Papyri.info

sign in

p.oxy.54.3756 = HGV P.Oxy. 54 3756 = Trismegistos 15265DDbDP transcription: p.oxy.54.3756 [xml]

AD 325 Oxy<Alexandria

(hand 2) ἀ(ντίγραφον).
(hand 1) Αὐρήλιος Ἀε̣ι̣θάλης Ἥρωνος τοῦ Ἱ(*)έρακος ἀπὸ τῆς λαμπροτάτης πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων οἰκῶν ἐν τῷ εἶ γραματος̣(*) πρὸς τόπῳ καλουμέ[ν]ου Σίγματος
[ἐ]ν̣ τ̣οῖς Κασίο̣υ̣ κ̣ληρονομου(*) Βότκα ἀ̣πὸ χώρας Ματιτῶν(*) τοῦ Μαρεώτου νομοῦ διὰ τοῦ πρεσβυτέρου ἀδελφοῦ Αὐρηλίου Φιλάμμωνος μετʼ εὐδοκήσεως
Αὐρηλίου Σύρου Ἀπολλων[ί]ου ἀπὸ τῆς αὐτῆς χώρας Ματιστῶν(*) πρὸ τούτου κατασταθέντος κουράτορος αὐτῷ Φιλάμμω̣νι χαίρειν. ἐπιδὴ(*) ὁ προδηλού-
5[μ]ενος ὑ(*)μῶν̣ π̣ατὴρ Βόκκας κατὰ διαθήκα̣ς̣ Αὐρηλίου Ἀμμωνίου Σύρου ἀπὸ τῆς αὐτῆς χώρας Μαστιτῶν ἐπιτρο̣ς(*) ἐτ̣ύ̣γ̣χ̣ανε̣ν κατασταθεὶς τῆς τοῦ
αὐτοῦ Ἀμμ[ωνίου] θυγατρὸς Εἴσιτος τοῖς ὑ(*)πʼ αὐτοῦ κληρονόμου μόνης ἀποληφθείσης, τὸν δ̣ὲ βίον μεταλλά̣ξ̣α̣ν̣τ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ αὐτοῦ πατρὸς ὑ(*)μῶν κατε-
σστάθην(*) ἐγὼ κατὰ πρόσταγμα τοῦ κυ̣ρίου μου Ἰ(*)σιδώρου τοῦ διακοσμήσαντος τὸν θρόνον τῆς ἡγεμονίας τῆς αὐτῆς Ἀ̣λ̣ε̣ξανδρίας ἐπίτροπος τῇ
παιδὶ ἀκολούθως τ̣ο̣ῖ̣ς̣ π̣ερὶ τούτο̣υ̣ γενομένοις ὑπομνήμασι καὶ τῆς τῶν πραγμάτων τῆς αὐτῆς παιδὸς ἀποκαταστάσεως ἕνεκεν ἐντυχείαν(*)
πεποίημαι τ̣ῷ κ̣υ̣ρ̣ί̣ῳ̣ μου τῷ̣ δ̣ι̣α̣σ̣η̣μ̣ο̣τ̣ά̣τῳ ἐπάρχῳ τῆς Αἰγύ̣π̣του Φλ̣α̣ουίῳ Μάγνου(*) καὶ ἐκέλευσ̣[εν] ἀπ̣ο̣δοθῆναι, κατ̣ὰ ῦτα(*) παραγενόμενος
10ἐ̣ν̣ταῦ̣θ̣α̣ π̣ε̣ρ̣ι̣  ̣[- ca.9 -]τ̣η̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣ δ]ε̣δ̣έχθαι παρʼ ὑ(*)μῶν τ̣ῶ̣ν τοῦ Β̣[ό]κ̣κ̣α κληρονόμων τοῦ π̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣ παιδ̣ὸ̣ς̣ ἐπιτρόπου πάντα
τὰ δια̣φέροντα τῇ̣ ἐ̣π̣ι̣τ̣ρ̣ο̣π̣ε̣υ̣[ομένῃ] ὑ̣πʼ ἐμοῦ π̣α̣ι̣δὶ τῇ αὐτῇ Εἴσιτι ἀκ̣ο̣λ̣ο̣ύθως τῇ τοῦ πατρὸς αὐτῆς Ἀμμ̣ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ [δι]αθ̣ήκῃ ἐ[φʼ] οἷς περιέχει δικαίοις
π̣ᾶ̣σ̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ παριληφέ̣ν̣αι(*) τὰ ἐ̣ν̣κ̣ύ̣ρ̣ο̣[ντ]α̣ τ̣ῇ̣ αὐτῇ β[ο]υ̣λήσει τη̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣έ̣χρι ἀσσαρίου ἑνὸς χωρὶς̣ μ̣[ό]ν̣η̣ς̣ τῆς ὀ̣θ̣όνης δι̣ὰ̣ τ̣ὸ καιχωρῆσθαι(*) εἰς
π̣ε̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ολὴν καὶ κη̣δ̣ί̣α̣ν̣(*) τ̣ο̣ῦ̣ Β̣ό̣κ̣κ̣α, π̣ρ̣ο̣σ̣ε̣πὶ δὲ τῶ̣ν̣ ἀ̣π̣ὸ τιμῆς τῶν διαπ̣ρ̣α̣θ̣έ̣ν̣των ὑπαρχόντων ἀκολούθως τ̣ῇ̣ α̣ὐ̣τ̣ῇ̣ διαθήκῃ ὄν̣τ̣ων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργυρίου
ταλάντων ὀκτα[κ]οσίων μετὰ̣ <τὰ> κ̣ο̣υ̣φισθέντα [ὑ]φʼ ἡμῶν(*) εἰς λόγον̣ κ̣α̣τὰ τὰ διαταγέντα τῷ μὲν πατρὶ ὑ(*)μ[ῶ]ν̣ Βόκκᾳ ταλαντων(*) ἑκατὸν καὶ εἰς κηδίαν(*)
15αὐ̣τ̣[ο]ῦ̣ κατὰ τὴν ἰ̣δ̣[ί]α̣ν βούλησιν [τά]λ̣αντα ἐνενή[κο]ν̣τα αἴτι(*) τὲ(*) καὶ εἰς λό̣γ̣ο̣ν λοχιῶν(*) τῆ[ς] τοῦ Ἀμμωνίου γυναικὸ[ς] μητρὸς τῆς παιδὸς διαταγέντα ὁμοίως
τ̣ά̣λ̣α̣ντα τριάκον̣[τ]α τὰ λοιπὰ τά̣[λα]ν̣τ̣α πεντακόσι̣α̣ [ὀ]γδοήκοντα πρὸς οἷς̣ ἀ̣πὸ τιμῆς ὄν̣ο̣υ̣ τ̣ά̣λ̣α̣ντα δέκα καὶ ἀπὸ [  ̣]  ̣  ̣χ̣υ̣ρ̣ο̣υ̣ Μηνᾷ κ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἀποδοθέντος
ἀρ̣γ̣υ̣[ρί]ο̣υ̣ τάλαντα δεκ[α]τέσσαρα ὧ̣ν̣ [ἡ] ἀ̣π̣αρίθ’μησίς̣ [μο]ι̣ ἐκ πλήρους τετέλ̣[ε]σται· οὗ ἀργυρ[ί]ου τῆς προκιμένης {τ̣ῆ̣ς̣} π̣ο̣σότητος τὸ πρόσεργον τοῦ ἀνέκαθεν(*)
χρ[ό]νου(*) μέχρι τ̣ῆ̣ς̣ ἐνεστώσ[ης] ἡ̣μέρας ὑ(*)πε̣λ̣[ογή]θ̣η ἀντὶ τῶν τρο̣φ̣ί̣ων(*) καὶ ἀναλωμ̣ά̣τ̣ων τῶν γενομένω[ν] ε̣[ἰ]ς τὴν ὀρφανὴν τ̣ὰ̣ δ̣ὲ̣ ἀπὸ τῶν προσέργων
με[τὰ] τὰ λογισθέντ̣α̣ τ̣οῦ παντὸς ἀν̣[α]λ̣ώματος ε̣ν̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]τ̣α̣ ἐν ὑ(*)μεῖν(*) ε̣ἶ̣ν̣α̣[ι] τ̣ά̣λαντα ἐνενήκο̣ν̣τ̣α̣ ἓξ ὁμοίως ὑπε̣δ̣ε̣[ξά]μ̣η̣ν, ὡς εἶναι ἐπὶ τ[ὸ] αὐτὸ ἀ̣π̣α̣ρ̣ι̣θ̣’̣μ̣η̣θ̣έ̣ν̣τ̣α̣
20μο̣ι̣ ἀ̣[ρ]γυρ̣ί̣ο̣υ̣ τ̣ά̣λ̣α̣ν̣τ̣[α] ἑ̣π̣τακόσια . π̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ δὲ ὁ αὐτὸς Ἀμ̣μ̣ώ̣νιος ἐν τῇ ἑαυτοῦ̣ δ̣ιαθήκῃ ἐντ̣ο̣λ̣[ὴ]ν̣ π̣α̣ρ̣έσχετο τῷ αὐ̣τ̣[ῷ π]ατρὶ ἡμῶν(*) Βόκκᾳ δ̣ι̣κ̣ά̣σασθαι(*) πρὸς Ἀκύλαν
[- ca.19 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]η̣σ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ω̣ς̣ περὶ υ(*)  ̣  ̣[  ̣]  ̣τ̣ων περὶ κώμης̣   ̣κ̣αβε εξο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ως καὶ τοῦ διαν̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣αι ἐπεδεξάμην π̣α̣ρ̣ʼ ὑ(*)μῶν καὶ εἰς τότε
[- ca.17 -]υ̣ λ̣ί̣τρα̣ς̣ τέσσα̣ρ̣[ας π]ε̣ρ̣ὶ τῆς̣(*) ὑ̣[μῶ]ν̣ ὑποδοχὴν τ̣ο̣ῦ̣ τ̣ε̣ ἀργυρίου κα̣ὶ̣ ἀ̣σ̣ή̣μ̣ο̣υ̣ αἴτι(*) τὲ(*) καὶ χρυσ̣ί̣ο̣[υ κ]α̣ὶ̣ χαλκωμα̣τ̣ί̣ο̣ν̣(*) κ̣α̣ὶ̣ α̣ἰ̣ρεᾶς(*) ἐσθῆτος
καὶ τ̣ῶ̣ν ἄλ̣λ̣ω̣ν̣ [πάν]τ̣ων μέχ̣ρ̣ι̣ ἀ̣σ̣σ̣α̣ρ̣ίου ἑνὸ̣ς̣ χ̣[ωρὶ]ς̣ ὀθόνης μόνη̣ς̣ ἐ̣π̣ερωτηθὶς(*) ὡ̣μ̣ο̣λ[όγ]ησα παρειληφέν[α]ι̣(*) ἐ̣κ πλήρους ἀκ̣ολούθ̣ω̣ς τῇ διαθήκῃ καὶ ἐν-
τε̣[ῦ]θεν μηδέ̣ν̣α̣ [λόγον] ἔχειν πρὸς̣ ὑ̣[μᾶς πε]ρ̣ὶ̣ τ̣ῆ̣[ς διοική]σ̣εως τῆς γενομένης ὑ̣πὸ τοῦ πατ[ρὸ]ς̣ ὑ̣μ̣ῶ̣ν τῶν ὀρφανικῶ̣ν̣ [χρ]η̣μ̣άτων καὶ περὶ ὧν ἐ̣ν̣ε̣χ̣ε̣ίρησεν ὑπαρχόντω(ν)
25πά[ν]τ̣ων ἁπαξ̣α̣π̣[λῶς] κατὰ μηδένα τρόπ̣[ον] μηδὲν ἐν̣κ̣[αλεῖν μ]ηδὲ ἐνκαλέσιν(*) προφά̣[σε]ι̣ ᾑτινιοῦν [καὶ] ἀπ[ο]χὴν ταύτην τρισ̣σ̣ὴ̣[ν] ὑ(*)μεῖν(*) ἐκξεδόμην(*) ἀποτελεστικὴν(*) ἣν ἐξέσ-
ται [ὑ]μ̣εῖν̣(*) δημ̣[οσιῶσα]ι̣ περὶ πάντων   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣των ἀρχ̣ε̣ι̣[  ̣  ̣ἐ]π̣ε̣ρωτηθὶς(*) ὡμολ̣ό̣[γησ]α̣. ὑπατίας(*) Πρόκ̣λ̣[ου καὶ] Παυλίνου, Μεχεὶ̣ρ̣ [⁦ -ca.?- ⁩].
(hand 2?) ειστ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 2. ϊερακοσ papyrus
^ 2. l. γράμματι
^ 3. l. κληρονόμοις
^ 3. l. Μαστιτῶν
^ 4. l. Μαστιτῶν
^ 4. l. ἐπειδὴ
^ 5. ϋμων̣ papyrus
^ 5. l. ἐπίτρο<πο>ς
^ 6. ϋπʼ papyrus
^ 6. ϋμων papyrus
^ 6-7. l. κατε |στάθην
^ 7. ϊσιδωρου papyrus
^ 8. l. ἐντυχίαν
^ 9. l. Μάγνῳ
^ 9. l. <τα>ῦτα
^ 10. ϋμων papyrus
^ 12. l. παρειληφέναι
^ 12. l. κεχωρῆσθαι
^ 13. l. κηδείαν
^ 14. l. ὑμῶν
^ 14. ϋμ[ω]ν̣ papyrus
^ 14. l. τάλαντα
^ 14. l. κηδείαν
^ 15. l. ἔτι
^ 15. l. δὲ
^ 15. l. λοχειῶν
^ 17. α̣π̣αριθ’μησισ̣ papyrus
^ 17. corr. ex ανεκατεν
^ 18. corr. ex χρ[ο]νον
^ 18. ϋπε̣λ̣[ογη]θ̣η papyrus
^ 18. l. τροφείων
^ 19. l. ὑμῖν : ϋμειν papyrus
^ 20. l. ὑμῶν
^ 20. corr. ex δ̣ι̣κ̣α̣σεσθαι
^ 21. ϋ papyrus
^ 21. ϋμων papyrus
^ 22. l. τῆν
^ 22. l. ἔτι
^ 22. l. δὲ
^ 22. l. χαλκωματίων
^ 22. l. ἐρεᾶς
^ 23. l. ἐπερωτηθεὶς
^ 23. corr. ex παραιληφεν[α]ι̣
^ 25. l. ἐγκαλέσειν
^ 25. l. ὑμῖν
^ 25. l. ἐξεδόμην
^ 25. corr. ex απολεσεστικην
^ 26. l. [ὑ]μῖν
^ 26. l. [ἐ]περωτηθεὶς
^ 26. l. ὑπατείας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.