Papyri.info

sign in

p.oxy.54.3747 = HGV P.Oxy. 54 3747 = Trismegistos 15256DDbDP transcription: p.oxy.54.3747 [xml]

AD 319 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4Traces 4 lines
5[παρὰ τοῦ κοινοῦ τ]ῶ̣ν̣ μ̣ε̣λ̣[ισσ]ουρ-
[γῶν διʼ ἐμοῦ Αὐρ]ηλίου ―
(hand 2) [- ca.11 -]  ̣τος̣. ―
(hand 1) [ἀκολούθως τοῖ]ς κελευσθ[ε]ῖ̣σι(ν)
[ἰδίῳ τιμήματ]ι προ[σ]φ[ω]νῶ
10[τὴν ἑξῆς ἐγγεγ]ραμμένην
[τιμὴν ὧν χειρίζω] ὠνί̣ω̣ν̣ κ̣[α]ὶ̣ [ὀ]μ̣ν̣ύ̣-
[ω τὸν θεῖον ὅρκον μ]ηδὲν δ̣ι̣[εψ]ε̣ῦ̣-
[σθαι. ⁦ vac. ? ⁩ ] ἔστι δέ·
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩] (δηνάρια) (hand 2) Α̣ρ̣ν
(hand 1) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
(hand 3) [Αὐρήλιος   ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ς̣
[ἐπιδέδωκα προ]σ̣φω̣-
[νῶν ὡς πρόκειτ]α̣ι̣.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.