Papyri.info

sign in

p.oxy.57.3902 = HGV P.Oxy. 57 3902 = Trismegistos 17567DDbDP transcription: p.oxy.57.3902 [xml]

AD99 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἀποδ]ώ̣σω ἅμ̣α τοῖ̣ς̣ τ̣ῆ̣ς
γ[ῆ]ς̣ κ̣αθήκουσι δημ̣[οσ]ίοις
καὶ ὀμνύω Αὐτοκράτο[ρ]α
5Κα̣ίσαρα Νερουα(*) Τραιανὸν
[Σ]ε̣βα̣σ̣τὸν Γερμα̣[νι]κὸ̣[ν]
ἀληθῆ εἶ̣να̣ι τ̣ὰ̣(*) προγ̣[ε]γ̣ρ̣[αμ(μένα)]
καὶ ἕκασ̣τα ποιήσειν ὡς [πρ]όκ(ειται).
Πανεχώτης Πανεχώτου
10ἐπιδέδ[ωκ]α καὶ ὀμώμοκα
τὸν ὅρκ̣[ον]. (ἔτους) γ Αὐτοκ̣ρ[άτορος]
Καίσαρο[ς] Νέρουα Τραι[ανοῦ]
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ μη(νὸς) [Νέου]
Σεβαστοῦ ιδ.
15(hand 2?) Περδίκκ̣α̣(ς) κω̣(μο)γ̣ρ̣(αμματεὺς) δι(ὰ) Ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀνα̣γ̣ρ̣(  ) ὡ̣ς̣ π̣(ρόκειται). β̣  ̣η(  ) (ἄρουραι) ϛ.

Apparatus


^ 5. l. Νέρουα<ν>
^ 7. corr. ex   ̣α̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.