Papyri.info

sign in

p.oxy.66.4529 = HGV P.Oxy. 66 4529 = Trismegistos 78600DDbDP transcription: p.oxy.66.4529 [xml]

AD 376 Oxyrhynchus

ὑπ̣α̣τ̣ε̣ί̣α̣ς̣ τῶν δ̣ε̣σποτῶν ἡμῶν Οὐάλεντος τ̣ὸ̣ ε καὶ
Οὐαλεντινιανοῦ νέου τὸ α τῶν αἰωνίων Αὐγο<ύ>στων, Παῦνι κη.
Φλαουΐῳ Μακ̣ρ̣ο̣βί̣ῳ λογιστῇ Ὀξυρυγχίτου
παρὰ̣ Αὐρηλίων̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ καὶ Διονυσίου καὶ Εὐδαιμωνος(*)
5τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ρ̣ι̣ῶν δη̣[μοσίων ἰ]α̣τρῶν τῆς αὐτῆς π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς.
ἐ̣[πεσ]τά̣λ̣η̣μ̣εν ὑ[π]ὸ̣ τῆς σῆς ἐ̣μ̣μ̣ε̣λίας(*) ἐκ βιβλιδίω(ν)
ἐπ̣ιδ̣οθ̣έν̣τ̣ων σ̣οι ὑπὸ Φλαουΐου Φιλοξένου
στατιω̣ναρ̣[ίου ὥσ]τ̣ε {τοῦτον} ἐπιθεωρῆσ̣α̣ι̣ τὴν περὶ
αὐτὸν διάθε̣σιν [καὶ ἐ]νγραφ̣ως(*) προσφ̣ωνῆσαι. ὅθεν
10τοῦ̣το̣ν̣ ἐπεθ̣ε̣ω̣[ρήσα]μεν ἐπὶ τῆς πόλεως ἔ̣χ̣οντα
-ca.?-
12-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. corr. ex ευδαιμων, l. Εὐδαίμονος
^ 6. l. ἐμμελείας
^ 9. l. [ἐ]γγράφως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.