Papyri.info

sign in

p.oxy.54.3730 = HGV P.Oxy. 54 3730 = Trismegistos 15234DDbDP transcription: p.oxy.54.3730 [xml]

cAD308-12 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[Οὐ]α̣[λε]ρ̣[ίῳ] Ἥ̣ρ̣ωνι τῷ [καὶ Σαραπίωνι λογ(ιστῇ)]
Ὀξυρυ[γχίτου]
παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν ς̣[- ca.12 - τῆς]
[λαμ(πρᾶς)] κ̣α̣ὶ̣ λαμ(προτάτης) Ὀξυρυγχιτ[ῶν πόλεως διὰ   ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣] μηνιαρχῶν Α[ὐρ(ηλίων) - ca.13 -]
καὶ Σαρμάτου Ἀρτεμιδώ[ρου ἀ̣μ̣φ̣ο̣τ̣έ̣ρ̣ω̣ν̣ ἀπὸ τῆς]
[αὐ]τ̣ῆς πόλεως. αἰτο[ύμεθα (?)- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.