Papyri.info

sign in

p.oxy.60.4060 = HGV P.Oxy. 60 4060 Z. 39 - 67 = P.Oxy. 60 4060 Z. 96 - 119 = P.Oxy. 60 4060 Z. 120 - 126 = P.Oxy. 60 4060 Z. 68 - 80 = P.Oxy. 60 4060 Z. 1 - 38 = P.Oxy. 60 4060 Z. 81 - 95 = Trismegistos 22544



DDbDP transcription: p.oxy.60.4060 [xml]

AD 161 Oxyrhynchus

1
τ̣ῶ̣ν διακομιζόντων ἐνίας̣ π̣[αραπίπ]τ̣ειν εὖ π̣[οιήσει]ς̣, ἄδελφε,
ἐ̣[ὰ]ν̣ ἔχῃς̣ ἐπισ̣[το]λ̣ὴν δε̣ο̣μέ̣νη̣[ν τῆς] ἀ̣π̣ʼ ἐ̣μο̣ῦ̣ ἀν[τ]ι̣φωνήσ̣ε̣ως
ἐπι̣στείλας τ̣ῷ̣ [μ]ε̣τ̣ʼ ἐ̣μ̣ὲ̣ κ̣ατασ̣τ̣[αθ]έ̣ν̣τ̣ι̣ στρατηγῷ Καλλικλεῖ ὅ̣πως
τῆς δεούσης ἀντιφωνήσεως τύ̣χ̣ῃ. φάνερον δὲ ποιήσεις καὶ τῷ
5βασιλικῷ γρ(αμματεῖ) καὶ ἐγλογιστῇ τοῦ ὑπὸ σοὶ νομοῦ ἵνʼ εἰ καὶ αὐτ̣[οὶ ἔχουσι]ν̣
τὸ αὐτὸ πράξωσι. καὶ εἰ παρὰ σοὶ ε̣ὕ̣ρ̣η̣ν̣ταί τινες ἐν τῷ [Μεμφείτῃ]
γε̣ουχοῦντ(ες) ἐπιστελεῖς τῷ αὐτῷ [με]τ̣ʼ ἐ̣μ̣ὲ̣ στρατηγῷ ἵ̣ν̣α̣ τῆς ἀπαι̣τή-
σεω̣ς̣ π̣ρ̣ο̣ν̣ο̣ή̣σ̣ηται. οἱ ὑπογεγραμ̣[μέ]ν̣ο̣ι̣, ο̣ἱ̣ μὲν ἀπὸ δημοσίων χρει-
ῶν [ἀναχω]ρήσαντ(ες), οἱ δὲ ἐπʼ αἰτί[αις] ὀνομασθέντες κα̣ὶ̣ ἀφανεῖς
10γενόμενοι, ἐκελεύσθησαν ὑπὸ Ο̣ὐ̣ολουσίου Μαικιανοῦ τοῦ λαμπρο-
τάτου ἡγεμόνος ἀναζητεῖσθαι. ἵ̣ν̣ʼ ο̣ὖν καὶ παρὰ σοὶ ἐπιμελῆ αὐτῶν
ἀναζήτησιν ποιήσῃ καὶ ο̣ὓς ἐὰν ε̣ὕ̣ρ̣ῃς πέμψῃς ο̣ἷς
προσήκει
ἐπ̣έστειλά̣ σ̣ο̣ι̣. ἐρρῶσθαί σε εὔχομ(αι). φίλτ(ατε). διὰ Ἀπολλωνίου βοηθ(οῦ).
15(ἔτους) α Ἐπεὶφ ε̣. εἰσὶ δέ·
οἱ μὲν ἀ̣πὸ δημοσ(ίων) χρειῶν ἀναχωρ̣ή̣σ̣[α]ν̣τ(ες) φύλακες μητροπόλ(εως)·
Πετεαρμώτης Πετεαρμώτ(ου) Ψευ  ̣  ̣  ̣  ̣αυ̣τ̣(  ). Παντβ(εῦς) υἱὸς Ἀρτεμεῖτ(ος).
Ἁροννῶφρις υἱὸ(ς) Τανετβ(ευίος). Διογένης Παπ̣ν̣ο̣υτίω̣(νος) Διογένο(υς). Πετεαρμώτ(ης) Πετεήσι(ος)
Πετεαρ(μώτου). Μηνᾶς Μηνοδώρο(υ) Πετεαρ(μώτου). Ὡρίων υἱὸς Τετεαθήριδ(ος). Νεφερῶς
20Ἀπολλ̣ω(νίου) Πετ̣εσεῖτο(ς). Κολλουθίων Πουσ̣[ι]ρ̣ίωνος. Ἰσάρης Ἰμούθου Πανετβεύιος.
Πάμ̣φιλο̣ς Πετιμούθ(ου). Ἀγχιρέμφ[ι]ς̣ Ὥ̣ρ̣ου.
Κολλοῦθος καὶ Ἀσκλᾶς Ἁρυώτ(ου).
Ἀπο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ου. Σαραπίων Παν̣[ε]τ̣β̣(εύιος). Τοθοῆς Τοθοήο(υς) Ἰ(*)μούθ(ου). Πανετβ(εῦις)
Νι  ̣  ̣  ̣  ̣. Πετεαρ(μώτης) Πετεαρ(μώτου) Ἰμο[ύ]θ̣ο̣υ̣. Τ̣ο̣θ̣ο̣ῆς Ἁρονν̣ώ̣(φριος) Ὥ̣ρ̣ου υἱοῦ
25Τααρ  ̣  ̣  ̣  ̣. Πετεαρμώτ(ης) Ν̣εφερῶ[τος] Πόσι[τ]ο(ς). Πεκ[ῦσι]ς Π̣[α]νετ̣β(εύιος).
Ὧ̣ρ̣ο̣ς Τοθήο(υς). Σαραπίων υἱὸ(ς) Ἴσ̣ι̣τ̣ος τῆς̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣. Ὀννῶφρ̣[ις   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ριος.
κ̣ώ̣μης Του̣[  ̣  ̣]ω̣ς ὁμοίω(ς)· Ἁ̣[ρπο]κρᾶς [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο  ̣  ̣[  ̣  ̣]ατ̣ης Πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
2
κώμης Τασκρύ· Ἀπολλων[- ca.10 -] Ὧ̣ρ̣ος̣ Διογένους Πε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ⁦ vac. ? ⁩
Παμούνιος. Πανχεῖρις Π[- ca.11 -]φριος. Σκρὺ ὁμοίως· Π[ετ]ε̣-
μεῖνις Διδύμου. Πετεμ̣[  ̣]ν[- ca.10 -]   ̣ Ἁροννώφ(ρεως). Ἀθηνίω[ν   ̣  ̣
υἱὸς Θαήσιος. Κολλοῦθος Ἑθρ[ήο(υς)(?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩](  ). Παντβεῦς Πετεμεν̣[  ̣  ̣  ̣]θ̣ου.
30Κολλοῦθος Παν̣[ί]σ̣κου. Ακω [- ca.10 - ὁ]μοίω(ς)· Παπ  ̣[  ̣] Πετεήσ[ιος. Π]ετε-
μεῖνις Νεφερῶτ(ος). Ἰσᾶς Π̣[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣ Πετοσ[ο]ροννῶφ(ριος). ―
οἱ δὲ ἐπʼ αἰτίαις ὀνομασθέν[τες· Παν]ετβεῦις Ἰσαρήου ἐπικ(αλούμενος) Πατ̣μ̣[ο]ῦϊς.
Θερμ̣ο̣ῦ̣θις γ(υνὴ(?)) Ἁρμάϊο(ς) Πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Παθε]ρμοῦθις Ἑθρή̣ο(υς). Ἀπολλῶς Ἀδράστ(ου).
Ἀρητίων ἐπικαλούμ(ενος) Ο  ̣[- ca.10 -] οἱ πάντες ἐπιζητηθ(έντες) ἐν ἐξέ̣τ̣ασει
35συλήσεως οἰκίας. Νεφερῶ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κακοῦ βίου ὡ[ς] καὶ τρώσα[ς] Παν-
τβεῦν φύλακα.
δηλοῦμεν μ̣ηδέν̣[α τῶν προγεγρ(αμμένων)] διατρεί̣β̣ε̣[ι]ν(*) ἐν τοῖς ὑφʼ ἕ(καστον)
ἡ̣[μ]ῶν τόποι[ς] ἀλλὰ κ[αὶ ἀγνοεῖν αὐ]τ̣ο̣ὺς τω?ͅ κ̣[αθʼ ὅ]λ̣ου.
κόλ(λημα) λε (hand 2) (κολ(  ) Μεσ̣ο̣ρ̣[ὴ]   ̣)
40(hand 1) Ἀμμώνιος στρατηγὸς Νεσ[ὺτ Φωκί]ωνι στρα̣τ̣η̣γῶι Ὀξυρυγχ(ίτου)
τῶι φιλτάτ[ωι] χαίρειν.
Δομίτιος Περεγρεῖνος ὁ γεν[όμενος τοῦ] Ἑρμ̣οῦ ἐπίτροπος ἔγρ[α]ψεν
τῷ τοῦ Μενδησίου στρ(ατηγῷ) κἀμ̣[οὶ](*)[ περὶ πρ]ά̣σ̣εως ὑπαρχόντων πρ[ό]τερον
Ἡρακλείδου τοῦ καὶ Ἥρωνος [- ca.10 -] μητρὸς Ἰσιδώρας ἀπὸ [  ̣]αγώ-
45μεως τ[ο]ῦ Μενδησίου μισθω̣σ̣α̣[μέν]ο̣υ̣ σ̣ὺ̣ν Ἀπολλωνίῳ Γαΐου τ̣έ̣[λ]ο̣ς̣ φακοῦ
ἐρείξεως, καὶ ἠθέλησεν συν[τι]μ̣ω̣μέ̣ν̣ους αὐτὰ πρός τε τὴν νυνὶ οὖ-
σαν διάθεσιν καὶ θεωρίαν κα[ὶ τῶ]ν̣ π̣[ρ]ο̣σ̣ό̣δων δύ̣[ν]αμ̣[ιν ε]ἰ̣ς πρᾶσιν
προκηρύσσειν καὶ ἃς ἐὰν λάβ[ωμεν αἱ]ρέσεις φανερὰς π̣[οῖσαι, ἐν το]σούτῳ
τὰς ἐξ αὐ̣τῶν περ̣ι̣γεινομέν[ας προ]σόδους π̣ροστιθεμένους τῷ κυριακῷ
50λόγῳ, [ἀ]ν̣αζητῆσαι δὲ καὶ ε̣[ἴ τινα ἄ]λλον πόρον κέκ̣τ̣η̣ται παρʼ ἡμεῖν(*)
3
ἐπὶ̣ το̣ῦ̣ ἰ̣(*)δ̣ί̣ο̣υ̣ ὀ̣ν̣ό̣[μα]τ̣[ος] ἢ ἑτέρων ἐν πίστ̣[ει καὶ τ]ο̣ῦτον ὁμοίως [κατα-]
σχόν̣[τας προστίθεσθαι ε]ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ ταμεῖον(*) σὺν καὶ(*) ταῖς προσόδοις καὶ τ[  ̣  ̣  ̣]
απα[- ca.15 -] α̣ὐτῷ, ἐπιστείλαντας(*) καὶ τοῖς τῶν ἄλλων [νο-]
μῶ̣[ν στρα]τ̣η̣γ̣οῖς̣ τ̣[ὸ] α̣ὐ̣τὸ ποιῆσαι. ἵ(*)νʼ οὖν ε̣[ἰ] π̣αρὰ σοὶ πόρος̣ τ̣ι̣ς̣ αὐτ̣ῷ̣
55ὑπά[ρχ]ε̣ι̣ ἐπὶ τ[οῦ] ἰ(*)δ̣ί̣ο̣υ̣ ὀνόματ̣[ος] ἢ ἑτέρω̣ν̣ τ̣[ὸ ἀ]κόλουθον [το]ῖ̣ς κ̣ε̣λ̣ε̣υ̣[σ]θ̣ε̣[ῖσ]ι
ποι[ήσ]α̣ς δηλ̣ώ̣σ̣ῃ̣ς̣ μοι ἔγρ[αψ]ά σοι. κατ̣ασ̣τ̣α̣θεὶς στρ(ατηγὸς) τ̣[ῷ] α̣ (ἔτει) μηνὶ Φ̣α̣ῶ̣φ̣[ι]
πρὸς πάσας τὰς κομισθείσας μοι ἐπιστολὰς τυγχάνω ἀντιγρά̣ψ̣ας. ἐπεὶ δὲ
συμβ[α]ί̣νει παρʼ αἰτίαν τῶν διακομιζόντων παραπείπτειν(*) τ[ι]νας, καλῶς πο[ι-]
ήσεις δ̣ηλώσας μο̣ι εἰ [ἔχ]εις ἐπιστολὴν δεομ[έ]νην̣ [τ]ῆς ἀπʼ ἐμοῦ ἀ[ν]τιφωνήσεως.
60ἐπιστ̣ε̣λεῖς δὲ καὶ τῷ [β]ασιλικῷ γρ(αμματεῖ) [κ]αὶ ἐγλογιστῇ [το]ῦ νομοῦ ἵνʼ ἐ[ὰν] κ̣αὶ αὐτοὶ ἔχω[σι]
ἀναν[τι]φώνητον [ἐπ]ιστολὴν τ[ὸ] α̣ὐτὸ ποιήσω[σιν.] εἰ ἐτελιώθη̣[σα]ν̣ παρὰ σοὶ οἰ-
κονομί̣α̣ι̣ διαφεροῦσ̣[αι] τῷδε τῷ ν[ομ]ῷ̣ δηλώσ̣ε̣ι̣ς̣ μ̣ο̣ι. ὁ μέντοι̣ [τῶ]ν ἐγκτήσεω̣ν̣
τοῦδ[ε] τ̣οῦ νομοῦ [βι]β̣λ(ιοφύλαξ) οὐδεμίαν̣ [ο]ἰκονομία̣ν̣ μ̣ετέδωκεν̣ διαφεροῦ̣σ̣α̣ν̣
ἄλλο[ις νο]μ̣οῖς   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣στ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ανθη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ω̣θήσεται̣. [ἐρρ]ῶσθαί σε ε̣ὔ̣[χο]μ(αι), φ̣[ίλ]τ̣(ατε).
65(ἔτους) α̣ Π̣[αῦ]ν̣ι̣   ̣
δηλοῦμεν̣ μηδένα π̣[όρ]ον ὑπάρχ(ειν) τῷ προγεγρ(αμμένῳ) [π]ερὶ τοὺς ὑφ̣ʼ ἕ̣κ̣(αστον)
ἡμῶν τόπ̣ο̣υς ἀλλ[ὰ καὶ] ἀγνοεῖν αὐτὸν̣ τ̣ῷ̣ κ̣α̣θ̣ʼ [ὅλο]υ. ―
κόλ(λημα) λϛ (hand 2) (κ[ο]λ(  ) Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φ̣ ι̣)
(hand 1) Ἀπολλωνίδης στρατηγὸς Περὶ Θήβας Φωκίωνι στρ(ατηγῷ) Ὀξυρυγχείτου
70τῶι φ[ι]λ̣τάτωι χαίρειν.
ὁ λαμπρότατος ἡγεμὼν Οὐ[ο]λούσιος Μαικιανὸς ἐκέλευσεν Βέλφιν Πεκύ-
σιος αἰ̣τιαθέντα ἐπὶ θυρανύξι(*) καὶ Πατορμοῦθιν Λολοῦτο̣ς̣ γραμματεύσαντα
πράκτορσι ἀργυρικῶν καὶ εμ̣φ̣ερ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣τ̣η̣λογιω ἀμφοτέρους ἀφανεῖς γενο-
μένους προγραφέντας καὶ μὴ̣ ὀφθέντας ἀναζητηθῆν̣α̣ι. ἵνʼ οὖν, φίλτατε,
75καὶ παρὰ σοὶ τὴν ἀναζήτησ[ι]ν αὐτῶν ποιησάμενος ἐὰν εὑρεθῶσι ἀνα-
4
[πέμψῃ]ς ἔπεμ[ψ]ά̣ σ̣[οι - ca.37 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Σ]αραπίωνος [⁦ -ca.?- ⁩]
[(ἔτους)] α̣ Ἐπεὶφ γ.
δηλο̣[ῦ]μ̣εν μηδένα τ[ῶ]ν προγε[γρ(αμμένων)δια]τρείβε̣ι̣ν̣(*) ἐν̣ [το]ῖ̣ς̣ ὑ̣φ̣ʼ ἕ̣κ̣[αστον]
80ἡ̣μ̣ῶ̣[ν τ]όποις ἀλλὰ [καὶ] ἀγνο̣[εῖν αὐτ]οὺς τῷ κ[αθʼ ὅλο]υ.
κόλ(λημα) λη (hand 2) [ (κο]λ̣(  ) Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φ̣ η̣)
(hand 1) Καρπ[ο]ύρνιος(*) Ἀρτεμίδωρος [ὁ] καὶ Πτολεμαῖος στρ(ατηγὸς) Ὀ̣ν̣[ου]φείτου
Φ[ω]κίων[ι] στρατηγῶι Ὀξυρυγχ(ίτου) τῶ̣[ι] φιλτ̣άτωι̣ χαίρε̣[ιν].
Οὐ[ολο]ύ̣σιος Μαικ[ι]α̣ν̣ὸς ὁ λαμπ̣[ρ]ότατος ἡγεμὼν̣ πρὸς τὰ ὑ[πʼ ἐ]μοῦ αὐτῷ
85ἀ[νεν]εχθέντα περὶ τῶν ὑπο[γ]ε̣γραμμέ̣ν̣ων̣ [τ]ο̣ῦ̣ μ̣ὲ̣ν̣ δ̣ο̣θ̣έ̣[ντ]ος̣ ἐπὶ
συ[νω]νῆς νεύ̣ρο[υ τ]ῶν δὲ ἀπὸ π̣[αρ]α̣φυλακῆ̣[ς ἀνακ]ε̣χ̣[ω]ρ̣η̣κ̣ό̣[των] ἐκέλευ-
σε̣[ν τ]ὴν ἀνα[ζή]τησιν αὐτῶν̣ [γε]ν̣έσθαι. ἵ̣ν̣ʼ [οὖ]ν, φί̣[λ]τατε, ἐπ[ιτρ]έ̣ψῃς
κ[αὶ π]αρὰ σοὶ [τὴν] ἀναζήτη̣[σιν] αὐτῶν [ποιεῖ]σ̣θ̣α̣ι̣ κ̣αὶ τ̣ο̣[ύτω]ν εὑρε̣-
[θη]σομέν[ων] τ̣[ὸ] ἀκόλουθον π̣[ρ]ά̣ξας δηλ̣[ώσῃ]ς̣ μ̣ο̣ι̣ ἐπ̣έ̣σ̣[τειλ]ά̣ σοι. ἐρρῶσθαί σ[ε εὔ]χο(μαι), φίλ̣τα[τ]ε̣.
90(ἔτους) α Παῦνι κη. [ε]ἰσὶ δέ·
ὁ μὲν ἀναδοθεὶς ἐπὶ συνωνῆ[ς] ν̣ε̣ύρου· Ὧρο[ς] Ἀθηνο(δώρου) Ὥρ[ο]υ Ἑρ̣ι̣ουπῶτος
ἀπὸ Ψιμπαθᾶ. οἱ δὲ ἀπὸ παραφυλακῆς μητροπόλ(εως). Ἀνουβᾶς Ἀπεῖτος
Ἄφεως ἀπὸ Ὀνούφεως τῆς μητροπόλ(εως). Πιεβῶς Ἀπολλω(νίου) ἀπὸ τῆς αὐτῆς.
δη̣λ̣οῦμεν ὁμοίως.
95κόλ(λημα) λθ (hand 2) (κολ(  ) Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φ̣ η)
(hand 1) Ὡριγένης βασιλικὸς γρ(αμματεὺς) Ἡλιοπολείτου διαδεχόμενος καὶ τὰ κατὰ τὴν
στρατηγίαν Φωκίωνι στρατηγῶι Ὀξυρυγχ(ίτου) τῷ φιλτάτωι χα[ί]ρειν.
Οὐολούσιος Μαικιανὸς ὁ λαμπρότατος ἡγεμὼν̣ <πρὸς τὸ(?)> ἀνενεχθὲν αὐτῷ ὑπʼ ἐμοῦ
περὶ τῶν ὑπ̣[ογ]ε̣γραμμένων ὧν μὲν κα[τ]η̣[γο]ρηθ(έντων) ἐπ̣[ὶ] τ̣ῷ̣ ἔ̣χ̣ε̣ι̣ν̣ θ̣ρ̣έ̣μματα
5
  ̣  ̣  ̣  ̣γραψ̣α̣ κα̣ι̣[- ca.14 -]ε̣ληλ̣υθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ταξιφων  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δων τοῖς συν  ̣[- ca.16 -]  ̣  ̣πο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω καὶ φυλακ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ προσ(?)-]
φωνηθέντος [- ca.16 -]   ̣  ̣ς πλη̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ καὶ ἀφα̣νῶ̣[ν γενο-]
μ̣έν̣[ω]ν̣, [τ]ῶ̣ν δ[ὲ ἀπὸ δη]μοσίων χρε̣[ιῶ]ν ἀνακε̣[χωρηκότ]ων, ἀντέγρα̣[ψεν καὶ ἐ-]
105κέ̣[λευσε]ν̣ ἀκ̣ρε̣[ιβῆ](*)[ αὐτ]ῶν ἀναζή[τησ]ι̣ν γεν[έσθαι. ἵνʼ οὖν,] φίλτατε, κ[αὶ παρὰ σοὶ]
τ[ὴν ἀν]αζήτη[σιν αὐ]τ̣ῶν ποιή[σῃ καὶ] ἐ̣ὰ̣ν εὑρε[θῶσι] πέμψῃς ο[ἷς προσήκει]
κ̣[αὶ δηλ]ώ̣σῃς μ̣[οι ἐ]πέστειλά σοι. [ἐρρ]ῶσθαί σε̣ [εὔχο(μαι),] τιμιώτατε.
(ἔτους) [α ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ [εἰσὶ δ]έ·
[οἱ μὲν   ̣  ̣]  ̣  ̣π̣ο  ̣[- ca.16 -]ατω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
110[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Νε]φερῶ[ (?)- ca.18 -] ας Α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ Απ̣[- ca.19 -]υ̣ν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ονν  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ οἱ δὲ ἀ̣π̣ὸ̣]
[δημοσίων] χ̣ρειῶν [- ca.10 -]ακ[- ca.24 -]  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.9 -]πε  ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣[- ca.26 -]φυ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
115[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἱ]ερα̣κ̣[ (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ροις  ̣[- ca.21 -Ἱέρ(?)]αξ Κ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο̣υ ετ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ακ(  ) υπ̣[- ca.24 -]ωρων[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τος Ἀπολλ[ώνιος Ἀν]ουβίω(νος) Π̣[- ca.24 -] Ψενησι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γ̣νεῦτος Ἥ̣[ρ]ων Ἁρτύσι̣[ος   ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩
δηλοῦμεν̣ ὁ̣μοίω[ς.]
120κ[ό]λ(λημα) δ̣[  ̣ (hand 2) (κολ(  ) Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φ̣] η̣)
(hand 1) Χ̣[αιρή]μων στρ[ατ]ηγὸς Διοπ[ολίτου] κάτω χώ[ρας Φωκίωνι] στρατηγ[ῶι Ὀξυρυγχίτου]
τ[ῶ]ι φιλτά̣τ̣[ωι] χα̣ί̣ρ̣[ειν.]
[Μ]ά̣ν̣λιος Σεουῆρο̣ς̣ [ὁ] κράτ[ιστος ἐπίτ]ροπο[ς] Ἑρμ̣[ου - ca.10 -]  ̣ν̣ μοι π̣[ερὶ (?)]
[  ̣  ̣]  ̣ιδος καὶ Ἰ(*)σιδώ[ρου] Ἀπολ̣[λωνίου(?) κ]αὶ̣ Πτ̣[ο]λ̣ε̣[μαίου - ca.12 -]μ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
125[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣νι[- ca.10 -]  ̣[- ca.20 -]πο  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ματα[- ca.30 -]ν εἰς π̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.23. ϊμουθ papyrus
^ 2.37. l. διατρίβειν
^ 2.43. l. καὶ ἐμ[οὶ]
^ 2.50. l. ἡμῖν
^ 3.51. ϊ̣δ̣ι̣ο̣υ̣ papyrus
^ 3.52. l. ταμιεῖον
^ 3.52. corr. ex ται
^ 3.53. corr. ex επιστειλαντεσ
^ 3.54. ϊνʼ papyrus
^ 3.55. ϊδ̣ι̣ο̣υ̣ papyrus
^ 3.58. l. παραπίπτειν
^ 3.72. l. θυρανοίξει
^ 4.79. l. [δια]τρίβειν
^ 4.82. l. Καλπούρνιος
^ 5.105. l. ἀκρ[ιβῆ]
^ 5.124. ϊσιδω[ρου] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.