Papyri.info

sign in

p.oxy.64.4436 = HGV P.Oxy. 64 4436 = Trismegistos 23659DDbDP transcription: p.oxy.64.4436 [xml]

AD 207/8 or 175/6? Oxyrhynchus

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣α̣(  ) κατὰ μ(έρος) (δραχμ- ) σ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ vac. ?
5[ -ca.?- ]  ̣σοι vac. ?
[ -ca.?- ] (δραχμ- ) ριη̣   ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ] (δραχμ- ) σ
[ -ca.?- ] (δραχμ- ) τ̣
[ -ca.?- ] (δραχμ- ) σ
10[ -ca.?- ] (δραχμ- ) σ
[ -ca.?- ] (δραχμ- ) σ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣υτ(  )
[ -ca.?- ] (δραχμ- ) σ
[ -ca.?- ] (δραχμ- ) τξ
15[ -ca.?- ] (hand 2?) ὄξ(ους(?)) Ἀπολλῶς νομικ(ὸς) ιγ
[ -ca.?- ] Πασ[ί]ω̣ν γυμ(νασιαρχ- ) λ
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ μο̣ι δι̣α̣   ̣  ̣ [ -ca.?- ]
ιϛ ἀ̣ν̣ηνέχ(θη) σοι ἀπὸ ἀγροῦ̣ [ vac. ? (?) (τετρά)]χ̣(οα) [ -ca.?- ]
καὶ μέχρι Χοίακ ιζ̣ ἔσχες [ -ca.?- ]
οἴνο(υ) γενήμ(ατος) ιε (ἔτους) ἄλ(λα) vac. ? [(τετρά)]χ̣(οα) [ -ca.?- ]
5καὶ Φαῶ(φι) ιθ γενεσίο(ις) Διονυσίο(υ) υἱοῦ
τοῖς ἐν οἴκ(ῳ) vac. ? [(τετρά)]χ̣(οα) [ -ca.?- ]
(hand 2?) Ἄγαθος κοσμ(ητ- ) οἴνου (τετρά)χ(οα) μ
(ὧν) τιμ(ὴ) δοθ(ήσεται(?)) (δραχμαὶ) ρκ.
  ̣  ̣
10(hand 1) οἴνο(υ) ὁμοί(ως) γενήμ(ατος) ιϛ (ἔτους) ἀνηνέχ(θη) σοι Φιλ(ίσκῳ) πο̣τ̣(έα) [(τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
καὶ ἄλ(λα) ἕως Χοίακ ιζ κατὰ μ(έρος) vac. ? [(τετρά)]χ̣(οα) [ -ca.?- ]
Χο̣ί̣α̣κ̣ ιθ ἀνηνέχ(θη) σοι ἀπὸ ξείφω(νος)(*) πο̣τ̣(έα) [(τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
Μεχεὶρ ιγ ἀνηνέχ(θη) σοι ὁμοίως [(τετρά)]χ̣(οα) [ -ca.?- ]
ιϛ ἀνηνέχ(θη) σοι   ̣[  ̣]  ̣α̣ ἀπὸ παλ(αιοῦ(?)) κτήμ(ατος) [ -ca.?- (τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
15καὶ ποτέα ἀπὸ ξείφω(νος)(*) εἰς δύο [(τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
Φα(μενὼθ) λ̣ σοὶ Φιλίσκῳ ἀπὸ παλ(αιοῦ(?)) κτήμ(ατος) δ̣ια  ̣  ̣  ̣ [(τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
καὶ ἄλ(λα) οἴνου ἀπὰ(*) λιβικο̣ῦ κτήμ(ατος) [(τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
Φαρ(μοῦθι) ιϛ σοὶ Φιλ(ίσκῳ) ἠνέχ(θη) ἀπὸ κ(αταγείου) [(τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
κγ σοὶ ὁμοίως Φιλ(ίσκῳ) [(τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
20κθ σοὶ ὁμοίως Φιλ(ίσκῳ) ἀπὸ καταγείο(υ) [(τετρά)]χ̣(οα) [ -ca.?- ]
Παχ(ὼν) ιδ̣ σοὶ ὁμ[ο]ίως ἀπὸ καταγείο(υ) [(τετρά)]χ̣(οα) [ -ca.?- ]
καὶ ἀπὸ Παχὼν̣ κ̣β̣ ἕως λ Πα̣ῦ̣νι [ -ca.?- ]
ἠ̣ν̣έ̣χ̣θ̣η̣ σ̣ο̣ι̣ κ̣α̣τὰ μέρος ἀπ[ὸ κ]ατα-
γείου οἷς συ̣μ̣πέπεισα[ι] ἄλ(λα) [(τετρά)]χ̣(οα) [ -ca.?- ]
25καὶ ἀπὸ Ἐπεὶπ(*) α ἕως ἐπαγομ(ένων) [ -ca.?- ]
ἔσχες κατὰ μ(έρος) ο[ἷς] σ̣υ̣μ̣π̣έ̣πεισαι [(τετρά)χ(οα) -ca.?- ]
(γίνεται) (τετρά)χ(οα) ρ̣  ̣  ̣
(hand 2?) ζήτ(ει). Ἀμμ̣ώ̣ν̣[ι]ο̣ς̣ ς̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Φαν̣ίας Φα̣ν̣ίου [ -ca.?- ]
30Φ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γ̣(  ) [ -ca.?- ]
υ̣ἱὸς α  ̣  ̣  ̣  ̣η̣τ(  ) ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(π)ρ(οσ)εφω̣ν̣η(  ) vac. ? [ -ca.?- ]
Σα̣ρ(  ) δι(ὰ) Σαρα̣(  ) ὀ̣ν̣όμ̣(ατι) Σ  ̣[ -ca.?- ]
χάριν vac. ? [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 2.12. l. ξίφω(νος)
^ 2.15. l. ξίφω(νος)
^ 2.17. l. ἀπὸ
^ 2.25. l. Ἐπεὶφ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.