Papyri.info

sign in

p.oxy.56.3860 = HGV P.Oxy. 56 3860 = Trismegistos 33601DDbDP transcription: p.oxy.56.3860 [xml]

IVspc Oxyrhynchus

r,ctr
τῷ κυρίῳ μου συνβίῳ Τίρωνι Ταῆσις πλῖστα(*) χαίρειν.
πρό γε πάντων εὔχομε(*) τῷ κυρίῳ θεῷ ὅπως ὑ(*)γιένον-
τά(*) σε καὶ εὐθυμοῦντα ἀπολαβῖν(*) τὰ παρʼ ἐμοῦ γράμμα-
τα. ἀ̣σπάζετέ(*) σ̣ε̣ ὁ γλυκύτ̣[ατο]ς̣ υ(*)ἱὸς Δε̣[κ]ένβερ κ̣α̣ὶ̣ π̣ά-
5ν̣υ̣ πολλά σ̣ε̣ ἐπιζητῖ̣(*). ἐπ̣ιδὴ(*) ἔγρ̣αψ̣[ά]ς μ̣[οι ὅτι, Π]α̣μ̣ῖ̣ς̣
ἔρχε̣τε(*) πρ̣ὸς σὲ καὶ φέρι(*) σοι εἴδη̣, ε̣ἰ̣δοὺ(*) οὔπ[ω ἦ]λ̣θ̣εν ἵ(*)ν̣α̣
κἀγὼ(*) ἀμεριμνήσω, ἀλλὰ θερμοψυχῶ ὅτι οὐκ ἦλθεν.
οὐδὲ Σαβινιανὸς οὐκ ἦλθεν ἵνα μοι ἐνέγκῃ τὰ(*) ἔχις(*)
εἰς Ὀξυ̣ρ̣ύνχον. ἐὰ̣ν̣ εὕρῃς τινὰ ἀπερχόμ̣ε̣ν̣ον εἰ̣ς̣
10Ὀξυρύνχον, γράψ[ο]ν \αὐ/τῷ \ἢ τῷ̣/ ὅσπι(*) κ̣αὶ τῇ μητρί [σ]οι(*)(*)να
ταχέως πέμψωσ̣ί̣ν μοι αὐτά, ἕως ἔνι ὕ(*)δωρ εἰς τὴν
διωρυγαν(*). ἐὰν δὲ διαβῶσιν̣ ο̣ἱ δύο μῆνες οὗτοι,
οὐκ εὑρ̣ίσκουσιν ὕ(*)δωρ εἰς τὴν διώρυγα καὶ οὐκέτι
δύναν̣τε(*) καταβῆ̣νε(*) ὧδε. ἰ(*)δοὺ ἐγὼ ἔγραψα Σαβι-
15νιανῷ καὶ τῷ ὅσπ̣ι(*) καὶ περὶ των(*) ἔλαβον ἀπὸ Διογε-
νῆτος [ὀ]κτὼ σπα[θ]ία καὶ πεντήκοντα πέντε μυ-
ριάδ[ας] , καὶ ἔλαβ[ο]ν ἀπὸ Παβί̣ωνος τεσσε̣ράκον-
τα πέντε κνίδια καὶ ἓν ἀκκουβιτάριν καὶ δύο ὁλο-
κόττινα, καὶ ἔλαβον ἀπὸ Σίλα κράβακτον καὶ δύο
20στιχαρα(*) λευκὰ καὶ βαρδόσημον(*) καὶ πέντε κνίδι-
α κολυμβάδων καὶ τετράλασον(*) Εὐλαλ̣ι̣ανό̣ν̣.
καὶ ἔπεμψέ μοι ὁ ἀδελφός σου ῥαφανίνου ἐλέου(*)
ξέστας πεντήκοντα Παμῖν(*). ταῦτα μόνα ἔλαβον
ἀπὸ πάντων. ἐπιδὴ(*) ἔγραψά σοι ὅτι, ἔλαβον εἴκοσι
25πέντε μυριάδας διὰ τὸ βέστιν, οὐκ ἔλαβον αὐτὰ
οὐδὲ τὰ εἱμάτια(*). Πλῶρες ἔχι(*) τὰ πιττάκια(*) τῶν ὅ-
λων. ἐπιδὴ(*) εἴρηκέ(*) μοι ὅτι δίδω σοι αὐτὰ τούτου ἕνε-
κα ἐ̣κίνῃ(*) τῇ ἡμέρᾳ, διὰ τοῦτο ἔγρ̣α̣ψ̣ά̣ σοι. αὐτῇ τῇ
ἡμέρᾳ τὸ στιχάριν τὸ λινοῦν μόνον ἔλαβον. καὶ
30περὶ τοῦ βουρδῶνος οὐ δύναμε(*) πέμψε(*) ἀργύριν
r,ms
(perpendicular) διὰ τὴν̣ χ̣ρ̣ε̣ί̣αν καὶ αὐτὸς λαμβ̣ά̣ν̣ι̣(*) μ̣ο̣ι̣ τὴν ἀννῶναν̣ [κ]α̣ὶ̣
(perpendicular) ἐὰν ἔλθῃ τὰ εἴδη ἀπὸ τοῦ πλοίου, αὐτὸς φέρι(*) αὐ̣τ̣ά.
v
καὶ βλέπ̣ε̣, μὴ ἀμελῇς, κύριέ μ̣ου, διὰ τὰ(*) ἔγραψά σοι· ἓξ
μνᾶς π[ο]ρ̣φυρίου καὶ κρεμαστὸν λύχνον καὶ λυχνίαν
35καὶ χερονιπτιν(*) καλὸν καὶ δύο λίτρας καπνισμάτων
καλῶν καὶ δύο κιέθους(*), ἕνα μικκὸν(*) καὶ ἕνα μέγαν. καὶ
εἰδοὺ(*) ὑφένω(*) τ̣ὸ χλαμύδιν̣ σ̣ο̣υ̣. καὶ κεράμιν τοῦ μέλι-
τος πέμψον ἡμῖν καὶ σπούδασον ἐλθῖν(*) ταχέως πρὸς
ἡμᾶς. κἂν(*) μὴ δύνῃ ταχέως ἐλθῖν(*) πρὸς ἡμᾶς, κἂν(*) γρά-
40ψον ἡμ̣ῖ̣ν πότε ἔρχῃ, ἵ(*)να καὶ ἡμῖς(*) εὐθυμήσωμ[ε]ν.
ἀσπάζετέ(*) σε Ἀργῦρις καὶ Εἰουβῖνος καὶ Τρισκεντία.
ἀσπάζετέ(*) σε ὁ ὅσπις σου Ἀλέξανδρος μετὰ τῆς συνβίου
καὶ τέκνων καὶ ἀπεκάκησα ἐγὼ ὁ Ἀλέξανδρος γρά-
φων σοι τὰς ἐπιστολάς. καὶ ἐγράφη ἡ ἐπιστολὴ Μεχὶρ
45νεομηνίᾳ. καὶ γίνωσκε ὅτι Μουκιανὸς ἔλαβε τὸ̣ν βουρ-
δω[ν]αν(*) καὶ τέσσαρες(*) μυριάδας .
πέμψον ἡμῖν
μ  ̣  ̣τ  ̣  ̣ι̣ν ε̣ἰ̣ς τὸ ἡμῶν
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣.
50καὶ ὑλι̣σ̣τηρα̣ν̣(*).
πένψον(*) μοι κα  ̣  ̣  ̣  ̣
δηλιν.
(inverse) καὶ ὑλ̣ιστηρ̣αν(*).
(inverse) 50 ἀπόδος Τίρω̣νι ☓☓☓☓☓   ̣  ̣  ̣  ̣ωρ̣ιμ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
51/52(Writing inverse to main text) ὀ̣φ̣φικιαλίῳ
(inverse) τοῦ δουκ̣ὸς παρὰ Ταήσ̣[ι]ο̣ς̣.

Apparatus


^ r,ctr.1. l. πλεῖστα
^ r,ctr.2. l. εὔχομαι
^ r,ctr.2-3. l. ὑγιαίνον|τά : ϋγιενον-τα papyrus
^ r,ctr.3. l. ἀπολαβεῖν
^ r,ctr.4. l. ἀσπάζεταί
^ r,ctr.4. ϋιοσ papyrus
^ r,ctr.5. l. ἐπιζητεῖ
^ r,ctr.5. l. ἐπειδὴ
^ r,ctr.6. l. ἔρχεται
^ r,ctr.6. l. φέρει
^ r,ctr.6. l. ἰδοὺ
^ r,ctr.6. ϊν̣α̣ papyrus
^ r,ctr.7. l. καὶ ἐγὼ
^ r,ctr.8. l. ἃ
^ r,ctr.8. l. ἔχεις
^ r,ctr.10. l. ὅσπει
^ r,ctr.10. l. σου
^ r,ctr.10. ϊνα papyrus
^ r,ctr.11. ϋδωρ papyrus
^ r,ctr.12. l. διώρυγα
^ r,ctr.13. ϋδωρ papyrus
^ r,ctr.14. l. δύνανται
^ r,ctr.14. l. καταβῆναι
^ r,ctr.14. ϊδου papyrus
^ r,ctr.15. l. ὅσπει
^ r,ctr.15. l. ὧν
^ r,ctr.20. l. στιχάρια
^ r,ctr.20. l. παρδόσημον
^ r,ctr.21. l. τετράλασσον
^ r,ctr.22. l. ἐλαίου
^ r,ctr.23. l. Παμῖ
^ r,ctr.24. l. ἐπειδὴ
^ r,ctr.26. l. ἱμάτια
^ r,ctr.26. l. ἔχει
^ r,ctr.26. corr. ex βιττακια
^ r,ctr.27. l. ἐπειδὴ
^ r,ctr.27. corr. ex ερρηκε
^ r,ctr.28. l. ἐκείνῃ
^ r,ctr.30. l. δύναμαι
^ r,ctr.30. l. πέμψαι
^ r,ms.31. l. λαμβάνει
^ r,ms.32. l. φέρει
^ v.33. l. ἃ
^ v.35. l. χειρονίπτριον
^ v.36. l. κυάθους
^ v.36. l. μικρὸν
^ v.37. l. ἰδοὺ
^ v.37. l. ὑφαίνω
^ v.38. l. ἐλθεῖν
^ v.39. l. καὶ ἂν
^ v.39. l. ἐλθεῖν
^ v.40. ϊνα papyrus
^ v.40. l. ἡμεῖς
^ v.41. l. ἀσπάζεταί
^ v.42. l. ἀσπάζεταί
^ v.45-46. l. βουρ|δῶνα
^ v.46. l. τέσσαρας
^ v.50. l. ὑλιστῆρα
^ v.47. l. πέμψον
^ v.49. l. ὑλιστῆρα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.