> οἱ υ(*)ἱοί μου χωρία κεκτήμε-
θα, σφ[ό]δρα ἐξησθένησαν ἐνοχλούμεναι ὑπὸ τῶν κατʼ ἔτος
λειτουργιῶν τοῦ τε ταμείου καὶ τῆς παρ̣α̣[φ]υ̣[λ]ακῆς τῶν
τόπων, κινδυνεύουσί τε τῷ μὲν ταμείῳ παραπολέ-
σθαι τὴν δὲ ὑμετέραν γῆν ἀγεώργητον καταλιπεῖν.
75ἐγὼ [ο]ὖν καὶ τοῦ φιλανθρώπου καὶ τοῦ χρησίμου στοχα-
ζ[όμε]νος βούλομαι εἰς ἀνάκτησιν αὐτῶν ἐπίδοσίν
τ[ινα] βραχεῖαν ἑκάστῃ ποιήσασθαι εἰς συνωνὴν
χ[ωρί]ου(*) οὗ ἡ πρόσοδος κατατεθήσεται εἰς τροφὰς καὶ
δ̣[απά]νας τῶν κατʼ ἔτος λειτουργησόντων ἐπὶ τῷ
4
[1 line missing]
81  ̣[ -ca.?- ]
λ̣[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
τα̣[ -ca.?- ]
85βο̣  ̣[ -ca.?- ]
επ[ -ca.?- ]
ναι  ̣[ -ca.?- ]
μητ̣[ -ca.?- ]
τοχ[ -ca.?- ]
90φ  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.25. BL 1.326 : [- ca.15 -]τ̣ιτ[  ̣]σ̣τ̣ι̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ prev. ed.
^ 2.32. corr. ex   ̣  ̣  ̣  ̣ις
^ 2.33. l. Ἰουδαίους
^ 2.34. l. ἐπινικίων
^ 2.35. l. πανηγυρίζοντες
^ 2.36. l. ἐτιμήσατε
^ 2.38. l. μεταδόντες
^ 2.40-41. l. ἐλε[υθερω]|τάτοις
^ 2.41. corr. ex εχο⟦ντας⟧
^ 2.41-42. π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μειο̣[  ̣] prev. ed.
^ 2.42. BL 1.326 : διαδ[- ca.13 -] prev. ed.
^ 2.43. BL 1.326 : μηδε[- ca.13 -] prev. ed.
^ 2.44. BL 1.326 : καταλιπε[- ca.13 -] prev. ed.
^ 2.45. ϋπυσμ[- ca.13 -] papyrus
^ 2.46-47. BL 1.326 : μυρι[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ των̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τασ prev. ed.
^ 2.51. l. ἀγωνίζονται
^ 3.55. l. Ἀραβικὸς
^ 3.55. corr. ex αδιαβηνικου
^ 3.56. l. Παρθικὸς
^ 3.56. l. Μέγιστος
^ 3.70. ϋιοι papyrus
^ 3.78. χ[όρτ]ου prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.407 [xml]

AD 202 ?
[Reprinted from: p.oxy.4.705] P.Oxy. 4,705.54-79
[Reprinted in: p.oxy.4.705] P.Oxy. 4,705.54-79

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.