Papyri.info

sign in

p.oxy.4.711 = HGV P.Oxy. 4 711 = Trismegistos 20411DDbDP transcription: p.oxy.4.711 [xml]

ca. 14 BC Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ἕ̣κ̣α̣σ̣τ̣α   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τας ὁμοίως κατὰ τὸ παρὸν   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]μενα  ̣[  ̣  ̣  ̣]σ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣
καὶ ἄλλων τῶν ὑφʼ ἡμ̣ῶν ἐπὶ το̣ῦ̣ ιε (ἔτους) Καίσαρος λελα-
ογραφημένων ε̣π̣[  ̣  ̣  ̣]φ̣[  ̣  ̣]ων ἐφηβευκό[τω]ν̣ ω\ου/ς
5καὶ ἐκ παραλογισμ[οῦ   ̣  ̣  ̣]  ̣μενος ὡς πρ[ὸ τ]οῦ
ϛ (ἔτους) Καίσαρο[ς   ̣  ̣]φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]των π̣[  ̣]ρ̣ων ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]
ὁμο[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.