Papyri.info

sign in

p.oxy.62.4336 = HGV P.Oxy. 62 4336 Z. 57 - 60 = P.Oxy. 62 4336 Z. 22 - 36 = P.Oxy. 62 4336 Z. 37 - 46 = P.Oxy. 62 4336 Z. 16 - 21 = P.Oxy. 62 4336 Z. 47 - 56 = P.Oxy. 62 4336 Z. 8 - 15 = P.Oxy. 62 4336 Z. 1 - 7 = Trismegistos 21634DDbDP transcription: p.oxy.62.4336 [xml]

cAD 169-71 Oxyrhynchus

1
[- ca.10 -]ωνος ἀπʼ Ὀξυρύγχων
[πόλεως Πετε]χον αρπαησις(*) μητρὸς
[- ca.10 -]ἀ̣πὸ Κερκεμόνηως(*) κατα
4[- ca.10 -]ν Δερύθεως χαίριν . ὁ[μωλο]γῶ(*)[ ἐσχηκέ]ναι παρὰ σοῦ σες(*) χρῆσιν
[- ca.10 -]  ̣ δικάου χιρογράφου(*) και
[- ca.10 -]  ̣ον ἄλλας δραχμὸς(*) εἴκοσι, ⟦(γίνονται) (δραχμαὶ) κ⟧ σ  ̣ς
(hand 2) [Κλαύδιος Φοῦσ]κος φροντιστὴς Ἰουλ(ίου)
[Θέωνος γενο(μένου) ἀρ]χ(ιδικαστοῦ) καὶ ὑπομνηματογρ(άφου)
10[καὶ ὡς χρη(ματίζει)   ̣  ̣]  ̣ Πετοσίριος γεωργ(ῷ) χ(αίρειν).
[ἀπέσχον παρὰ σο]ῦ ἀφʼ ὧ(ν) ὀφείλ(εις) φό(ρων) [ὧν γ]ε̣ω̣ρ[γ](εῖς)
[- ca.12 -]  ̣[ -ca.?- μὴ]
[ἐλαττουμένο]υ τοῦ Θέω(νος) ἐν οἷς ἄλ̣(λοις) ὀφεί[λ(εις). -ca.?- ]
[(ἔτους) θ Αὐρηλίου Ἀν]τ̣ωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου,
15[ -ca.?- ]
[(hand 3) διεστάλ(ησαν) (πυροῦ) γεν]ή(ματος) τοῦ διελ(θόντος) η̣ (ἔτους(?)) Αὐρηλίου
[Ἀντωνίνου Καί]σαρος τοῦ κυρίου δι(ὰ) σι(τολόγων) ἀπηλ(ιώτου) το(παρχίας)
[- ca.12 -]μοις μη(τρὸς) Τεθεῦτος Τερύ-
[θεως τόπ(ων) καὶ   ̣  ̣]  ̣εὺς Πετοσίριος Σκὼ
20[τό(πων) ἀρτάβαι πέ]ν̣τε \χοῖ(νιξ) μία/, (γίνονται) (ἀρτὰβαι) ε (χοῖνιξ) α ἀπὸ θέμ(ατος)
[τοῦ δεῖνος]
2
(hand 4) Κλαύδιος Φοῦσκος φροντι̣στ̣ὴ̣ς Ἰουλ(ίου) Θέωνος γενο(μένου)
ἀρχ(ιδικαστοῦ) καὶ ὑπομνηματογρ(άφου) καὶ ὡς χρη(ματίζει) Πετεχῶντι Ἁ̣ρ̣(παήσιος)
γεωργ(ῷ) χαίρειν. παρεμετρήθην παρὰ σοῦ ἀφʼ ὧ(ν) ὀφείλ(εις)
25ἐκφο(ρίων) γενή(ματος) θ (ἔτους) ὑπὸ προστ(  ) Τερ(ύθεως) (πυροῦ) μέτ(ρῳ) (ἡμιαρταβίῳ) π(αραλημπτικῷ) τῆς οὐσί(ας)
(ἀρτάβας) ἑβδομήκοντα τρεῖς τέταρτον χοίνεικας(*) ἕξ,
(γίνονται) (πυροῦ) (ἀρτὰβαι) ογ δ´ χ(οίνικες) ϛ, μὴ ἐλαττουμένου τοῦ Θέω(νος) ἐν οἷς ἄλ(λοις)
ὀφείλ(εις). (ἔτους) θ Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου,
Μεσορὴ κϛ. φορέτρου (πυροῦ) (δραχμὰς) ὀκτώ, (γίνονται) (δραχμαὶ) η.
30ι (ἔτους) Φαμ(ενὼθ) γ, φό(ρου) κλ(ηρονόμων(?)) Σύρου \ι (ἔτους)/ διὰ τοῦ αὐτοῦ Πετεχῶντος
(δραχμὰς) ἑκατὸν ἑξήκοντα, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρξ ἄλ(λας) ὁμοίως (δραχμὰς) ε̣ἴ̣κ̣ο̣σ̣[ι].
(γίνονται) (δραχμαὶ) κ, (γίνονται) ἐ(πὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ρπ, μὴ ἐλαττουμένου τοῦ Θέω(νος) ἐν οἷς
[ἄλ(λοις) ὀφεί]λ̣(εις). καὶ τῇ κγ τοῦ Ἐπεὶφ μηνὸς ἄλ(λας) ὁμ(οίως) γενήμ(ατος)
[ι (ἔτους) (δραχμὰς)] ὀ̣γδοήκοντα μί̣α̣ν̣ [ὀ]β(ολοὺς) ἕξ, (γίνονται) (δραχμαὶ) πα ὀβ(ολοὶ) ϛ καὶ Θ̣ὼ̣(θ) [ -ca.?- ]
35[ια] (ἔτους) φορέτρου κτή(ματος) Α̣χ̣(  ) ὀβ(ολοὺς) ϛ (ὀβολοῦ 1/2), (γίνονται) ὀ̣β(ολοὶ) ϛ (ὀβολοῦ 1/2(?)). [  ̣ ἄλ(λας) (δραχμὰς)]   ̣  ̣  ̣  ̣ ὀ̣β(ολοὺς) [ι],
[(γίνονται) (δραχμαὶ)]   ̣ ὀβ(ολοὶ) ι.
(hand 5) Πλούταρχος φροντιστὴς Ἰουλ(ίου) Θέωνος γε̣ν̣ο̣(μένου) ἀρχιδ(ικαστοῦ)
καὶ ὑπομ(νηματογράφου) καὶ τῶν ἐν τῷ Μου(σείῳ) ἀτελ(ῶν) καὶ ὡς χρη(ματίζει)
Νεχθενίβι Πετοσί(ριος) γεω(ργῷ) χαίρειν. παρέλαβ(ον)
40παρὰ σοῦ εἰς τὸν αὐτοῦ Ἰουλ(ίου) λόγον ἀφʼ ὧ(ν) ὀφείλ(εις)
ἐκφορίω(ν) τοῦ δεκάτου ἔτους Αὐρηλίου Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου πυροῦ γενή(ματος) τοῦ α(ὐτοῦ) δεκάτου ἔτους
μέτρῳ (ἡμιαρταβίῳ) παραλη(μπτικῷ) ἀρτάβας ἑκατὸν τεσσερά-
κοντα δύο τέταρτ(ον) χοί(νικας) ὀκτώ, (γίνονται) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ρμβ δ´ χ(οίνικες) η,
45μὴ ἐλαττουμένου τοῦ Ἰουλίου Θέωνος περὶ ὧν
ἄλλων ὀφείλεις αὐτῷ.
3
(hand 6) Πλού[τα]ρ[χος -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- καὶ -ca.?- ]
50ὡς χρη(ματίζει) δι  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ἁρπαήσιο(ς) γεωργ(ῷ) χ[αίρειν. ἀπέσχον παρὰ -ca.?- ]
σοῦ τὸν φόρον ὧν̣ [ -ca.?- ]
τοῦ ἐνεστῶτ(ος) ἔτους ι̣[α -ca.?- ]
εἴκοσι, μενούση̣[ς -ca.?- ]
55(ἔτους) ια Αὐρηλίου Ἀν̣[τωνίνου Καίσαρος -ca.?- ]
τοῦ κυρίου,   ̣[ -ca.?- ]
ιγ 𐅵(*) [ -ca.?- ]
ὁμ(οίως)   ̣[ -ca.?- ]
ἀρτ(αβ ) [ -ca.?- ]
60  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.2. l. [Πετε]χὼν Ἁρπαήσιος
^ 1.3. l. Κερκεμούνεως
^ 1.4-5. l. Τερύθεως χαίρειν. ὁμο| [λογῶ]
^ 1.5. l. εἰς
^ 1.6. l. δικαίῳ χειρογράφου
^ 1.7. l. δραχμὰς
^ 2.26. l. χοίνικας
^ 3.57. or (ἔτους)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.