Papyri.info

sign in

p.oxy.63.4367 = HGV P.Oxy. 63 4367 = Trismegistos 22130DDbDP transcription: p.oxy.63.4367 [xml]

AD 325-337 Oxyrhynchus

[Φλαουΐῳ] Τιμαγέν[ει -ca.?- ]
[ἐξ ἀπο]πρωτηκτόρων ἐπ̣ά̣ρ̣χ̣(ῳ) εἴλης̣ [ -ca.?- ]
[παρὰ Τρ]ι̣αδέλφου πραιποσίτο̣υ̣ λ̣ι̣μ̣ίτου [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]έ̣σσαρες ὑπὲρ δων̣α̣τ̣ίουων [ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]  ̣ δεσπότου ἡμῶν Κωνσταντίνου Σε[βαστοῦ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣ια τῶν δύο δωνατίουων ἀργυρί[ου -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ριθμοῦ ἀργυρίου τάλαντα εἴκοσι ὀκτ̣[ώ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ν̣ανν(  ) μηνῶν δ ἀπὸ Καλ(ανδῶν) Μαΐων ε[ἰς τὴν πρὸ μιᾶς Καλ(ανδῶν) Σεπτεμβρίων]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.