Papyri.info

sign in

p.oxy.4.719 = HGV P.Oxy. 4 719 = Trismegistos 20418 = yale.apis.0000660000DDbDP transcription: p.oxy.4.719 [xml]

AD 193 Oxyrhynchus

Ἀχιλλῖ(*) τῷ καὶ Κασίῳ στρα(τηγῷ)
(hand 2) παρὰ Διδύμου(*) Ἀμμωνίου μητρὸς Ἑλένης ἀπ[οί]κου Ἡλίου πό[λεω]ς. ο̣[ὗ ἐπό]ρ̣[ισ]α̣
ἐκ τοῦ καταλογείου χρηματισμοῦ ἐστιν ἀντίγρα(φον)· Οὐιτάλιος [ὁ ἱερεὺς καὶ]
[ἀρχιδ]ικαστὴς Ὀ[ξ]υρυγχείτου στρα(τηγῷ) χα(ίρειν). τοῦ δεδομένου ὑπομ(νήματος) ἀντί[γρα(φον)] μεταδο(θήτω) ὡ̣ς̣
5[ὑπόκ(ειται). ἔ]ρρωσο. (ἔτους) β Γαίου Πεσκεννίου Νίγερος Ἰούστου Σεβαστ[ο]ῦ Φαῶφι κ̣η̣.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η̣ρ̣η̣  ̣(  ) [σ]εσημ(είωμαι). Πο̣λ̣έ̣μ̣[ω]ν̣ Π̣α̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] γ̣ρ̣α̣μ̣ματ(εὺς) καταλογ[είου   ̣]  ̣πο(  ) ἔγ̣[ραψα].
Οὐ[ι]ταλ̣ίῳ ἱ(*)ερῖ(*) ἀρχιδ[ικα]σ̣τ̣ῇ̣ κ̣α̣ὶ̣ π̣ρ̣[ὸ]ς̣ [τῇ] ἐ̣π̣ι̣[μ]ε̣λ̣[ε]ίᾳ τῶν χρηματι̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣
καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων παρὰ Δι[δύμου Ἀμ]μω[νί]ο̣υ̣ μ̣η̣[τ]ρ̣ὸ̣ς̣ [Ἑλένης]
ἀπο[ί]κου Ἡλίου πόλεως. τοῦ προημένου(*) μοι ἁπλοῦ χειρογράφ[ου] ἀντί[γρ(αφον)] ὑ̣π̣ό̣κ̣(ειται).
10Παποντῶς Βίθυος μητρὸς Τσενπαχοῦτος(*) ἀπὸ τοῦ Τρύφωνος [Εἰσείο]υ̣ [τοῦ]
Ὀξυρυγχείτου νομοῦ Διδύμῳ Ἀπολλωνίου(*) μητρὸς Ἑλένης ἀπ[οί]κου
Ἡλίου πόλεως χαίρειν. ὁμολογῶ πεπρακέναι καὶ παρακεχω[ρ]η̣[κέν]αι
σοι ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων μοι ἐν τῷ [αὐ]τ̣ῷ̣
Τρύφωνος Εἰσείῳ ἐν τοῖς ἀπὸ νότου μέρεσι τῆς κώμης ἡμι[σ]ους̣(*) [μέ]ρος
15οἰκιῶν δύο διστέγου καὶ αἰθρίου κοινῶν πρὸς τὸν ἀδελφόν μου Παοῦν,
ὧν γείτονες τῆς μὲν μιᾶς τοῦ αἰθρίου νότου εἴσοδος καὶ ἔξοδος βορρᾶ [κλ]η-
ρονόμων Διογᾶτος ἀπηλιώτου κληρονόμων Ὥρου λιβὸς δημοσ[ί]α ῥύ-
μη, τῆς <δὲ> δευτέρας νότου Παποντῶτος Μούθιος βορρᾶ Ἡρακλείδου
Ὡρείωνος ἀπηλιώτου δημοσία ῥύμη λιβὸς Μιύσιος Μέλανος,
20τιμῆς τῆς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ παραχωρητι-
κοῦ ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσμα[τος δ]ραχμῶν δισχειλίω[ν](*) , ἃς
αὐτόθι ἀπέσχον παρὰ σοῦ διὰ [χειρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ραση γεινόμενο̣ς̣
βεβαιοῦν δέ με αὐτὰς τ[ὰς οἰκίας καθαρὰς] ἀπό τε δημοσίας
κα[ὶ ἰδιωτικῆ]ς ὀφιλῆς(*) καὶ ἀπὸ ἀπογραφῆς ἀνδρῶν̣ κ̣[α]ὶ̣ [ε]ἴ̣δ̣ο̣υ̣ς̣
25οὑτινοσοῦν ἄλλου καὶ ἐξουσίας σοι οὔσης ἑτέροις παρ[αχωρεῖν καὶ]
διοικε[ῖ]ν κα[ὶ] ἐπιτελεῖν περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρῇ. κυρία [ἡ ὁμολογία(?)]
γραφεῖσα ὑπʼ ἐμοῦ τοῦ Παποντῶτος ἰδ[ι]όγραφος μου χω[ρὶς ἀλείφατος]
καὶ ἐπιγραφῆς ὡς ἐν δημοσίῳ κατακεχωρισμέν[η. (ἔτους) α Γαίου]
Πεσκεννίου Νί[γ]ερος Ἰούστου Σεβαστοῦ Παῦνι κ. βου[λόμενος οὖν]
30ἐν δημοσίῳ γενέσθαι τὸ αὐθεντικὸν χειρόγραφον διδοὺ̣[ς τὰς]
ὁρισθείσας (δραχμὰς) ιβ ἕνεκα τοῦ μὴ περιέχειν με̣ ⟦  ̣⟧ τὰς περὶ [τῆς διαθέ-]
σεως(*) διαστολὰς καὶ μοναχὸν δημοσιοῦσθαι ἀξιῶ ἀν[αλαβόντα]
τὸ αὐθεντικὸν χειρόγραφον ἐχειν(*) μου χειρογραφίαν̣ [περὶ τοῦ]
εἶναι αὐτὸ ἰδιόγραφον τοῦ Παποντῶτος συνκαταχωρ[ίσαι τῷδε τῷ]
35ὑπομνή[ματι] εἰς τ̣[ὴν Ἁδριανὴν βι]β[λι]οθήκην εἰς [δὲ τὴν τοῦ](*)
[Ναναίου τὸ ἴσον (?)⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. Ἀχιλλεῖ
^ 2. corr. ex διμυμου
^ 7. l. ἱερεῖ : ϊερι papyrus
^ 9. l. προειμένου
^ 10. corr. ex τσενπαγουτος
^ 11. corr. ex αμμωνιου
^ 14. l. ἥμισυ
^ 21. l. δισχιλίων
^ 24. l. ὀφειλῆς
^ 31-32. BL 1.326 : [δημοσιώ]σεωσ prev. ed.
^ 33. l. ἔχον
^ 35. BL 1.327 : [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 20418 Translation (English) [xml]

(Translation: from P.Oxy. 4) To Achilles also called Casius, strategus, from Didymus son of Ammonius and Helene, a settler from Heliopolis. Appended is a copy of the official response received by me from the record office. “Vitalius, priest and archidicastes, to the strategus of the Oxyrhynchite nome, greeting. Let a copy of the petition which has been presented be served as follows. Good-bye. The 2nd year of Gaius Pescennius Niger Justus Augustus, Phaophi 28. Signed by me... Written by me, Polemon son of ... scribe of the record office. ... To Vitalius, priest, archidicastes and superintendent of the chrematistae and other courts, from Didymus son of Ammonius and Helene, a settler from Heliopolis. Appended is a copy of the bond issued singly to me. Papontos son of Bithys and Tsenpachous, of Ision Tryphonis in the Oxyrhynchite nome, to Didymus son of Apollonius and Helene, a settler from Heliopolis, greeting. I acknowledge that I have sold and ceded to you from henceforth for ever of my property in the said Ision Tryphonis in the southern part of the village a half share of two houses, one having two storeys, the other a yard, owned jointly by me and my brother Paous, the boundaries of which are, of the one with the yard, on the south an entrance and exit, on the north the property of the heirs of Diogas, on the east that of the heirs of Horus, on the west a public road, and of the other, on the south the property of Papontos son of Mouthis, on the north that of Heraclides son of Horion, on the east a public road, on the west the property of Miusis son of Melas, at the price agreed upon between us for the cession namely 2000 drachmae of the Imperial silver coinage, which sum I have received immediately from hand to hand ...; and I guarantee the houses free from public and private debts and unaffected by persons’ property-returns or any other claims, the right resting with you to cede to others and to manage and dispose of them as you choose. This contract, written by me, Papontos, in my own hand without erasure or insertion, is valid as though publicly registered. The 1st year of Gaius Pescennius Niger Justus Augustus, Pauni 20. Being therefore desirous that the authentic bond should be publicly registered I offer the prescribed 12 drachmae, in order that the regulations concerning publication may not apply to me (?), and that a single copy may be published, and request you to take this authentic bond bearing my attestation that it is the autograph of Papontos and register it together with this petition at the Library of Hadrian. ..”