Papyri.info

sign in

p.oxy.54.3737 = HGV P.Oxy. 54 3737 = Trismegistos 15241DDbDP transcription: p.oxy.54.3737 [xml]

AD 312 Oxyrhynchus

ὑ̣π̣ατεία[ς] τῶν δεσποτῶν
ἡ̣μῶν Φλαυί(*)ου Οὐαλερίου
Κωνσταντίνου καὶ Λικιννιανοῦ(*)
Λικινίου Σεβαστῶν τὸ β.
5Ο̣ὐ̣α̣λ̣ε̣ρ̣ί̣ῳ̣ Ἥρωνι τῷ καὶ Σαρα-
[πίω]νι λογιστῇ Ὀξυρυγχίτου
[παρὰ τοῦ κο]ι̣[νο]ῦ̣ τ̣ῶ̣ν̣ κ̣ε̣μ̣ι̣ο̣-
π̣ω̣λ̣ῶ̣ν̣ τῆς αὐτῆς π̣ό̣λ̣ε̣[ως]
[ -1-2- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ Αὐρηλίου Ἱ(*)ερακᾶ[τος(?)]
10[ἀ]κ̣ο̣λούθως τοῖς κελευσθ(εῖσιν) [ἰδίῳ]
[τι]μήματι προσφωνῶ̣ τ̣ὴ̣ν̣
ἑξῆς τιμὴν ὧν [χειρίζω]
[ὠνί]ω̣ν̣ κ̣α̣[ὶ ὀμνύω τὸν θεῖον]
[ὅρκον] μ̣ὴ̣ ἐ̣ψ̣ε̣ῦ̣σ̣θ̣α̣ι̣. ἔ̣[στι δέ]·
15[ -2-3- ]  ̣[  ̣]ο̣υ̣ (ἀρτάβης) α τάλ(αντον) (hand 2?) α
(hand 1) [φ]α̣σ̣ή̣λου (ἀρτάβης) α τάλ(αντον) (hand 2?) α
(hand 1) [ἐρ]ε̣β̣ίνθ̣ου (ἀρτάβης) α τάλ(αντον) (hand 2?) α̣
(hand 1) τ̣ή̣λ̣ε̣ως (ἀρτάβης) α (δηνάρια) (hand 2?) ψ̣ν̣
(hand 1) ὀρόβου (ἀρτάβης) α (δηνάρια) (hand 2?) Α̣
20(hand 1) ὑπατείας τῆς αὐτῆς, Θ̣ὼ̣θ̣ λ̣.
(hand 2?) Αὐρήλιος Ἱ(*)ερακᾶς προσφω̣[νῶ ὡς πρόκειται].
Αὐρ(ήλιος) Σα̣ρ̣μάτ̣η̣[ς] ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ γ̣ρ̣(άμματα) μ̣ὴ̣ [εἰδότος].

Apparatus


^ 2. φλαυϊου papyrus
^ 3. l. Λικινιανοῦ
^ 9. ϊερακα[τοσ(?)] papyrus
^ 21. ϊερακασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.