Papyri.info

sign in

p.oxy.66.4530 = HGV P.Oxy. 66 4530 Z. 26 - 45 = P.Oxy. 66 4530 Z. 1 - 25 = Trismegistos 78602 = Trismegistos 78601DDbDP transcription: p.oxy.66.4530 [xml]

AD 288? Oxyrhynchus

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.14 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[Κο]λ̣ιν̣τ̣αθ̣[ὺ]ρ̣   ̣[  ̣]  ̣ Νίνω. ὁμολο-
[γῶ ὀ]μνὺς τὴν τῶν κυρίων ἡμῶ(ν)
[Διοκλ]η̣τιανοῦ καὶ Μαξιμιαν̣ο̣ῦ̣
5[Σεβ]α̣στῶ̣ν̣ τ̣ύχην ἀνελθεῖν
[ἐπὶ] τ̣ὴν Πανὸς πόλιν καὶ ὑπηρε-
[τήσασ]θ̣αι τῷ καθαρουργίῳ(*) τῷ ὑπη-
[ρετο]υ̣μένῳ τῇ εὐθεν̣είᾳ τῶν
γ̣ενν̣α̣ιοτάτων στρατιωτῶν καὶ
10πα̣ραμενεῖν ἐκεῖσε ἄ̣χρις ἀπ̣ολύ-
σ̣εως ἢ̣ ἔνοχ̣ο̣[ς] εἴην τῷ ὅ̣ρκ̣ῳ̣.
παρέσχον δὲ ἐ̣μ̣α̣υ̣τ̣οῦ ἐγγυη̣τ̣ὰ̣ς̣
Αὐρηλίους Ἀμμ̣ών̣[ιο]ν̣ Ε̣λ  ̣  ̣ο̣υ
ἀπὸ Τωοῦ καὶ Σαραπί̣ω̣[ν]α̣ Ἁτρήου̣ς
15[ἀ]πὸ Νίνω καὶ Σω̣τήριχ̣ο̣ν Γερμα-
[νο]ῦ̣ ἀπ[ὸ] Κολι̣ν̣[τα]θ̣ὺ̣ρ πάντας̣ κω-
[μάρχας καὶ ἐπε]ρ̣ωτηθεὶς ὡμο̣λόγησα.
[(ἔτους)   ̣ Διοκλ]η̣τ̣ια̣ν̣οῦ καὶ (ἔτους(?))   ̣ Μαξιμιανοῦ
[τῶν κ]υ̣ρ̣ίω̣ν ἡμῶν Σ̣[ε]β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Ἁθὺρ κα.
20(hand 2) [Αὐρήλιο]ς̣ Μέλας ὄμασα(*) τὸ̣ν ὅ̣ρ̣κον
[ὡς πρόκειτ]α̣ι. Αὐρήλιοι Ἀμμώ̣νι̣ο̣ς̣ καὶ Σαρα-
[πίων καὶ] Σ̣ω̣τ̣ή̣ριχος ἐνγυόμε̣θα(*) αὐτὸν
[καὶ ὠ]μόσαμεν(*) ὡ̣ς πρόκειται. Αὐ̣ρήλιος
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔγρ]α̣ψα ὑπὲρ̣ αὐτῶ̣ν γράμ̣ματα
25[μὴ εἰδότω]ν̣.
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26(hand 1?) [⁦ -ca.?- ⁩ Διο]κ̣λητ̣ι[α]ν̣[οῦ καὶ]
Μ̣αξιμ̣[ι]α̣νοῦ Σεβαστ̣[ῶν τύχην ἀν-]
ε̣λεύσε̣σθαι ἐπὶ τὴν [Πανὸς πόλιν]
κ̣αὶ ὑπηρετήσασθαι(*)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30ἐ̣ργατικῶς ὑπηρε̣το[υμένῳ τῇ]
ἀρτοποιείᾳ τῶν γε̣ν̣[ναιοτάτων]
στρατιωτῶν καὶ π̣[αραμενεῖν]
ἄ̣χρις ἀπολύσεως. [παρέσχον δὲ τῆς]
ἐ̣μαυτοῦ παραμο̣[νῆς ἐγγυητὴν Αὐρή-]
35λιον(*) Ἀνοῦπιν Λεο[- ca.10 - ἀπὸ]
κώμης Σώβθεω[ς καὶ ἐπερωτηθεὶς]
ὡ̣μολόγ(ησα). ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
(ἔτους) ε̣ κα̣ὶ̣   ̣  ̣δ̣ τ̣ῶ̣[ν κυρίων ἡμῶν]
[Διο]κ̣λ̣ητια̣ν̣[οῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν]
40[Ἁ]θ̣ὺ̣ρ κβ. (hand 3) Α̣ὐρ̣ή̣[λιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὤ̣μασα(*) τὸν ὅρ̣[κον ὡς πρόκειται.]
[Α]ὐρ̣ήλ̣ιος Ἀνοῦ̣[πις ἐγγυῶμαι αὐ-]
[τὸ]ν̣ ὡς πρόκειτα̣[ι. - ca.12 -]
  ̣  ̣υ̣α̣ρ ἔγραψ̣α̣ [ὑπὲρ αὐτῶν ἀ-]
45γ̣ρ̣α̣μ̣μάτων. [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.7. l. καθαρουργείῳ
^ 1.20. l. ὤμοσα
^ 1.22. l. ἐγγυώμεθα
^ 1.23. [ὠ]μόσαμεν[ω]μοσαμεν corr. ex [ω]μ̣ο̣σω\μεν/
^ 2.29. l. ὑπηρετήσεσθαι
^ 2.34-35. [Αὐρή-]|λιονcorr. ex [αυρη]λιουσ
^ 2.41. l. ὤμοσα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.