Papyri.info

sign in

p.oxy.65.4488 = HGV P.Oxy. 65 4488 = Trismegistos 78590DDbDP transcription: p.oxy.65.4488 [xml]

AD 244/5 Oxyrhynchus

[Α]ὐ̣ρ̣ηλίῳ Ἀγαθῷ Δ̣[αίμονι]
[βασι]λ̣ικῷ γρ(αμματεῖ) Ὀξυρυγ̣[χίτου]
π̣αρὰ Α̣ὐ̣ρηλίω̣[ν - ca.10 -]
καὶ Ἐλευσινίου   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ ]
5τοῦ πατρὸς Αὐρη[λίου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νου καὶ ὡς χρη̣[ματίζει.]
κατὰ τὰ κελευσθέ[ντα ὑπὸ Αὐ-]
ρηλίου Ἀντων[ίνου τοῦ]
κρατίστου(*) πρ[ὸς ταῖς ἐπισ-]
10κέψεσι ἀπογραφ[όμεθα ἣν]
ἔχομεν ἄβροχ[ον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.20 -]
τη̣- ca.9 -[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐκ τοῦ]
Εὐθυκλ̣[έ]ους σὺν [τῷ (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15καὶ Νείκωνος κλ(ήρῳ(?)) [εἰς Ὀννῶ(?)-]
φριν Τεῶτος τ̣ο̣[ῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νιος ἀπὸ (μοναρτάβου) ἀβ(ρόχου) [(ἀρουρῶν) ⁦ -ca.?- ⁩ τὸ κα-]
θʼ ἡμᾶς ἥμυσι(*) μέ̣[ρος (ἀρούρας) ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ εἰ̣[ς] Ἀπολλωνία̣[ν τὴν καὶ (?)]
20Ἀσκλατάριον   ̣κλ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
(μοναρτάβου) ἀπὸ (ἀρουρῶν) ι τὸ κ̣[αθʼ ἡμᾶς (?)]
(δίμοιρον) μέρος ἀβ̣(ρόχου) (ἀρούρας) [ϛ 𐅷 καὶ ἐκ τοῦ]
αὐτο̣ῦ̣ κ̣λ(ήρου) εἰς Νεφ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
(μοναρτάβου) ἀβ̣(ρόχου) (ἀρούρας) ιβ κα̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25εἰς κληρο(νόμους) Ἰσιδώ[ρου   ̣  ̣  ̣  ̣]
ν̣ιου (μοναρτάβου) ἀβ(ρόχου) ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 9. corr. ex   ̣ρατιστου
^ 18. l. ἥμισυ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.