Papyri.info

sign in

p.oxy.51.3619 = HGV P.Oxy. 51 3619 = Trismegistos 15352 = chla.47.1423DDbDP transcription: p.oxy.51.3619 [xml]

ca. AD 314-324/5 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chla.47.1423] Ch.L.A. 47,1423

Fr1,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δε
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]οσ̣εκ̣  ̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]  ̣
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5Ị[s]ịḍ[orus ⁦ -ca.?- ⁩]
Isidor[u]ṣ [u(ir)] p̣(erfectissimus) [⁦ -ca.?- ⁩]
Isidorus u(ir) p(erfectissimus) p̣ṛạẹṣ(es) Ạẹ[g(ypti) ⁦ -ca.?- ⁩]

⁦ vac. ? ⁩   ̣  ̣  ̣α  ̣συνε  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩ ματ[  ̣]ς̣. r(espondit). τρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10Isidorus u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Aeg(ypti) Ioụị[a]ẹ [  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ịṣị[dor]ụṣ u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Aeg(ypti) Iouiạẹ ḍ(ixit).   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Isidorụṣ u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Aeg(ypti) Iouiae d(ixit).   ̣  ̣  ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Isidorus u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Ạeg(ypti) Ịouiae ad off(icium) d(ixit).   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Isidorus u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Aẹg̣(ypti) Ịọuiae d(ixit).   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15Isidorus u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Aeg(ypti) Iouiae d(ixit). [  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩ ι̣ν̣δ̣υ̣ξ̣τ̣ι̣ς̣ ηιεραξαπολ[λινε ⁦ -ca.?- ⁩]
Isidorus u(ir) p(erfectissimus) praes(es) [A]ẹg(ypti) I[o]uiae   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ị[sidoru]ṣ u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Aeg(ypti) Ioụị[ae ⁦ -ca.?- ⁩]
Isidorus u(ir) p(erfectissimus) [pra]ẹs(es) Aẹg(ypti) Iouiaẹ [⁦ -ca.?- ⁩]
20Isidorus u(ir) p(erfectissimus) [pra]ẹṣ(es) Ạeg(ypti) Iọu[iae ⁦ -ca.?- ⁩]
[Isidorus u(ir) p(erfectissimus) [pra]ẹṣ(es) Ạẹ[g(ypti)] ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩   ̣  ̣[- ca.10 -] ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ζ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αι ὑμῖς(*) οἱ βουλευταὶ πῶς ἐπράθη ὁ σῖτος. Ạp̣olḷọṇịus ex[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣um ⁦ vac. ? ⁩ quọ uẹxato ⁦ vac. ? ⁩
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κων ἐξετάζω. ἐν̣χωρεῖ γὰρ το[ὺς] β̣[ο]υ̣λευ̣τὰς ψεύδεσθαι. ṛ(espondit). τ̣ριάκοντα̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ r(espondit). να̣ί̣. ⁦ vac. ? ⁩ [- ca.10 -] ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣κατη̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]αζωτη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ πολλάκις   ̣[  ̣  ̣]παρην̣  ̣  ̣  ̣κ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η̣  ̣α̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣α̣ς̣ ἐλάττονος π̣ράσαντες πλε̣ί̣[ο]ν̣ος̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]νην. ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣ ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -] ⁦ vac. ? ⁩
35[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[- ca.20 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]των̣ ἀ̣γ̣ροίκων̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ Fr2.23. l. ὑμεῖς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.