Papyri.info

sign in

p.oxy.50.3597 = HGV P.Oxy. 50 3597 = Trismegistos 15410DDbDP transcription: p.oxy.50.3597 [xml]

AD 260 Oxyrhynchus

Σεπτιμίῳ Εὐδαίμονι γυμνασιάρχῳ βουλ(ευτῇ) τῆς Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(εως)
παρὰ Κλαυδιανοῦ ἰ(*)δίο̣υ κεραμέως. ἑκουσίως̣ ἐπιδέ-
χομαι μισθώσασθαι πρὸς τὸ ἐνεστὸς α (ἔτος) τὸ κατὰ σ̣ὲ̣ τρίτον
μέρο̣ς̣ οὗ ἔχεις κο̣ι̣νοῦ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς̣ σου πρὸς ᾧ
5ἔχετ̣α̣ι̣(*) {π̣ρος} χωρίῳ ὑ̣μ̣ῶν περὶ Σέννιν κεραμίου οἰνικοῦ
κερά̣μ̣ου καὶ τῶν ἐν α̣ὐ̣τῷ καμείνων(*) καὶ καμαρῶν καὶ χρη-
στη̣ρ̣ί̣ων πάντων, ἐπὶ τῷ μαι(*) πλάσε(*) σοι ἀπὸ χειμερινῆς
πλά̣σ̣ε̣ω̣ς κοῦφα Ὀ̣ξ̣υ̣ρ̣υ̣γ̣χιτικὰ τετρ̣άχοα καλούμενα
ἀριθμ̣ῷ ὀκτ̣α̣κ̣ι̣σχε̣ί̣λ̣ι̣α(*) , διπλοκέραμα ἑκατόν , δίχο̣α τριά-
10κοντα , τ̣ῶ̣ν̣ σ̣ῶν π̣αρεχόντων μ̣οι ἐν τῷ κεραμίῳ(*) χοῦν
μελ̣ά̣νγιον(*), ἀμμ̣ό̣γ̣ι̣ο̣ν̣(*), χαυνόγιον(*) καὶ τὰ ἄλλα ἐνχρῄζοντα
πάντ̣α̣, λαμβάνοντό̣ς̣ μου ὑ(*)πὲρ μισθ̣οῦ τῆς μὲν πλά̣σεως
καὶ ὀπτήσεως̣ κα̣ὶ πισ̣σ̣ώ̣σ̣ε̣ω̣ς̣ ὡ̣ς̣ τῶν κούφων ἑκατὸν δραχμω(*)
τριάκοντα̣ δύ̣ο̣ , γ̣ε̣ί̣(νονται) ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ αὐτὸ δραχμαὶ δισχείλιαι(*) πεντακόσι-
15αι ἑ̣ξ̣ή̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣ , ἀφʼ ὧν̣ ὑ̣πολ̣ογοῦ̣νται ὑ(*)π̣ὲ̣ρ μὲν ἀποφορῶν μου̣
τ̣ο̣ῦ̣ Κ̣λ̣α̣υ̣δ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣αὶ ἑπτακόσιαι . τὰς δὲ λοιπὰς δραχμὰς χει-
λίας(*) ὀκτ̣α̣κ̣ο̣σ̣ί̣α̣ς̣ ἑ̣ξ̣ή̣κοντα ἀπολήμψομαι παρὰ σοῦ ἀπὸ τοῦ ὄντος
μηνὸ̣ς̣ Θ̣ὼ̣θ̣ ἕ̣ω̣ς̣ Τ̣ῦ̣βι καὶ αὐτοῦ Τῦβι κατὰ μῆνα δραχμὰς διακοσί-
ας , Με̣χ̣ε̣ὶ̣ρ̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣ τ̣ρ̣ι̣α̣κοσίας , Ἐπεὶφ Μεσορὴ πρὸς τὴν ὑπόκαυσι(ν)
20τ̣ὰ̣ς̣ λ̣ο̣ι̣π̣ὰ̣ς̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣ πεντακοσίας <ἑξήκοντα(?)> . πρὸς δὲ καπνισμὸν τῶν
κού̣φ̣ω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ὑ̣π̣ό̣κ̣α̣υ̣σ̣ιν παρέξεις μοι ἐν τῷ κεραμίῳ(*) τὰ ἐνχρῄ-
ζοντα κ̣α̣ύ̣μ̣α̣τ̣α̣ κ̣α̣ὶ πρὸς τὴν πίσσωσιν τούτων τὴν ἐνχρῄ-
ζ̣ο̣υ̣σ̣αν̣ π̣ί̣σ̣σ̣α̣ν̣, σ̣οῦ ἐπακολουθοῦντος τῇ πισσώσι(*). π̣αρέξεις
δ̣έ̣ μοι ἀ̣δ̣ι̣α̣λείπτως εἰς τὴ̣ν δεξαμενὴν τὰ ἐνχρῄ̣ζ̣οντα ὕ(*)δα-
25τα. δ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δέ σοι χωρὶς τῶν προκειμένων κούφω̣ν̣ ὀ̣πτημένα(*)
κ̣α̣ὶ̣ π̣ε̣π̣ι̣σ̣σ̣ωμένα ἀριθ̣μ̣[ῷ] ἑ̣κατόν , λαμβάνοντ̣ός μοι(*)(*)πὲ̣ρ̣
ἐ̣κ̣τ̣ά̣κ̣τ̣ω̣ν ὄξους κεράμια δύ̣ο , φακῆς ἀρτάβην μίαν . βε-
βα̣ι̣ουμέ̣ν̣ης̣ δέ μοι τῆς ἐπιδοχῆς ποιήσω τὴν τῶν κούφων
π̣λ̣ά̣σιν̣ κ̣[αὶ] ὄπτησιν κα̣ὶ̣ π̣ίσσωσιν παρέχων ἐμαυτῷ πλά-
30σ̣τ̣α̣ς̣ καὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειαν πᾶσαν καὶ ἀ̣ποδώσω τὰ κοῦφα τῷ Ἐπεὶφ
μηνὶ ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ο̣ῦ̣ κεραμίο̣υ(*) ψυγμῶν ἀπὸ χειμερινῆς πλά-
σεως κα̣λ̣ῶς ὠπ̣τημένα καὶ πεπισσωμένα ἀπὸ χείλους ἄχρι πυ-
θμέ̣ν̣ο̣ς̣ ε̣ὐ̣αριστα(*) μὴ πιρῶντα(*) χωρὶς θεραπευσίμων καὶ
ἐπισινῶν καὶ ἐπὶ τέλει τοῦ χρόνου παραδώσω τὸ κεραμῖον(*)
35κατὰ τὸ μισθο̣ύ̣μενόν μοι μέρος <καθαρὸν> ἀπὸ σποδοῦ καὶ ὀστ̣ρ̣άκων,
τῆς πράξ̣ε̣ώς̣ σοι ο̣ὔσης ὡς καθήκει. κυρία ἡ ἐπιδοχὴ καὶ
ἐπερωτ̣η̣θεὶς ὡμολό̣γ̣η̣σ̣α̣. (ἔτους) α̣ Αὐτοκρατόρων Καισάρω(ν)
Τίτου Φουλβίο̣υ Ἰ(*)ουν̣ίου Μακριανο̣ῦ̣ καὶ Τίτου Φουλβίου Ἰ(*)ουνίο̣υ̣
Κο̣υι(*)ήτου Εὐσεβῶν Εὐτ̣υχῶν Σεβασ̣τ̣ῶν Θὼθ κε.
——
40(hand 2) Σεπτίμ(ιος) Εὐδαίμων σεσημ(είωμαι)
λοι(π ) ἐν αὐτῷ ἀπ(ὸ) λόγου ζ (ἔτους)
κοῦφ(α) ρν, διπλοκέραμ(α) κα, δίχοα γ̣,
πίσσης (τάλαντον) α.

Apparatus


^ 2. ϊδιο̣υ papyrus
^ 5. l. ἔχετε
^ 6. corr. ex
^ 6. l. καμίνων
^ 7. l. με
^ 7. l. πλάσαι
^ 9. l. ὀκτακισχίλια
^ 10. l. κεραμείῳ
^ 11. l. μελάγγειον
^ 11. l. ἀμμόγειον
^ 11. l. χαυνόγειον
^ 12. ϋπερ papyrus
^ 13. l. δραχμὰς
^ 14. l. δισχίλιαι
^ 15. ϋπ̣ε̣ρ papyrus
^ 16-17. l. χι |λίας
^ 21. l. κεραμείῳ
^ 23. l. πισσώσει
^ 24. ϋδα papyrus
^ 25. l. ὠπτημένα
^ 26. l. μου
^ 26. ϋπε̣ρ̣ papyrus
^ 31. l. κεραμείου
^ 33. l. εὐάρεστα
^ 33. l. πιδῶντα
^ 34. l. κεραμεῖον
^ 38. ϊουν̣ιου papyrus
^ 38. ϊουνιο̣υ̣ papyrus
^ 39. κο̣υϊητου papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.