Papyri.info

sign in

p.oxy.60.4064 = HGV P.Oxy. 60 4064 = Trismegistos 22548DDbDP transcription: p.oxy.60.4064 [xml]

AD 183 Oxyrhynchus

Ἀμμων̣ί̣[ω]ι στρ(ατηγῷ) Ἀραβ(ίας)
παρὰ Δ[ιο]σκόρου κω-
μογραφμματ̣έ̣ως Ηλειρων
καὶ ἄλ(λων) κω̣μ̣ῶ̣ν̣ μέρ̣ο̣υς
5τ̣ο(παρχίας) ὑ(πὲρ) Φακ̣[ουσ]ε̣ι̣τ̣ῶν π̣ό̣λ(ιν).
αἰτο̣ύμ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ ὑπὸ σοῦ
ὄνομ̣[α εἰ]ς̣ δε̣ι̣γ̣[ματο]κατ̣αγω(γίαν)
πυ̣ρ̣οῦ καταγομέ̣ν[ο]υ̣
εἰς Ἀλεξάν̣δρειαν̣ εἰς τοὺ̣ς̣
10[ἐ]ν̣ τῇ Νέᾳ Πόλει θησαυ[ροὺ]ς̣
ἀ[πὸ] γ̣[ε]ν̣ήμ̣α̣[τ]ο̣ς̣ κγ (ἔτους) [συ]ν-
αγ̣οραστ̣ι̣κ̣ο̣ῦ πυ[ροῦ]
δί̣δω̣μι τὸν ὑ̣πο[γ]ε̣γρ(αμμένον)
ὄ̣ν̣τα εὔπο̣ρ̣ον καὶ ἐ̣π̣ιτή-
15δειον·
ἔστι δέ·
Ψό̣[ϊς] μητ̣ρὸς Θαή̣σ̣ι̣ο̣ς̣ τ̣ῆ̣[ς] Π̣α̣-
χώθο̣υ (ἐτῶν) λγ
ἀ̣π̣ὸ κ̣ώμη̣ς̣ Η̣λ̣ε̣ι̣ρ̣ων
20ἔ̣χων πό(ρον) οἰκο̣(πέδων) (δραχμῶν) χ.
(ἔτους) κδ Αὐτ̣οκ̣ράτ̣ο[ρος]
Καίσαρος Μάρ̣κου̣ Αὐρ̣[ηλί]ο̣υ
Κομμόδο[υ] Ἀντωνίν[ο]υ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣οῦ
Ἀρμενια̣κ̣ο̣ῦ̣ Μηδι̣κ̣οῦ̣
25Παρθικοῦ Σαρμ̣α̣τ̣ικοῦ
Γερμανικ̣ο̣ῦ Μεγίστου, Ἁδρι(ανοῦ) ιη,
(hand 2?) Διόσκορος κωμογρ(αμματεὺς) ἐπιδ(έδωκα) δι(ὰ) Διδύ(μου) βοηθοῦ.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.